in English
 
 
FM- ja DI-ohjelmat

Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella on viisi maisteritutkinto-ohjelmaa:
- Tietotekniikan tutkinto-ohjelma (DI)
- Master’s Degree Programme in Information Security and Cryptography (FM/DI)
- Master’s Degree Programme in Embedded Computing (DI)
- Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (FM)
- Master’s Degree Programme in Digital Health and Life Sciences (DI/FM)

Maisteritutkinto-ohjelmissa opetus annetaan pääsääntöisesti englannin kielellä. Maisteritutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma (DI)
Tutkinto-ohjelmassa teknisten sisältöjen lisäksi kiinnitetään myös erityistä huomiota muiden työelämätaitojen omaksumiseen tulevaa työuraa varten. Erityisesti kehitetään ja vahvistetaan seuraavia taitoja ja valmiuksia:
-    ongelmanratkaisukyky
-    teorian soveltaminen käytäntöön
-    projektinhallintataidot
-    esimiestaidot
-    ryhmätyöskentely
-    viestintätaidot
Ongelmanratkaisukyky on tärkeää tekniikan alan työtehtävissä ja alan kehittämisessä. Tekniikan alan työ on tiimityötä, jossa on tärkeää tunnistaa omat rajansa. Työssä korostuu vaatimus projektinhallintataidoista. Näitä taitoja ovat aikataulun hallinta ja suunnittelu, kyky innovoida, kyky johtaa tiimiä ja ennen kaikkea kyky toimia joustavasti yhdessä. Perusviestintätaidot tarkoittavat joustavaa ja aktiivista kommunikointia yhdessä tiimin, esimiesten ja asiakkaiden kanssa. Tekniikan työssä on tärkeää osata soveltaa idealistisia teorioita reaalimaailman ongelmiin. Teorioiden soveltaminen vaatii tietämystä ja kokemusta siitä, mitkä teorioiden osat toteutuvat ja mitkä eivät. Opiskelijaa valmennetaan tuottamaan realistisia ratkaisuja käytännön ongelmiin ottamalla huomioon teorioiden rajoitukset.

Master's Degree Programme in Information Security and Cryptography (FM/DI)
 Tietoturvan ja kryptografian koulutusohjelmassa opiskelijat erikoistuvat joko tietoteknisen tietoturvan tai matemaattisen salakirjoituksen asiantuntijoiksi. Kummassakin erikoistumisvaihtoehdossa yhdistyvät teoreettisen tiedon ja käytännön toteutusten suunnittelun hallinta pohjautuen alan uusimpiin teknisiin edistysaskeleisiin ja tieteellisiin tutkimustuloksiin.


)


Ti
etojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (FM)
Tietojenkäsittelytieteessä perehdytään ohjelmoinnin käsitteisiin ja niiden perustana oleviin algoritmeihin ja tietorakenteisiin, tiedon talletus- ja hakumenetelmiin, käyttäjäkokemukseen ja vuorovaikutuksen muotoiluun, tietojärjestelmiin sekä tietoverkkojen toimintaan. Maisteritutkinto-ohjelmassa teoreettinen opetus yhdistyy käytännön sovelluksiin, mikä on välttämätöntä alan nopean kehityksen takia. Tutkinnossa voi erikoistua data-analytiikkaan (esim. suurten tietomäärien analysointi, päätöksentukijärjestelmät, älykkäät verkkosovellukset) tai vuorovaikutusmuotoiluun (esim. käyttäjäkokemus, opetusteknologia, pelinkehitys).
LuK-tutkinnon suorittaneet sijoittuvat ohjelmointipainotteisiin tehtäviin, kuten tietokanta- ja verkkosovellusten toteutukseen. Alan maisterien tyypillisiä työtehtäviä ovat tietojärjes­telmien suunnittelu ja toteutus, yritysten tiedonhallinta, tiedon analysointijärjestelmien laatiminen, verkkokaupan järjestelmien ja muiden verkkosovellusten suunnittelu ja toteutus sekä vuorovaikutteisten sovellusten (esim. opetusohjelmistot ja pelit) kehittäminen.

Master's Degree Programme in Digital Health and Life Sciences (DI/FM)

Master's Degree Programme in Digital Health and Life Sciences offers extensive training in modern biosciences and/or digital health engineering. Department of Future Technologies offers three different tracks:
  • Health Technology
  • Medical Analytics and Health Internet-of-Things
  • Bioinformatics
Please find more information at:
 
http://digibiolife.utu.fi


Asiasana:
Tagit:
 

 Linkit