in English
 
 
Harjoitustyöt
Joidenkin tietojenkäsittelytieteiden kurssien suorittamiseen liittyy harjoitustyön/-töiden tekeminen. Lisäksi suoritetaan erillisiä harjoitustyökursseja. Seuraavassa on esitetty sekä yleisiä että kurssikohtaisia ohjeita harjoitustöiden hakemisesta ja palauttamisesta.

Yleisiä ohjeita

Harjoitustyön palauttaminen

Harjoitustöiden suorittamiseen kuuluu suunnittelun, algoritmien soveltamisen, ohjelmoinnin ja testaamisen lisäksi olennaisena (ja kenties näkyvimpänä) osana työn dokumentointi (ks. dokumentointiohje). Harjoitustyödokumentissa on mainittava kurssi, johon työ liittyy, työn aihe ja ohjaaja sekä työn kaikkien tekijöiden nimet, koulutusohjelmat, opiskelijanumerot ja sähköpostiosoitteet.
Työt palautetaan sähköisessä muodossa, ellei toisin määrätä. Arkistoinnin helpottamiseksi sähköisesti palautettavan työn tulee sisältyä yhteen pakkausohjelman (vaikkapa zip- tai rar-formaatti) tuottamaan pakettiin. Työn nimenä tulee käyttää sovelletusti muotoa "opintojaksonnimi_ensimmäinentekijä_toinentekijä.zip". Mikäli kurssilla pyydetään työn palauttamista paperimuodossa, työ tulee varustaa määrämuotoisella kansilehdellä.
Työ lähetetään työn ohjaajalle suositeltavimmin siten, että itse tiedosto laitetaan www-sivulle, ja ohjaajalle lähetetään linkki tiedostoon. Tiedoston voi kuitenkin myös lähettää sähköpostin liitetiedostona, jos edellinen tapa ei sovellu.
Harjoitustöiden ohjaaja tiedottaa sähköpostitse tai muuten sovitusti siitä, onko työ hyväksytty vai vaatiiko se mahdollisesti korjauksia. Mikäli opiskelija ei saa palautetta sovitussa tai muuten kohtuullisessa ajassa (noin kahden viikon kuluttua työn palautuksesta), on syytä ottaa yhteyttä työn ohjaajaan - työ voi olla jäänyt ohjaajalta saamatta esim. roskapostisuodattimen tai inhimillisen virheen takia.

Kurssikohtaisia ohjeita

Edellä olevista yleisistä ohjeista on pieniä poikkeuksia eri kurssien kohdalla. Niiden lisäksi seuraavassa pyritään tekemään selkoa kyseisten kurssien harjoitustöiden rakenteesta ja niiden tekemisestä.

Harjoitustyö (2 op)

Harjoitustyö on aineopintotasoinen, suoritus yleensä 2-3. vuonna tai kun katsoo omaavansa riittävät valmiudet Java-ohjelmointiin. Harjoitustyö tehdään 1-2 hengen ryhmässä. Sen suoritus tapahtuu yleensä n. lukukauden mittaisena. Kurssin aloitustilaisuus pidetään II periodissa ja aloitustilaisuuden jälkeen työt suoritetaan työn ohjaajan valvonnassa. Työt tehdään yleensä annetuista aiheista, mutta omaakin aihetta saa ehdottaa.

Exercise project (5 op)

Exercise project -kurssi kuuluu syventäviin opintoihin. Kurssilla tehdään laajahko harjoitustyö, joka voi olla ohjelmointityö tai esimerkiksi esseetyyppinen työ. Työn voi tehdä yksin tai korkeintaan kolmen henkilön ryhmätyönä. Kurssilla ei ole aloitusluentoa, vaan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön (Tapio Pahikkala) halutessaan aloittaa kurssin suorittamisen. Oman aihepiirin ehdottaminen työtä haettaessa on suositeltavaa, mutta työ voidaan tehdä myös ohjaajan määräämästä aihepiiristä. Tässäkin tapauksessa on hyödyllistä kertoa ohjaajalle omista kiinnostuksen kohteistaan (esimerkiksi kiinnostavimmiksi koetut kurssit), jotta työlle löydetään sopiva aihepiiri.

Aikaisempiin tutkintovaatimuksiin kuuluvat harjoitustyöt

Koskee opiskelijoita, jotka suorittavat opintonsa sellaisten tutkintovaatimusten mukaan, joissa esiintyy edellä mainitsemattomia harjoitustyökursseja. Suppeita ohjelmointiaiheisia harjoitustyökursseja on mahdollista aloittaa kurssilla Harjoitustyö. Kurssi Ohjelmointiprojekti II vastaa nykyisen kurssin Tietorakenteet ja algoritmit II (TRAK II) harjoitustyötä ja se on mahdollista suorittaa yhdessä TRAK II-kurssin suorittajien kanssa. Opintojakson suorittajien tulee TRAK II-kurssin alkaessa ottaa yhteyttä kurssin luennoitsijaan.
Mikäli opiskelija siirtyy suorittamaan tutkintoaan uusien tutkintovaatimusten mukaan, aiemmin suoritettu ohjelmoinnin harjoitustyö (esimerkiksi Ohjelmointiprojekti I) korvaa kurssin Harjoitustyö.

Erikoistyö ja pro gradu -työ

Erikoistyötä ja pro gradu -työtä suositellaan haettavaksi suoraan työn halutulta ohjaajalta, kun aihe tai aihepiiri on selvä. Katso myös tutkielmat-sivu. Jos aihe ei ole selvä, voi myös ottaa yhteyttä Olli Nevalaiseen.
Asiasana:
Tagit: