in English
 
 
Valinta tohtorikoulutukseen

 

Tohtorintutkinnon opinto-oikeuden hakua koskevat yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ohjeet
Ennen hakemista

1. Ohjaus 

Hakijan on ennen jatko-opinto-oikeushakemuksen jättämistä etsittävä väitöstutkimukselleen ohjaaja.  Hakijan on itse otettava yhteyttä hakemaansa oppiaineeseen ja sovittava mahdollisesta ohjauksesta. Hakijan kannattaa tutustua tiedekunnan oppiaineiden opetushenkilökunnan tutkimusprofiileihin ja miettiä, sopiiko oma suunnitelma jonkun opetushenkilökuntaan kuuluvan tutkimusprofiiliin riittävästi.

Oppiaineiden henkilökunnan yhteystiedot löytyvät oppiaineiden sivuilta.

Oppiaineiden vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät myös oheisesta taulukosta: 

 
​Oppiaine Oppiainevastaava​/ jatkokoulutusasioista vastaava henkilö Yhteystiedot​​
​Filosofia Helena Siipi

helena.siipi@utu.fi

​Itä-Aasian tutkimus ​Lauri Paltemaa

lauri.paltemaa@utu.fi

​Koulutussosiologia ​Osmo Kivinen osmo.kivinen@utu.fi
​Logopedia Elina Mainela-Arnold  elina.mainela-arnold@utu.fi​ 
​Poliittinen historia ​Louis Clerc louis.clerc@utu.fi
​Psykologia ​Jukka Hyönä jukka.hyona@utu.fi
​Sosiaalipolitiikka ​Veli-Matti Ritakallio / Heikki Ervasti veli-matti.ritakallio@utu.fi / heikki.ervasti@utu.fi
​Sosiaalityö ​Katja Forssén katja.forssen@utu.fi
​Sosiologia Hannu Ruonavaara hannu.ruonavaara@utu.fi
​Taloussosiologia ​Pekka Räsänen pekka.rasanen@utu.fi
​Valtio-oppi ​Antti Pajala / Maija Setälä  antti.pajala@utu.fi
 / maija.setala@utu.fi
 

2. Kielitaito

Hakijan tulee olla suomen- tai englanninkielentaitoinen, jotta hän pystyy osallistumaan opetukseen ja kommunikoimaan yliopiston henkilökunnan kanssa. Opinto-oikeushaun yhteydessä hakijan tulee osoittaa suomen- tai englanninkielentaitonsa.  

Hakemus

Hakemus liitteineen laaditaan suomeksi tai englanniksi. Hakemus täytetään ja lähetetään sähköisesti hakuaikojen puitteissa. Sähköinen hakulomake on auki vain hakuaikana. 

Hakemuksen liitteet

1. Tutkimussuunnitelma (max. 6 sivua). Ohje tutkimussuunnitelman laatimiseen: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/jatko-opiskelu/tohtoriohjelma/ohjeistusta/Documents/Tutkimussuunnitelman%20ohje.pdf
 2. Ansioluettelo (max 2 sivua)
 3. Julkaisuluettelo
 4. Motivaatiokirje (perustelu jatko-opintoihin hakeutumiselle)
 5. Ohjaajan sitoumus (tiedosto tai kopio s-postiviestistä, jolla Turun yliopiston professori tai tohtoritason henkilö lupautuu väitöskirjan ohjaajaksi)
 6. Kopiot virallisista tai virallisesti oikeaksi todistetuista tutkintotodistuksista
 7. Kopiot virallisista opintorekisteriotteista
 8. Kopiot tutkintotodistusten ja opintosuoritusotteiden virallisista käännöksistä (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi), mikäli alkuperäiskieli on jokin muu kuin edellä mainittu.
 9. Todistus riittävästä suomen tai englannin kielen taidosta. Tiedekunnan kielitaitovaatimukset jatko-opintoihin valittavilta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/jatko-opiskelu/tohtorikoulutus/kielitaito/Sivut/home.aspx 
 
Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opinto-oikeus, tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Siihen saakka opinto-oikeus on ehdollinen. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei toimita ohjeiden mukaisia paperisia todistuksia mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintakriteerit

Jatko-opinto-oikeutta yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suoritettaviin, tohtorintutkintoon tähtääviin opintoihin haetaan hakemalla tohtorikoulutettavaksi Turun yliopiston tohtoriohjelmaan, jossa yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on mukana. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on mukana kahdessa Turun yliopiston tohtoriohjelmassa: Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmassa sekä Turun kliinisen tohtoriohjelman osaohjelmassa Turku Brain and Mind.
 
Hakijat, jotka hakevat tohtorintutkintoon tähtäävien opintojen suoritusoikeutta Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmassa, täyttävät pelkästään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakulomakkeen. Hakijat, jotka hakevat tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun yliopiston kliinisessä tohtoriohjelmassa, täyttävät sekä kliinisen tohtoriohjelman hakulomakkeen että yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakulomakkeen (lomakkeessa haetaan tohtorintutkinnon suoritusoikeutta yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa).
 
Tohtorikoulutettavien valinnan tavoitteena on saada tutkijanuralle soveltuvia kyvykkäitä, motivoituneita, tutkimustyöhön ja jatko-opiskeluun sitoutuneita opiskelijoita.Opinto-oikeuden yleisenä edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sellainen soveltuva ulkomainen koulutus, joka antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
 
Jatko-opinto-oikeutta hakevan valmiuksia ja sitoutumista jatko-opintojen suorittamiseen arvioidaan muun muassa seuraavilla kriteereillä: 
  • maisterin tutkinnon syventävien opintojen arvosana (yleensä vähintään hyvät tiedot)
  • pro gradu -tutkielman arvosana (yleensä vähintään cum laude approbatur)
  • hakijan tutkimussuunnitelman taso ja toteutuskelpoisuus
  • ohjausresurssien saatavuus.​
Lisäksi tohtorikoulutettavaksi valittavalta edellytetään riittävää englannin kielen taitoa.

Valintapäätös

Päätökset opinto-oikeuden myöntämisestä tekee dekaani. Hakijaa informoidaan valinnan tuloksesta henkilökohtaisesti.

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua yhteiskuntatieteelliseltä tiedekunnalta 14 päivän kuluessa ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan osoitteella Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto.  

Opiskelupaikan vastaanotto

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa kirjallisesti opiskelupaikan vastaanottamisesta.  Kevään 2018 opinto-oikeushakun kohdalla opiskelupaikan vastaanottamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti viimeistään 15.6.2018 klo 15.00 mennessä. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Useaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyn tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta vain yhteen korkeakouluun. Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova, eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa tai muuttaa.

 

Yliopistolain mukaan hakija saa vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (syyslukukausi 1.8.–31.12., kevätlukukausi 1.1.–31.7.). Säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Säännöksen piiriin ei kuulu siirtohaussa saatu opiskelupaikka, Poliisiammattikorkeakoulu, Högskolan på Åland eivätkä ulkomaiset korkeakoulut.​ 

Ilmoittautuminen  

Turun yliopistossa perustutkinnon suorittaneiden uusien jatko-opiskelijoiden ei tarvitse jatkotutkinnon suoritusoikeuden saamisen jälkeen ilmoittautua yliopistoon jatko-opiskelijaksi, vaan jatkotutkinto-oikeus lisätään opiskelijarekisteriin automaattisesti. Niiden uusien jatko-opiskelijoiden, joiden perustutkinto on suoritettu muualla, tulee ilmoittautua jatko-opiskelijaksi. Yliopiston opiskelijapalvelut lähettää automaattisesti jatko-opiskelijoiksi hyväksytyille ilmoittautumisohjeet.

Seuraavasta lukuvuodesta lähtien kaikkien jatko-opiskelijan on kuitenkin vuosittain ilmoittauduttava yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Jatko-opiskelijoita koskevat samat ilmoittautumisohjeet ja -ajat kuin perustutkinto-opiskelijoita.
 
 
 
 
 
​​​​​
Asiasana:
Tagit: