in English
 
 
Väitöskirjat

Tiedekunnassa hyväksytyt väitöskirjat tiedekunnan perustamisesta, vuodesta 1967 lähtien

Doctoral theses of the faculty since the foundation in the year 1967

Filosofia / Philosophy

Koulutussosiologia / Research Unit for the Sociology of Education

Poliittinen historia / Contemporary History

Sosiaalipolitiikka / Social Policy

 • Alho Rolle, 2015.                                                                                                              Inclusion or Exclusion? Trade Union Strategies and Labor Migration.​
 • Salin Milla, 2014
  Opportunities, constraints and constrained opportunities – A study on mothers’ working time patterns in 22 European countries.
 • Rasinkangas Jarkko, 2013
  Sosiaalinen eriytyminen Turun kaupunkiseudulla – Tutkimus asumisen alueellisista muutoksista ja asumispreferensseistä.  
 • Egharevba Stephen, 2011
  Understanding the Racial Nature of Police and Immigrant Relations in Finland: The Case of Africans in Turku
 • Ylikännö Minna, 2011
  Sopivasti työtä ja vapaa-aikaa? Tutkimuksia ajankäytöstä eri elämäntilanteissa.
 • Mattila Yrjö, 2011
  Suuria käännekohtia vai tasaista kehitystä? Tutkimus Suomen terveydenhuollon suuntaviivoista.
 • Kallio Johanna, 2010
  Hyvinvointipalvelujärjestelmän muutos ja suomalaisten mielipiteet vuosina 1996-2006.
 • Airio Ilpo, 2008
  Change of Norm? In-Work Poverty in a Comparative Perspective.
 • Ala-Kauhaluoma Mika, 2007
  Toimeenpanon ratkaisuja ja arvioinnin haasteita. Tutkimus uusista työllistymisen tukemisen tavoista.
 • Honkanen Pertti, 2007
  Työttömyys ja arvoteoria: tutkielma työttömyydestä, talousteorioista ja sosiaalipolitiikasta.
 • Luo Guifen, 2005
  The Forgotten Dimension: A Case Study of Chinese Female Rural-Urban Migrants and the Social Security System in the Context of Modernization.
 • Niemelä Mikko, 2005
  Tulot, kulutus ja toimeentulo. Tutkimuksia pienituloisuuden ja kulutuksen välisistä yhteyksistä.
 • Saurama Laura, 2005
  Experience of early exit. A comparative study of the reasons for and consequences of early retirement in Finland and Denmark in 1999-2000.
 • Ainsaar Mare, 2004
  Reasons for Move. A Study on Trends and Reasons of Internal Migration with Particular Interest in Estonia 1998-2000.
 • Hagfors Robert, 2004
  Essays on the Structure of Social Protection Financing.
 • Parpo Antti, 2004
  Kannustavuutta tulonsiirtojärjestelmään. Tulonsiirtojärjestelmän muutokset, kannustinloukut ja tulonjako.
 • Kuivalainen Susan, 2004
  A Comparative Study on Last Resort Social Assistance Schemes in Six European Countries.
 • Ovaska Esko, 2003
  Ongelma, idylli vai elämisyhteisö? Pienten kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sosiaalisen pääoman tarkastelua.
 • Forsander Annika, 2002
  Luottamuksen ehdot. Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla työmarkkinoilla.
 • Hiilamo Heikki, 2002
  The Rise and Fall of Nordic Family Policy? Historical Development and Changes During the 1990s in Sweden and Finland (Pohjoismaisen perhepolitiikan nousu ja tuho? Historiallinen kehitys ja muutokset 1990-luvulla Ruotsissa ja Suomessa).
 • Jääskeläinen Pirkko, 2000
  Tiedolla ja taidolla kansalaisten yhteiskuntaan. Tutkimuksia tiedoista, taidoista ja asenteista osallistuvan ja autonomisen kansalaisuuden resursseina - esimerkkinä eläketieto ja tietotekninen osaaminen.
 • Forma Pauli, 1999
  Interests, Institutions and the Welfare State. Studies on Public Opinion Towards the Welfare State.
 • Forssén Katja, 1998
  Children, families and welfare state. Studies on the outcomes of the Finnish family policy.
 • Haataja Aira, 1998
  Tasaetu, tarveharkinta vai ansioperiaate? Sosiaalipolitiikkamallit, mikrosimulaatiot ja työttömien taloudellinen asema.
 • Valtonen Kathleen, 1997
  The Societal Participation of Refugees and Immigrants: Case Studies in Finland, Canada and Trinidad.
 • Ervasti Heikki, 1996
  Kenen vastuu? Tutkimuksia hyvinvointipluralismista legitimiteetin näkökulmasta.
 • Saari Juho, 1996
  Sosiaalipolitiikka markkinariippuvuuden vähentäjänä. Sosiaalitaloudellinen näkökulma jälkiteollistuvan yhteiskunnan sosiaalipolitiikkaan.
 • Nurmi Kaarina, 1995
  Miksi aikuinen opiskelee? Tutkintotavoitteisen opiskelun edut ja haitat aikuisen elämänkokonaisuudessa.
 • Ritakallio Veli-Matti, 1994
  Köyhyys Suomessa 1981-1990. Tutkimus tulonsiirtojen vaikutuksesta.
 • Virtanen Petri, 1994
  Homo Civilis. Tutkimus sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityön habituksesta.
 • Söderling Ismo, 1988
  Maassamuuton ulottuvuudet. Yksilö-, alue- ja yhteiskuntatason tarkastelu Suomessa vuosina 1977-78 maassamuuttaneista.
 • Raunio Kyösti, 1983
  Hyvinvointi ja taloudelliset muutokset. Tutkimus suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin sisällöstä ja taloudellisten muutostekijöiden hyvinvointivaikutuksista vuosina 1950-77.
 • Salo Mikko A., 1983
  Titmuss, Martinius and the social population policy. A methodological study.
 • Forss Simo, 1982
  Vanhuuseläkkeelle siirtyminen ja hyvinvointi.
 • Laaksovirta Sirkka, 1982
  Sydäninfarktipotilaan kuntoutusura erityisesti sosiaalityön näkökulmasta tarkasteltuna.
 • Kalkas Hertta, 1981
  Aikuinen insuliinidiabeetikko terveydenhuollon hoitoprosessissa.
 • Lind Jouko, 1981
  Työvoiman rakennemuutokset. Tutkimus työvoiman tarjonnan vaihteluista Suomessa ajanjaksona 1962-78.
 • Urponen Kyösti, 1979
  Sosiaalipolitiikka soveltavana yhteiskuntatieteenä.
 • Lehto Markku, 1971
  Vähittäiskauppa ja kunnan kehittyneisyys.
 • Salavuo Kari, 1970
  Taloudellisen tason asteikko elintason mittana.

Sosiaalityö / Social Work

Sosiologia / Sociology

 • Nurmi Johanna, 2014                                                                                                 Let Go and Remenber. how Finnish Communities Experienced and Memorialized School Shootings
 • Vuorinen Jukka, 2014                                                                                                     Parasitic Order Machine: A Sociology and Ontology of Information Securing.
 • Toivanen Mari, 2014
  Negotiating Home and Belongings. Young Kurds in Finland.  
 • Kouvo Antti, 2014
  Luottamuksen lähteet. Vertaileva tutkimus yleistynyttä luottamusta synnyttävistä mekanismeista
 • La Vecchia-Mikkola Vanja, 2013
  Longing to return and spaces of belonging. Iraqis’ narratives in Helsinki and Rome
 • Löfblom Katariina, 2013
  Nuorten kokemien elämysten yksilölliset ja yhteisölliset merkitykset.
 • Lähteenmäki Liisa, 2013
  Keskusteluja vuokratyöstä. Vuokratyön diskursiivinen rakentuminen Suomessa.
 • Jonker-Hoffrén Paul, 2012
  The Finnish Paper Workers’ Union at a Cross-Roads: Labour Union Representativeness in a Changing Environment 1980-2008.
 • Pärnä Katariina, 2012
  Kehittävä moniammatillinen yhteistyö prosessina – Lapsiperheiden varhaisen tukemisen mahdollisuudet.
 • Saarinen Arttu, 2011
  Suomalaiset lääkärit ja Suomen Lääkäriliitto osana hyvinvointivaltiota ja sen terveyspolitiikkaa.
 • Korkala Siru, 2010
  Luottamuksen ilmeneminen alueellisissa yhteistyöverkostoissa.
 • Yliskylä Satu, 2010
  Kuka suunnittelee mainokset? Tutkimus mainosalan kulisseista, yhteistyökäytännöistä ja ristiriidoista. Mainonnan suunnittelijan näkökulma.
 • Pyyhtinen Olli, 2009
  Bringing the Social Alive. Essays on Georg Simmel’s Social Theory.
 • Kantola Ismo, 2007
  The Role of Knowledge in Energy Politics: A Sociological Study.
 • Kuussaari Kristiina, 2006
  Näkemysten kirjo, sirpaloitunut tieto. Terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja nuorisotoimen työntekijöiden käsityksiä huumeiden käyttäjien hoitopalvelujärjestelmästä.
 • Anttila Anu-Hanna, 2005
  Loma tehtaan varjossa. Teollisuustyöväestön loma- ja vapaa-ajan moraalisääntely Suomessa 1930-1960 –luvuilla.
 • Lettinen Eva, 2005
  Saaristolaisen kokemus omasta kulttuuristaan. Eläminen merestä ja meren kanssa.
 • Luostarinen Matti, 2005
  Ekologinen klusteri ja Innovaatiopolitiikka.
 • Honkanen Antti, 2004
  Menneisyyden tulevaisuus. Postmodernit matkailuteoriat ja vapaa-ajan matkailun muutokset eräissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa vuosina 1985 ja 1997.
 • Peuhkuri Timo, 2004
  Tiedon roolit ympäristökiistassa. Saaristomeren rehevöityminen ja kalankasvatus julkisen keskustelun ja päätöksenteon kohteena.
 • Poutanen Seppo, 2003
  Kuinka päättää geenitutkimuksiin osallistumisesta? Normatiivinen ja sosiologinen analyysi bayesilaisen menetelmän kelpoisuudesta avuksi.
 • Räsänen Pekka, 2003
  In the Twilight of Social Structures: A Mechanism-based Study of Contemporary Consumer Behavior.
 • Nouko-Juvonen Susanna, 2000
  Kehitysvammapalvelut ja muutoksen vuosikymmen.
 • Rubin Anita, 2000
  Growing Up in Social Transition: In Search of a Late-Modern Identity.
 • Kaskinen Juha, 1998
  Tuhatta ja sataa Turusta Pietariin. Eurooppatie E18:n tiesuunnittelu ympäristövaikutusten arvionnin käytäntönä.
 • Laiho Irma, 1997
  Mestareiden opissa - Tutkijakoulutus Suomessa sotien jälkeen.
 • Lehtiö Jouko, 1997
  Suomalaisten vammaisten elämä varsinaisessa elämäkerta- ja vammaisten elämää keskeisesti käsittelevässä kaunokirjallisuudessa.
 • Niemelä Jukka, 1997
  Ammattirajoista tiimityöskentelyyn. Työnjaon ja työelämän suhteiden muutos Suomen telakoilla 1980- ja 1990-luvuilla.
 • Lagerspetz Mikko, 1996
  Constructing Post-Communism: A Study in the Estonian Social Problems Discourse.
 • Ahola Sakari, 1995
  Eliitin yliopistosta massojen korkeakoulutukseen. Korkeakoulutuksen muuttuva asema yhteiskunnallisen valikoinnin järjestelmänä.
 • Jokinen Pekka, 1995
  Tuotannon muutokset ja ympäristöpolitiikka. Ympäristösosiologinen tutkimus suomalaisesta maatalouden ympäristöpolitiikasta vuosina 1970-1994.
 • Nyyssölä Kari, 1994
  Nuoret ja työmarkkinoiden joustavuus.
 • Uusitalo Eero, 1994
  Maaseutupolitiikan keinot. Elinkeinojen edistäminen maaseudun kehittäjäyhteisöissä.
 • Hakkarainen Pekka, 1993
  Suomalainen huumekysymys. Huumausaineiden yhteiskunnallinen paikka Suomessa toisen maailmansodan jälkeen.
 • Kyntäjä Timo, 1993
  Tulopolitiikka Suomessa. Tulopoliittinen diskurssi ja instituutiot 1960-luvulta 1990-luvun kynnykselle.
 • Ruonavaara Hannu, 1993
  Omat kodit ja vuokrasuhteet. Sosiologinen tutkimus asunnonhallinnan muodoista Suomen asutuskeskuksissa 1920-1950.
 • Urponen Helka, 1989
  Varhain sairastuneen ja vammaisen sosiaalinen selviytyminen. Sosiologinen seurantatutkimus pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten sosiaalisesta selviytymisestä varhaisaikuisuudessa.
 • Kivinen Osmo, 1988
  Koulutuksen järjestelmäkehitys. Peruskoulutus ja valtiollinen koulutusdoktriini Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla.
 • Saralehto Sampsa, 1986
  Teknologian kansainvälinen siirto kehitysmaiden teollisuusprosessiin.
 • Leimu Heikki, 1983
  Työntekijäin työasema ja työpaikkaliikkuvuus erikokoisissa yrityksissä.
 • Moilanen Paavo, 1982
  Social Environment and Adaption among the Employees of an Industrial Company in Northern Finland.
 • Järvikoski Timo, 1979
  Vesien säännöstelyn yhteiskunnalliset kytkennät.
 • Köppä Tapani, 1979
  Maatilojen välinen yhteistoiminta: sen kehitys ja omaksuminen sekä niihin vaikuttavia sosiaalisia ja taloudellisia tekijöitä.
 • Vuorinen Juha, 1979
  Korkeakoulujen itsehallinto. Tutkimus Suomen korkeakoulujen itsehallinnon toteutumisesta suhteessa korkeakoululaitoksen keskushallintoon toisen maailmansodan jälkeen.
 • Laitinen Ahti, 1977
  Lääkkeiden käyttö yhteiskunnallisena kysymyksenä.
 • Lampikoski Kari, 1972
  Ammattiyhdistys ja ammattikunnan status.
 • Toivonen Timo, 1972
  Lakot ja yhteiskunnan muutos; tutkimus suomalaisen yhteiskunnan lakoista v. 1919-69.
 • Nurmi Raimo, 1970
  Conformity with group in a serial judgement situation.

Taloussosiologia

  Taloustiede / Economics

  • Karikallio Hanna, 2010
   Dynamic Dividend Behaviour of Finnish Firms and Dividend Decision under Dual Income Taxation.
  • Lehto Petri, 2004
   Studies on the Restructuring of Industries with Implications to Competition Policy.
  • Tolvi Jussi, 2001
   Outliers in Nonlinear Time Series Econometrics.
  • Alvarez Luis, 1994
   Expectations, Adjustment Costs and the Optimal Investment of a Value-Maximizing Firm.
  • Saurio Simo, 1990
   Two Region Input-Output Study for Core-Ring Relationship in Turku Region.
  • Salonen Hannu, 1988
   Solutions for Bargaining Games.
  • Tolonen Yrjänä, 1987
   On macroeconomic consequences of trade with centrally planned economies.
  • Kivikari Urpo, 1972
   Kuluttajatalouksien varallisuuskäyttäytyminen.

  Tilastotiede / Statistics

  • Ahola Virpi, 2008
   Statistical Methods for Conservation and Alignment Quality in Proteins.
  • Virtanen Arja, 2006
   Covariatedependent confidence intervals for percentiles: application for reference limit estimation.
  • Vuorinen Jouni, 1997
   A Stepwise Approach for Decision-making in Bioequivalence Studies.
  • Salomaa Hely, 1990
   Factor Analysis of Dichotomous Data.
  • Laippala Pekka, 1980
   Empirical Bayes two-action rules with floating optimal sample size and exponential conditional distributions.

  Valtio-oppi / Political Science

  • Autto Hannu, 2014                                                                                                           Collective Action in Commons: Its Diverse Ends and Consequences.
  • Salomäki, Vesa-Matti, 2011
   Biologisen sukupuolen rakentaminen. Ruumis ja sosiaalinen sukupuoli antiikista nykypäivään.
  • Vuori Juha, 2011
   How to Do Security with Words – A Grammar of Securitisation in the People’s Republic of China.
  • Rapeli Lauri, 2010
   Tietääkö kansa? – Kansalaisten politiikkatietämys teoreettisessa ja empiirisessä tarkastelussa.
  • Haukkala Hiski, 2008
   Multi-Causal Social Mechanisms and the Study of International Institutionalisation: The Case of EU-Russia Strategic Partnership.
  • Maunula Maria, 2008
   Proportionality and party success in Europe.
  • Venho Tomi, 2008
   Piilotettua julkisuutta – Suomalaisen puolue- ja vaalirahoituksen avoimuusintressi normeissa ja käytännössä.
  • Kestilä Elina, 2007
   Radikaalioikeistopuolueet Länsi-Euroopassa. Tutkimuksia vaalikannatuksen vaihteluun vaikuttavista kysyntä- ja tarjontateoreettisista tekijöistä.
  • Jokela Minna, 2006
   The European Union in Global Forest Governance. The Dynamics of Social Learning in the Construction of Global Problems and Actorness.
  • Elo Kimmo, 2005
   Die Systemkrise eines totalitären Herrschaftssystems und ihre Folgen: Eine aktualisierte Totalitarismustheorie am Beispiel der Systemkrise in der DDR 1953.
  • Forsten Timo, 2005
   Valiokuntapalapeli eduskunnassa: valiokuntajäsenyydet 1945-2002.
  • Siitonen Lauri, 2005
   Aid and Identity Policy. Small Donors and Aid Regime Norms.
  • Raik Kristi, 2004
   Democratic Politics or Implementation of Inevitables? - Estonia's Democracy and Integration into the European Union.
  • Kütük Zeki, 2003
   Turkey's Integration into the European Union. The Dynamics and Determinants of a Dilemmatic Relationship.
  • Pajala Antti, 2003
   Expected Power and Success in Coalitions and Space. Empirical Voting Power in 17 European Parliaments and the Council of the EU.
  • Kaski Antti, 2001
   Security Complex Approach to Regional Integration. A Theoretical Analysis and an Application to the Baltic Case.
  • Kuitunen Soile, 2000
   Kuntalaisesta ehdokkaaksi, ehdokkaasta valtuutetuksi. Poliittinen rekrytointi vuoden 1996 kunnallisvaaleissa ja niiden ehdokasasetteluissa.
  • Mickelsson Rauli, 2000
   Samanlaiset ja erilaiset puolueet. Retoriikka- ja diskurssianalyyttinen tutkimus kokoomuslaisten ja sosialidemokraattien jäsenlehdissä ilmaisemista käsityksistä omista puolueistaan vuosina 1965-1995.
  • Lähteenmäki-Smith Anna-Kaisa, 1999
   Globalization and Regionalization as Concurrent Phenomena in the European Governance Structure.
  • Hannula Mika, 1997
   Self-Understanding as a Process - As Seen through the Concepts of Self-Understanding as a Narrative Form, the Third Dimension of Power, Coming to Terms with the Past, Conceptual Change and Case Studies of Finnishness.
  • Herne Kaisa, 1997
   Decoy Alternatives in Individual Choise and Politics.
  • Antikainen-Kokko Annamari, 1996
   Co-optive Power in an International Organization - the case of Japan - ASEAN Dialogue 1974-1992.
  • Wakonen Jouko, 1995
   Implications of Federalism and the Principle of Subsidiarity in the Case of Science and Technology Development in Europe.
  • Granroth Tuula, 1994
   Technology Programmes and Training as Sources of Competitive Advantage within the European Community.
  • Kettunen Pekka, 1994
   Implementation in a Multi-organizational Setting. Local Networks in Environmental Health Policy.
  • Lähteenmäki Maija, 1994
   The Palestine Liberation Organization and Its International Position.
  • Murto Eero, 1994
   Pääministerin rooli Suomessa. Suomen pääministerin rooli 1917-1993.
  • Jumppanen Leo, 1993
   Kuka oli kelvollinen opettamaan 11- ja 12-vuotiaita. Tutkimus oppikoulun opettajien ja kansakoulun opettajien edun valvonnasta ja sen tuloksellisuudesta Suomen koululaitoksen uudistuksen yhteydessä kouluohjelmakomitean mietinnöstä 1959 vuoden 1985 koululakeihin.
  • Patomäki Heikki, 1993
   Critical realism and world politics. An explanation of a critical theoretical and possibilistic methodology for the study of world politics.
  • Wiberg Matti, 1988
   Between Apathy and Revolution. Explications of the Conditions for Political Legitimacy.
  • Käkönen Jyrki, 1986
   Luonnonvarat ja konfliktit muuttuvassa kansainvälisessä järjestelmässä. Tutkimus imperialismista ja Afrikan konflikteista 1970-luvulla.
  • Paloheimo Heikki, 1981
   Politiikka, talous ja yhteiskunnan muutos. Teorioita ja tutkielmia valtio ja taloudellisen yhteiskunnan välisistä determinaatiosuhteista kapitalistisessa yhteiskuntamuodostumassa.
  • Antola Esko, 1980
   Political harmonization of economic integration. Competition policy as an indicator of political integration in the EEC in 1958-1972.
  • Laulajainen Pertti, 1979
   Sosialidemokraatti vai kommunisti. Vaaliekologinen tutkimus Suomen poliittisen työväenliikkeen jakautumisesta kansalaissodan jälkeen.
  • Nurmi Hannu, 1974
   Causality and Complexity. Some problems of causal analysis in the social science.
  • Helander Voitto, 1971
   Julkisyhteisöt vaikuttajina. Kuntien keskusjärjestöjen valtion viranomaisiin kohdistama painostustoiminta Suomessa.
  • Väänänen Pekka, 1971
   Poliittinen uudenaikaistuminen. Käsiteanalyysi ja esimerkki kunnallispoliittisesta muutoksesta.

  Logopedia / Speech and Language Pathology

  Psykologia / Psychology

  Itä-Aasian tutkimus / East Asian Studies

  • Aubié Hermann, 2016                                                                                                      Liu Xiaobo’s Struggle for Human Rights - A Contextual Analysis from a Historical Perspective
  • Xinhong Wang, 2014
   Open Environmental Information Upon Disclosure Request in China: The Paradox of Legal Mobilization 
  • Luova Outi, 2007
   Ethnic Transnational Capital Transfers and Development – Utilization of Ties with South Korea in the Yanbian Korean Autonomous Prefecture, China.

  Kulttuurimaantiede / Human Geography

  • Katajamäki Hannu, 1988 
   Alueellisen työnjaon muotoutuminen Suomessa.
  • Andersson Harri, 1984
  • Urban structural dynamics in the city of Turku, Finland.

  Kasvatustiede / Educational Sciences

  • Aho Sirkku, 1974
   Oppilailla esiintyvät käyttäytymisongelmat ja kouluympäristö.
  • Viitaniemi Eero, 1971
   Ääneen ja ääneti lukemisen opetuksen suhteellinen tehokkuus. Eksperimentaalinen tutkimus.
  Asiasana:
  Tagit: