in English
 
 
Koulutustarjonta

Pääaineet

Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtava koulutus järjestetään pääasiassa oppiainepohjaisesti. Tutkintojen pääaineita ovat filosofia, poliittinen historia, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, sosiologia, taloussosiologia, tilastotiede ja yleinen valtio-oppi sekä psykologia ja logopedia. Maisterin tutkinnon voi suorittaa myös Asian Studies maisteriohjelmassa.

Filosofia tutkii kriittisesti yhteiskunnallisen toiminnan, kulttuurin ja erityistieteiden taustalla olevia periaatteellisia kysymyksiä, kuten tiedon luonnetta, oikeudenmukaisuutta ja tahdonvapautta.

Logopedia käsittelee ihmisten välistä kommunikointia, siinä esiintyviä häiriöitä sekä näiden häiriöiden kuntoutusta. Koulutus on poikkitieteellinen sisältäen logopedian opintojen lisäksi myös fonetiikan, kielitieteen, psykologian ja lääketieteen opintoja. Koulutuksesta valmistuneet filosofian maisterit voivat hankkia laillistetun puheterapeutin pätevyyden.

Poliittinen historia perehdyttää nykyajan poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen kehitykseen sekä poliittisten ilmiöiden taustaan.

Psykologia tutkii ihmisen mielen ja käyttäytymisen lainalaisuuksia ja niiden hermostollista perustaa. Koulutus on ensisijaisesti psykologin ammattiin johtavaa.

Sosiaalipolitiikka: Miten hyvinvointia tuotetaan? Ketkä ovat köyhiä? Minkälaisia paineita väestön ikääntyminen luo hyvinvointivaltiolle? Näitä ja monia muita yhteiskunnallisia asioita pohdimme sosiaalipolitiikan oppiaineessa.

Sosiaalityö: Kiinnostavatko yhteiskunnalliset asiat ja sosiaalisten ongelmien ymmärtäminen - Sosiaalityöstä sosiaalialan asiantuntijaksi ja päteväksi sosiaalityöntekijäksi.

Sosiologia tutkii yhteiskunnan rakenteita ja toimintaa laaja-alaisesti. Sosiologista tietoa hyödynnetään mm. hallinnon, yhteiskuntasuunnittelun ja poliittisen päätöksenteon tukena.

Taloussosiologia tutkii taloutta ja taloudellisia ilmiöitä sosiologisesta näkökulmasta.

Yleinen valtio-oppi , josta tieteenalana käytetään myös nimityksiä politiikan tutkimus ja politologia, tutkii poliittisia järjestelmiä, kansainvälisiä suhteita ja hallintoa. Valtio-oppi tarjoaa soveltuvia perustietoja poliittisen elämän eri sektoreille, kansainvälisiin tehtäviin, hallintoon ja suunnitteluun, tutkimukseen ja koulutukseen sekä erilaisten järjestöjen palvelukseen.

Aasian maisteriohjelma on kaksivuotinen kokonaisuus, joka syventää opiskelijoiden tietoa nykyajan Itä-Aasiasta. Se tarjoaa opiskelijoille tiedot ja taidot, joita tarvitaan Itä-Aasiaan liittyvän uran luomiseen.

Asiasana:
Tagit: