in English
 
 
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sivuaine-, erillis-, ja JOO-opintotarjonta

Yleistä

Sivuaineopinnoilla viitataan tässä Turun yliopiston tutkintoihin tehtäviin opintoihin. Niihin ei tarvitse erikseen hakea tai ilmoittautua paitsi niissä tapauksissa, joissa hakuaika on määritelty.

Turun yliopistosta valmistuneet saavat myös täydentää tutkintojaan sivuaineilla maksutta kolmen lukuvuoden ajan.

Erilliset opinnot ovat maksullisia opintoja. Ne on tarkoitettu pääsääntöisesti niille, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon ja haluavat täydentää sitä, sekä niille jotka koulutustaustasta riippumatta tarvitsevat opintoja ammattipätevyyden lisäämiseksi.

Erillisiin opintoihin otetaan hakemuksia vastaan jatkuvasti. Kiinteä hakuaika on vain erikseen mainittuihin opintoihin. Hakemus erillisiin opintoihin tulee kuitenkin jättää riittävän ajoissa ennen opetuksen alkamista tai mahdollisen ilmoittautumisajan päättymistä.

Erillisten opintojen yleisohjeet ja opintomaksut on ilmoitettu Turun yliopiston verkkosivuilla.

JOO-opinto-oikeus taas koskee muiden yliopistojen opiskelijoita, jotka hakevat joopas-palvelussa sivuaineopinto-oikeutta Turun yliopistoon.

Lisätietoja kokonaisuuksien opiskelijavalinnasta ja opintojen sisällöstä löytyy tiedekunnan opinto-oppaasta ja opetusohjelmista sekä oppiaineiden omilta verkkosivuilta.

Tiedekunnassa on mahdollista suorittaa sivuaine-, erillisinä opintoina tai JOO-opintoina seuraavia opintokokonaisuuksia ja –jaksoja:

Filosofia

Logopedia

  • Turun yliopiston psykologian ja fonetiikan pääaineopiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus logopedian perusopintoihin.

Poliittinen historia

Psykologia

Sosiaalitieteet

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalityö

  • Sosiaalityön aineopintoja: suppea (26) tai laaja (35) sivuainekokonaisuus (ennen tätä oltava suoritettu sosiaalitieteiden perusopinnot tai sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot)
  • Laajemmat aine- ja syventävät opinnot sivuaineena: opiskeluoikeus laajempiin aine- ja syventäviin opintoihin myönnetään vuosittain kahdelle sosiaalipolitiikan pääaineopiskelijalle opintomenestyksen perusteella sekä kahdelle sellaiselle Turun yliopistossa sosiaalipolitiikka pääaineena VTM-tutkinnon suorittaneelle, joiden pro gradu – tutkielman voidaan katsoa kuuluvan sosiaalityön alueeseen ja joilla on maisterin tutkinnon jälkeistä sosiaalityön alan työkokemusta vähintään yksi vuosi hakuajan loppuun mennessä. Työkokemus korvaa sosiaalityön opintoihin kuuluvan käytännön opetuksen ja harjoittelun. Hakuaika 2.5. – 16.5.2017. Hakulomake julkaistaan tiedekunnan verkkosivuilla hakuaikana.

Sosiologia

Taloussosiologia

Valtio-oppi

Lisäksi:

Asiasana:
Tagit: