in English
 
 
Opinnot
Kandidaatin tutkinnon (VTK) laajuus on 180 opintopistettä ja maisterin tutkinnon (VTM) laajuus 120 opintopistettä.  Ohjeellinen suoritusaika kandidaatin tutkinnossa on kolme ja maisterin tutkinnossa kaksi - kaksi ja puoli vuotta.  Kandidaatin tutkinnossa opiskelija suorittaa poliittisen historian perus- ja aineopinnot.  Maisterin tutkintoon kuuluvat poliittisen historian syventävät opinnot.

Tarkemmat tiedot näistä tutkinnoista ja niiden suorittamisesta löydät tiedekunnan opinto-oppaasta.

Poliittisen historian perusopinnoissa opiskelija hankkii perustiedot ja kokonaiskuvan alasta. Opetus kohdistuu historiantutkimukseen tieteenalana, eri tavoin rakennettuihin maailmanhistorioihin, eri ideologioiden tapoihin nähdä maailma sekä suomalaisen politiikan historiaan. Sisällöltään perusopinnot ovat kaikille samat ja niihin paneudutaan ensimmäisenä opintovuonna.

Toisena opintovuonna suunnitteluvastuu siirtyy opiskelijalle. Aineopinnoissa on mahdollisuus valita itseään kiinnostavat aiheet  eri opintojaksosta. Aineopinnot koostuvat 20 opintopisteen erikoistumisopinnoista (A3) sekä opintojaksoista A1.1., A2, A4, A5 ja A6. Erikoistumisopinnot sisältävät viisi linjaa, joiden tarkoituksena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus erikoistua tiettyyn poliittisen historian alueeseen. Monet opiskelijat suorittavat osan  opinnoista ulkomaisissa yliopistoissa. Kaikille pakollisia ovat vain ne opintojaksot, joiden tehtävänä on antaa perustiedot tutkimuksen tekemisen lähtökohdista, tutkimustyön menetelmistä sekä tieteellisen tekstin laatimisesta.  Näihin lukeutuvat kandidaatin seminaari ja siihen liittyvä tutkielma ja tutkintoa varten suoritettava kypsyysnäyte.

Maisterin tutkinnon opinnot päättävien syventävien opintojen keskipisteenä on tieteellinen tutkielma. Sen opiskelija laatii oman kiinnostuksensa pohjalta valitsemastaan aiheesta. Hän saa sekä seminaareissa että suoraan opettajalta palautetta niihin 10-13 kirjoitukseen, jotka liittyvät tutkimustyön eri vaiheiden ongelmiin. Näitä opintoja hallitsee silti oma elämä tutkinnon jälkeen. Miten kehitän osaamiseni sellaiseksi, että työnantajat kilpailevat siitä?
Asiasana:
Tagit:
Lisätietoa poliittisen historian opiskelusta