in English
 
 
Opinnot
Sosiaalivakuutuksen asiantuntijoiden erikoistumiskoulutus suoritetaan 1,5 vuodessa työn ohessa. Suorittamispaikka on Turun yliopisto. Opetus tapahtuu monimuotokoulutuksena osin lähiopetuksena ja osin itsenäisesti verkko-opetuksena.

Kaksipäiväisten lähiopetusjaksojen tarkoituksena on toimia opiskelijoiden ja erityisasiantuntijoiden välisenä keskustelu- ja kontaktifoorumina. Opintoihin sisältyy kaikkiaan kuusi lähiopetusjaksoa. Koulutusohjelman opettajiksi kutsutaan sosiaalivakuutuksen eri osa-alueiden erityisasiantuntijoita eri yliopistoista ja sosiaalivakuutuslaitoksista. Pääasiallisena opetuskielenä on suomi.

Erikoistumiskoulutus käsittää yhteensä 30 opintopistettä ja opintokokonaisuus koostuu kolmesta 10 opintopisteen kokonaisuudesta seuraavasti:

1.    Sosiaalivakuutusjärjestelmät kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa (10 op)
2.    Sosiaalivakuutus taloudellisena ja oikeudellisena kysymyksenä (10 op)
3.    Sosiaalivakuutuksen suunnittelu ja kehittäminen (10 op)


1. Sosiaalivakuutusjärjestelmät kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa (10 op)

•    Sosiaaliturvan kehittyminen, teoriat ja käsitteet (3 op)
•    Sosiaaliturvajärjestelmät, instituutiot ja hyvinvointi (4 op)
•    Sosiaalipolitiikka, valta ja tulojen uudelleenjako (3 op)

Opintokokonaisuuden ensimmäisessä osassa perehdytään sosiaalivakuutuksen käsitteistöön, sosiaaliturvan järjestämisen teorioihin, sosiaalivakuutuksen toimeenpanojärjestelmiin, sosiaalipolitiikkamallien kansainvälisiin eroihin sekä sosiaalipolitiikan vaikutuksiin ja tuotoksiin. Näkökulma opintokokonaisuudessa on yhtäältä historiallinen: nykyistä suomalaista sosiaalivakuutusjärjestelmää peilataan sosiaalipolitiikan ja sosiaaliturvan kehitykseen sekä kansallisessa että kansainvälisessä kontekstissa. Toisaalta näkökulma on vertaileva: suomalainen sosiaalivakuutusjärjestelmä asetetaan osaksi kansainvälistä toimintakenttää unohtamatta kehittyviä maita ja niiden erityiskysymyksiä.


2. Sosiaalivakuutus taloudellisena ja oikeudellisena kysymyksenä (10 op)

•    Sosiaalipolitiikka, talous ja järjestelmän taloudellinen kestävyys (5 op)
•    Hyvinvointijärjestelmien sosiaalitaloudellinen arviointi (2 op)
•    Suomen, EU:n ja muiden maiden sosiaaliturvalainsäädäntö (3 op)

Opintokokonaisuuden toisessa osassa perehdytään sosiaalipolitiikan taloudellisiin lähtökohtiin, sosiaalipolitiikan ja talouden yhteyksiin sekä sosiaaliturvan rahoitusmalleihin. Lisäksi opintokokonaisuudessa perehdytään Suomen, EU:n ja muun kansainvälisen sosiaaliturvalainsäädännön puitteisiin ja yksityiskohtiin sekä lainsäädännön valmisteluprosesseihin. 


3. Sosiaalivakuutuksen suunnittelu ja kehittäminen (10 op)
•    Tiedonhankinnan välineet, aineistot ja niiden analysointi (2 op)
•    Käytännön työharjoittelu ja oppimispäiväkirja (3 op)
•    Kehittämistyö ja sen raportointi (5 op)
Opintokokonaisuuden kolmannessa osassa perehdytään sosiaalivakuutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä niiden kannalta keskeisiin tutkimuksellisiin menetelmiin. Opiskelijat perehdytetään sosiaalivakuutuksen kannalta keskeisin kotimaisiin ja kansainvälisiin aineistoihin ja tietokantoihin sekä niiden hyödyntämisessä tarvittaviin menetelmiin ja tilastollisiin ohjelmistoihin (ml. mikrosimulointi). Opintokokonaisuuteen sisältyy lisäksi käytännön työharjoittelu sekä omassa organisaatiossa toteutettava kehittämistyö, joka voi olla esimerkiksi jonkin projektin toteuttaminen liittyen sosiaalivakuutuksen uudistamiseen.
Asiasana:
Tagit: