in English
 
 
Suomi ulkonäköyhteiskuntana: väestötason tarkastelu ulkonäköä koskevista arvoista, asenteista, normeista ja niiden muutoksesta

Tutkimusprojektin tarkoituksena on selvittää, millainen merkitys ulkonäöllä on suomalaisessa yhteiskunnassa ja miten ulkonäön merkitys on muuttunut 2000-luvulla. Projekti hakee vastausta siihen, 1) kuinka tärkeänä suomalaiset ulkonäköä pitävät, ja millaisia muutoksia suomalaisten ulkonäköä koskevissa arvoissa ja asenteissa voidaan havaita, 2) missä määrin ulkonäkö voidaan nähdä eräänlaisena pääoman muotona Suomessa, josta voi olla hyötyä eri elämänaloilla, sekä 3) minkälaisia ulkonäön hyödyntämistä eri elämänaloilla koskevia normeja voidaan tunnistaa, ja miten nämä normit ovat mahdollisesti muuttuneet 2000-luvun Suomessa.​

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa taloussosiologinen pääoma- ja markkina-ajattelu. Oletuksena on, että ulkonäkö on yksi varannon muodoista, josta voi olla yksilölle hyötyä muiden varannon muotojen, kuten ystäväpiirin tai taloudellisen varallisuuden kartuttamisessa. Taloussosiologisen markkina-ajattelun mukaisesti erilaiset normit säätelevät markkinoiden toimintaa, koska markkinat toimivat sosiaalisessa ympäristössä eivätkä siitä irrallisina. Lisäksi markkinoiden sisäisten normien ajatellaan olevan kiinni kulttuurissa ja ajassa. Tässä tutkimuksessa elämän eri osa-alueet kuten työelämä nähdään markkinoina, joista kullakin vallitsevat omat ulkonäön merkitystä ja sen hyödynnettävyyttä koskevat norminsa.

Projektissa analysoidaan sekä määrällisiä että laadullisia aineistoja. Aineistoina käytetään Suomi 1999, Suomi 2004, Suomi 2009 ja Suomi 2014 sekä Arkielämä ja hyvinvointi 2011 ja Arkielämä ja ulkonäkö 2016 -kyselytutkimusaineistoja. Kyselytutkimusaineistot edustavat tilastollisesti Suomen aikuisväestöä. Lisäksi projektissa analysoidaan suomalaisten kirjoittamia ulkonäköelämänkertoja ja tutkimuskäyttöön keväällä 2015 avattua, poikkeuksellista Suomi24 -keskustelufoorumiaineistoa vuosilta 2001–2015. 

Projekti on niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ainutlaatuinen. Projektin tulosten pohjalta on ensi kertaa mahdollista muodostaa kattavaan empiiriseen tarkasteluun perustuva käsitys siitä, mitä ulkonäkö suomalaisille merkitsee ja millainen merkitys sillä on yksilöiden arkielämässä ja elämässä menestymisen kannalta. Näin ollen projekti avaa uusia näkökulmia sosiaalisen eriarvoisuuden tarkasteluun suomalaisessa yhteiskunnassa. Projektia voidaan pitää erityisen merkittävänä, sillä se 1) katsoo ulkonäön merkitystä useista eri näkökulmista osana yksilöiden arkielämää eikä erillisenä entiteettinä, 2) tarkastelee ulkonäön merkitystä määrällistä ja laadullista otetta yhdistäen sekä täysin uudentyyppisiä aineistoja hyödyntäen, sekä 3) analysoi ulkonäön merkitystä yksilöiden elämässä menestymisen kannalta useista eri näkökulmista: niin yksilöiden omien kokemusten kuin ulkonäön objektiivisesti mitattavien seurausten kautta.

Rahoitus: Emil Aaltosen säätiö, 2016–2018

Lisätietoja: Outi Sarpila​ (vastaava tutkija), outi.sarpila(at)utu.fi​

Projektissa työskentelevät:
Erica Åberg (projektitutkija)
Tero Pajunen (projektitutkija)
Iida Kukkonen (tutkimusavustaja)

Asiasana:
Tagit: