in English
 
 
Finnish as a second language +2FI
​ 1. Tekstit ja vuorovaikutus (S21) 

Tavoitteet 

 • harjaannutaan erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon
                         
 • kehitetään taitoa tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä           
 • opitaan lukio-opinnoissa tarvittavaa yleiskielistä esitystapaa sekä kirjallisesti että
suullisesti  
 • opitaan ymmärtämään sanaston muodostumiskeinoja
 
 • vahvistetaan suomen kielen perusrakenteiden hallintaa 
 • syvennetään käsitystä itsestä tekstien tulkitsijana ja tuottajana  
 • harjaannutaan käyttämään ja soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhaussa 

Keskeiset sisällöt
 

 • suomen kielen opiskelutekniikka 
 
 • tekstin käsite ja tekstilajit (kertovat, kuvaavat, ohjaavat ja pohtivat tekstit) 
 
 • tekstikokonaisuuden rakentuminen, kirjoitusprosessi ja lukustrategiat
 
 • erilaiset vuorovaikutustilanteet 
 • yleiskielen ja puhekielen eroavaisuuksia, kielen rekisterit ja erilaiset kielimuodot,
suomen kielen sananmuodostuskeinot
 
 • tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, lähteiden käyttö 
 • suomen kielen keskeisten rakenteiden kertaus
 
 • virke, lause, sanaluokat, verbi, predikaatti, aikamuodot, tapaluokat 
 • Tekstilajit: kirje, sähköposti, kommentti, oman mielipiteen ilmaiseminen suullisesti yksin ja ryhmässä. päiväkirja/blogi 

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (S22)

Tavoitteet

 • vahvistetaan kielitaitoa ja lisäätään kieli- ja tekstitietoisuutta
 • syvennetään tietoja kirjakielen perusnormeista ja osataan soveltaa niitä omia tekstejä tuottaessa
 • ymmärretään äidinkielen ja kielitaidon merkitys
 • ymmärretään suomen kielen asema maailman kielten joukossa
 • vahvistetaan käsitystä suomalaisuudesta
 • opitaan arvioimaan omaa kielitaitoa ja erityisesti puhe- ja vuorovaikutustaitoja
 • kehitetään tiedon- ja tieteenalojen kielten hallintaa sekä opitaan laatimaan suunniteltu puhe-esitys.

Sisällöt 

 • kielen, vuorovaikutuksen, kirjallisuuden, kulttuurin ja median merkitys  
 • eri tekstilajien hallinnan syventäminen 
 • suomen kielen vertailu omaan äidinkieleen ja muihin kieliin, Suomen kielellinen ja
  kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys 
 • kielen vaihtelu ja kielen kuvallisuus 
 • kielenhuoltoa: muun muassa rektio, lauseiden ja kappaleiden sidosteisuus 
 • aineiston pohjalta kirjoittaminen ja kirjoittaminen prosessina 
 • kuullun ymmärtämisen ja oman viestimisen harjoittelua 
 • informatiivinen puheenvuoro 
 • Tekstilajit: esitelmä, mielipidekirjoitus, raportti, työhakemus/ ansioluettelo, artikkeli, väittely
Asiasana:
Tagit: