in English
 
 
Finnish +FI
Arviointi
Finnish A -oppiaineen pre-vuoden oppimäärän arviointi kohdistuu kurssikohtaisiin tavoitteisiin. Kurssin alussa opiskelijoiden kanssa yhdessä sovitaan tavoitteet, joiden edistymistä kurssilla seurataan. Oppimisprosessin aikainen arviointi, henkilökohtainen tavoitteenasettelu, itsearviointi, vertaisarviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään osaamistaan. Kurssiarvosanaan vaikuttavat monipuoliset näytöt, esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely kurssin aikana. Arviointi on monipuolista, avointa, oikeudenmukaista, osallistavaa, kannustavaa ja itsearviointiin ohjaavaa. Itsearviointitaitojen avulla opiskelija rakentaa myönteistä ja realistista käsitystä omista vuorovaikutustaidoistaan ja itsestään tekstien tuottajana sekä tulkitsijana.

 

Kurssit:

1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)

Tavoitteet
Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.
 
Keskeiset sisällöt
 • oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana
 • tekstin käsite, tekstityypit  ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstityypit ja niiden ilmeneminen eri tekstilajeissa
 • asiatekstikokonaisuuden erittely: tekstien kontekstin, sisällön, rakenteen ja näkökulmien sekä tavoitteen tutkiminen sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun
 • tekstien monimuotoisuus ja -äänisyys, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa
 • fiktion erittely ja tulkinta, erityisesti proosan analyysi
 • tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset
 • tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta kirjoittaminen sekä yhdessä kirjoittaminen
 • ryhmäviestintätaidot ja -dynamiikka tavoitteellisessa keskustelussa 

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2)

Tavoitteet
Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.
 
Keskeiset sisällöt
 
 • kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa
 • kielen analyysi eri näkökulmista
 • suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, kirjakielen normit, kehittäminen ja ohjailu, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kielten elinvoimaisuus
 • kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä tekstejä ja asiatekstejä
 • kirjoittaminen prosessina: suunnittelu (aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely), palautteen antaminen ja vastaanottaminen, oman tekstin tyylin hionta, otsikointi ja oikoluku
 • informatiivisen puheenvuoron suunnitteleminen ja esittäminen (sanaton viestintä)  sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3)

Tavoitteet
Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

Keskeiset sisällöt
 • kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden alalajien moninaisuus ja muuttuvuus
 • monitulkintaisuus eli kielen kuvallisuus ja muut tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja omissa teksteissä
 • proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja runojen analyysi
 • monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taidekuvien erittelyä ja tulkintaa
 • kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen
 • tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen näkökulmasta
Asiasana:
Tagit: