in English
 
 
Mathematics, higher level +MH
1.  Funktiot ja yhtälöt  (M1)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitojaan
 • syventää verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistään
 • tottuu käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä
 • syventää funktiokäsitteen ymmärtämistään tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita oppii ratkaisemaan potenssiyhtälöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 • potenssifunktio
 • potenssiyhtälön ratkaiseminen
 • juuret ja murtopotenssi
 • eksponenttifunktio
2.  Polynomifunktiot (M2)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita
 • oppii ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää
 • oppii ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä ilman polynomien jakolaskua
 • oppii ratkaisemaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 • polynomien tulo ja binomikaavat
 • polynomifunktio
 • toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä
 • toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen
 • toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin
 • polynomiepäyhtälön ratkaiseminen
3.  Geometria  (M3)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • harjaantuu  hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa
 • harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita
 • ratkaisee geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa.
KESKEISET SISÄLLÖT
 • kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
 • sini- ja kosinilause
 • ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria
 • kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen
4.  Analyyttinen geometria  (M4)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille
 • ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja
 • syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystään ja oppii ratkaisemaan itseisarvoyhtälöitä ja -epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä |f(x)| = a  tai  |f(x)| = |g(x)|
 • vahvistaa yhtälöryhmän ratkaisemisen taitojaan
KESKEISET SISÄLLÖT
 • pistejoukon yhtälö
 • suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt
 • itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen
 • yhtälöryhmän ratkaiseminen
 • pisteen etäisyys suorasta

5. Tilastot

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää tilastollisia käsitteitä
 • osaa vertailla ja tulkita erilaisia tilastollisia aineistoja

KSKEISET SISÄLLÖT

 • diskreetti ja jatkuva jakauma
 • frekvenssi ja kumulatiivinen frekvenssi
 • tunnusluvut
 • hajonta
 • kaksiulotteinen jakauma
 • bivariate data
 • pisteparvi ja sen ominaisuudet
Asiasana:
Tagit: