in English
 
 
Swedish +SW

der första året bekantar vi oss med analys av olika litterära texter samt bekantar oss med skönlitterära termer.

SW1-SW5:

Swedish:

Toinen kotimainen kieli

Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Ruotsin kielen opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen, jossa tekstillä tarkoitetaan sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä. Kieltenopetus edistää osaltaan opiskelijoiden monilukutaitoa.

Opetus vahvistaa opiskelijoiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia ruotsia ja käyttää taitoaan rohkeasti sekä tarjoaa mahdollisuuksia kokea oppimisen iloa. Opetus vahvistaa opiskelijoiden halua ja taitoa toimia ruotsinkielisissä ympäristöissä sekä Suomessa että Ruotsissa kuin muuallakin, missä se on mahdollista

Opiskelijoita rohkaistaan hankkimaan elinikäisiä kielenopiskelutaitoja tunnistamalla itselleen sopivia tapoja oppia ruotsin kieltä, arvioimalla oman oppimisensa edistymistä sekä näkemään kielitaito myös työelämätaitona.

Kieltenopetuksessa hyödynnetään tutkivaa oppimista käyttäen monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä menetelmiä. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään luontevasti opiskeluympäristöjen osana.

Ruotsin kielen opetuksen yhteiset tavoitteet

Ruotsin kielen eri oppimäärien opetuksen yhteisinä tavoitteina on, että opiskelija

 • kehittyy ruotsin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa kansallisissa, pohjoismaisissa, eurooppalaisissa sekä globaaleissa kohtaamisissa, joissa ruotsin kielen hyödyntäminen on mahdollista
 • ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Suomen toisena kansalliskielenä
 • rohkaistuu hyödyntämään ruotsin kieltä luovasti opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana
 • vankentaa ruotsin kielen osaamistaan, kielitajuaan ja taitoaan soveltaa kielitietoa myös kielirajat ylittäen
 • kehittyy tavoitteellisena kielten oppijana ja osaa soveltaa kieltenopiskelustrategioita
 • ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen ja kielitaidon myötä kasvavat toimintamahdollisuudet
 • osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta
 • osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista.

Tavoitteena on, etä opiskelija osaa suhteuttaa omaa osaamistaan tavoitteeksi asetettuihin taitotasoihin. Opiskelija asettaa omia tavoitteitaan, arvioi taitojensa kehittymistä ja kehittää niitä edelleen.

Arviointi

Ruotsin kielessä arviointi perustuu ruotsin kielen yhteisten tavoitteiden sekä oppimääräkohtaisten erityisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kullakin kurssilla otetaan huomioon kurssikohtaiset painotukset. Kaikilla kursseilla annetaan monipuolisesti palautetta. Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään itse- ja vertaisarviointia. Kaikilla kursseilla voidaan hyödyntää salkkutyöskentelyä, myös oppiainerajat ylittäen.

1.  Minun ruotsini (SW1)

Sisällöt:

 • Ruotsi ja ruotsalaisuus
 • oma arki, vapaa-aika ja harrastukset
 • koulu ja opinnot
 • perhe ja sukulaiset
 • koti ja asuminen
 • päälauseen sanajärjestys
 • verbin taivutus ja aikamuodot
 • substantiivin taivutus ja käyttö
 • adjektiivin taivutus ja käyttö
 • tavallisimmat prepositiot

 Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa perussanastoa
 • harjoittelee arkisia viestintätilanteita
 • harjoittelee aktiivista kuuntelemista
 • harjoittelee mielipiteen ilmaisua ja reagoimista kuulemaansa
 • harjoittelee ottamaan kantaa puolesta ja vastaan
 • arvioi omaa osaamistaan ja asettaa tavoitteita
 • osaa käyttää monipuolisestit ieto- ja viestintätekniikkaa kielenoppimisen välineenä

2.  Hyvinvointi ja ihmissuhteet (SW2)

Sisällöt

 • Norja ja norjalaisuus
 • ystävyys
 • elämäntavat, esim. ruokailutottumukset
 • pukeutuminen ja tyyli
 • ajankäyttö
 • hyvinvointiin vaikuttavia asioita
 • lukusanat
 • persoonapronomit
 • alistuskonjuktiolla alkavat sivulauseet
 • adjektiivien vertailu
 • käskymuoto

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa perussanastoa ja rakenteita
 • vertaa suomalaista ja norjalaista kulttuuria
 • harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita, mm. tapaamisesta sopimista, asioimista esim. vaatekaupassa ja ravintolassa
 • harjoittelee mielipiteen ilmaisemista ja perustelemistaarvioi omaa osaamistaan ja
 • asettaa tavoitteita osaa käyttää monipuolisestit ieto- ja viestintätekniikkaa kielenoppimisen välineenä

3.      Kulttuuri ja mediat (SW3)

Sisällöt

 • Suomi ja suomalaisuus
 • oma paikkakunta
 • nuoret kulttuurin kuluttajina ja tuottajina
 • suomalainen musiikki ilmiönä
 • suomenruotsalaisuus osana kulttuuriamme
 • ruotsinsuomalaisuus
 • relatiivilause
 • epäsuora kysymyslause
 • pronominit
 • prepositiot paikanilmauksissa

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii kertomaan ruotsiksi Suomesta ja suomalaisuudesta
 • tutustuu suomenruotsalaisuuteen ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta
 • harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita, mm. tien neuvomista
 • harjoittelee mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista
 • vahvistaa monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen
 • arvioi omaa osaamistaan ja
 • asettaa tavoitteita
 •  osaa käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa kielenoppimisen välineenä

4.  Monenlaiset elinympäristömme (SW4)

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (SW5)

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

Asiasana:
Tagit: