in English
 
 
Biologia
Biologian opetus pyrkii herättämään kiinnostusta bio- ja ympäristötieteisiin ja auttamaan opiskelijaa ymmärtämään biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Opiskelijalle välittyy kuva kestävän elämäntavan välttämättömyydestä ja luonnonvaroja säästävän kiertotalouden merkityksestä.

Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Opetuksen tuella opiskelija ymmärtää evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä. Opiskelijalle välittyy kuva biotieteistä nopeasti kehittyvinä tiedonaloina, joiden sovelluksia hyödynnetään monin tavoin maataloudessa, teollisuudessa ja lääketieteessä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään, miten biologista tietoa voidaan hyödyntää arkielämässä, jatko-opinnoissa ja työelämässä.


Biologian opetukselle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta, tutkimuksellisuus sekä aktivoivat ja vuorovaikutteiset työ- ja toimintatavat. Biologian opetuksessa tehdään laborointeja ja työskennellään digitaalisissa ja myös koulun ulkopuolisissa opiskeluympäristöissä.

Opetuksen tavoitteet

Biologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • kiinnostuu biologisesta tiedosta ja motivoituu biologiaa koskevien uutisten ja ajankohtaisten asioiden seuraamiseen
 • saa ohjausta omien tavoitteiden asettamisessa sekä tukea ja kannustusta oppimisprosessin eri vaiheissa
 • ymmärtää, mikä on biologialle tieteenalana ominaista, tuntee biologisia rakenteita ja prosesseja, perinnöllisyyttä sekä ymmärtää evoluution merkityksen
 • perehtyy biologisen tiedonhankinnan ja tutkimuksen menetelmiin
 • osaa asettaa kysymyksiä ja tutkimusongelmia tarkasteltavista ilmiöistä
 • suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa
 • osaa hankkia, käsitellä, analysoida ja tulkita tutkimusaineistoa sekä arvioida ja esittää tutkimustuloksia 
 • osaa työskennellä digitaalisissa opiskeluympäristöissä, laboratoriossa ja maastossa
 • arvioi kriittisesti median kautta välittyvää biologista tietoa
 • käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti biologian opiskelun tukena
 • perehtyy biologian soveltamiseen eri aloilla
 • osaa soveltaa ja käyttää biologisia tietoja ja taitoja arkielämässä
 • arvostaa eliökunnan monimuotoisuutta, tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden ja ymmärtää oman vastuunsa ekosysteemien tulevaisuudesta.
Arviointi 
Biologiassa arvioidaan opetuksen tavoitteiden saavuttamista kurssikohtaisia tavoitteita ja sisältöjä painottaen. Monipuolinen arviointi ohjaa opiskelijaa tulemaan tietoiseksi omista työskentelytavoistaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Arvioinnissa keskeisiä kohteita ovat opiskelijan tiedot, kuten biologian peruskäsitteiden hallinta, ja taidot, kuten ajattelu-, argumentointi- ja tutkimustaidot. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kyky ymmärtää, soveltaa, analysoida, yhdistellä, arvioida, havainnollistaa ja esittää biologista tietoa erilaisissa tilanteissa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luonnontieteellisten lainalaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen, vuorovaikutussuhteiden merkityksen oivaltamiseen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon myös opiskelijan kyky arvioida tietoa kriittisesti.

Biologian tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjallisissa arvioinneissa myös suullisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kokeellisessa työskentelyssä sekä laatimalla yksin tai yhteisöllisesti biologisen tutkielman, raportin tai projektituotoksen.

Kurssiarvosana perustuu kurssin aikana esitettyyn jatkuvaan ja monipuoliseen näyttöön sisältäen oppituntityöskentelyn ja tehdyt summatiiviset arvioinnit sekä mahdolliset projektit, kurssityöt ja itse- ja vertaisarvioinnit. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään monipuolisesti opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoja kehittäen. Kurssimateriaalit, kurssityöt ja projektit ovat valtaosaltaan sähköisessä muodossa.
Asiasana:
Tagit: