in English
 
 
Musiikki

​Tavoitteet

Musiikki on osa kaikkia maailman tunnettuja kulttuureja. Se on läsnä ihmisen elämässä, tavalla tai toisella, ja jokaisella on oma erityinen suhteensa musiikkiin. Lukion musiikkikasvatuksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa tiedostamaan oma musiikkisuhteensa ja syventämään sitä. Opiskelijan omakohtaiset ja monipuoliset kokemukset musiikista, erityisesti musisoinnista, vahvistavat itsetuntemusta ja –tuntoa sekä luovat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opiskelija oppii ymmärtämään musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta.

Musiikkikasvatuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle elämyksiä, tietoja ja taitoja, jotka lisäävät musiikillista sivistystä ja rohkaisevat elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Musiikin työtavat

Musiikinopetuksessa keskeistä on opiskelijan oma ilmaisu, luovuus. Musiikillinen osaaminen ja ajattelu kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisointi on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sekä sosiaalisia että kommunikaatiotaitoja. Musiikin tuottaminen - laulaminen, soittaminen ja musiikillinen keksintä - ja kuunteleminen ovat tärkeimmät työtavat.

Musiikin arviointi

Musiikin työtavat mahdollistavat monipuolisen ja jatkuvan arvioinnin, joka tukee opiskelijan oppimisprosessia. Arviointi tukee myös hänen musiikillista edistymistään sekä musiikkisuhteensa syventymistä ja se tapahtuu luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Opiskelijan itsearvionti on luonnollinen osa arviointia. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan.

Oppimaan oppiminen musiikissa

Musiikin ainutlaatuinen ryhmätoiminnallisuus, musisointi, vaatii opiskelijoilta vastuuta sekä omasta että toisten työskentelystä. Monipuolinen musiikillisten ilmiöiden tarkastelu kannustaa omaan ajatteluun ja valintojen tekemiseen. Musisoidessa opiskelija harjaantuu sekä antamaan että saamaan palautetta myönteisessä ja turvallisessa ilmapiirissä.

Pakolliset kurssit:

1. Musiikki ja minä (MU1)

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin parissa. Opiskelija pohtii kurssilla omaa musiikkisuhdettaan sekä musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Opiskelija tutkii myös omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä, esittäjänä, tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalveluiden käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Lisäksi hän oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. 

Sisältö: 

Kurssin sisältö perustuu pääasiassa soittoon, lauluun ja kuunteluun. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Lisäksi musiikkia opiskellaan musiikillisista ilmiöistä yhdessä keskustellen ja/tai pienten kirjallisten töiden tai esitelmien muodossa. 

Arviointi: 

Numeroarviointi, 4-10 

2. Moniääninen Suomi (MU2) 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.

Sisältö: 

Opiskelu perustuu monipuolisiin työtapoihin, mutta erityisesti musisointiin, eli lauluun ja soittoon, ja kuunteluun. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin. Lisäksi tutustutaan suomalaisten vähemmistöryhmien musiikkeihin. Kurssilla voidaan tuottaa myös pieniä kirjallisia ja/tai suullisia töitä. 

Arviointi: 

Numeroarviointi, 4-10

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

3. Ovet auki musiikille (MU3)

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina. 

Sisältö: 

Uusia musiikkityylejä ja -kulttuureja opiskellaan pääasiassa yhdessä musisoiden, kuunnellen ja keskustellen. Kurssista on mahdollista valmistaa myös konserttikokonaisuus, joka sisältää kattavasti erilaisia musiikkityylejä. 

Arviointi: 

Numeroarviointi, 4-10 

4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4) 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkko- ympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina. 

Sisältö: 

Musiikin yhteiskunnallis-kulttuurisia yhteyksiä tutkitaan tekemällä musiikkia yhdessä ja keskustelemalla musiikillisista ilmiöistä. Yhteissoiton ja -laulun lisäksi opiskelija analysoi musiikin vaikutusmahdollisuuksia suullisesti ja/tai kirjallisesti. 

Arviointi: 

Numeroarviointi, 4-10 

Koulukohtaiset syventävät kurssit: 

5. Musiikkiprojekti (MU5) 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa ryhmässä musiikillinen kokonaisuus, joka voi olla esimerkiksi konsertti, dramatisoitu musiikkiesitys tai useita pieniä esityksiä toteutettuna kurssin aikana. Kurssi vahvistaa opiskelijoiden soitto- ja laulu-, ilmaisu- ja esiintymistaitoja. 

Sisältö: 

Kurssi keskittyy soittoon, lauluun ja muuhun ilmaisuun. Kurssilla valmistellaan musiikillisesti eheä, esitettävä kokonaisuus. Kurssi voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden oppiaineiden, kuten kuvataiteen tai draaman kanssa. 

Arviointi: 

Numeroarviointi, 4-10 

6. Kuoro (MU6) 

Kurssin tavoitteena on ryhmässä moniäänisesti laulaen kehittää opiskelijan äänenkäyttöä ja musiikillista ilmaisua. Opiskelija tutkii oman äänensä mahdollisuuksia ja oppii ilmaisemaan itseään laulamalla yhdessä muiden kanssa. Kurssi kehittää esiintymisvalmiuksia ja tukee sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Asiasana:
Tagit: