in English
 
 
Saksa B2

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito

Kuullun ymmärtäminen
 • Ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään konkreetit tarpeensa. Pystyy seuraamaan hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia.
 •  Pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun aiheen. Ymmärtää tavallista sanastoa ja hyvin rajallisen joukon idiomeja tuttuja aiheita tai yleistietoa käsittelevässä tilannesidonnaisessa puheessa.
 • Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää yleispuhekieltä, joka äännetään hitaasti ja selvästi. Toistoa tarvitaan melko usein.
Puhuminen
 • Osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja sen jokapäiväisistä puolista. Pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen tärkeistä asioista. Voi tarvita apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä.
 • Puhe on välillä sujuvaa, mutta erilaiset katkokset ovat hyvin ilmeisiä.
 • Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on ilmeistä ja ääntämisvirheitä esiintyy.
 • Osaa kohtalaisen hyvin tavallisen, jokapäiväisen sanaston ja jonkin verran idiomaattisia ilmaisuja. Osaa useita yksinkertaisia ja myös joitakin vaativampia rakenteita.
 • Laajemmassa vapaassa puheessa esiintyy paljon virheitä perusasioissa (esim. verbien aikamuodoissa) ja ne voivat joskus haitata ymmärrettävyyttä.
Luetun ymmärtäminen
 • Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä jonkin verran vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet, ruokalistat, aikataulut) sekä faktatekstejä (käyttöohjeet, pikku-uutiset).
 • Pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi jäsennellystä muutaman kappaleen pituisesta tekstistä. Osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista.
 • Tarvitsee usein uudelleen lukemista ja apuvälineitä tekstikappaleen ymmärtämiseksi.
Kirjoittaminen
 • Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa.
 • Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista, menneistä toimista ja henkilökohtaisista kokemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista (lyhyet kirjeet, muistilaput, hakemukset, puhelinviestit).
 • Osaa arkisen perussanaston, rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot.
 • Kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä harvinaisemmissa rakenteissa ja muodoissa ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhteydessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen.

1. Elämän tärkeitä asioita B2S1

 • Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa.

Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi.

 • Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen.
 • Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään itsearvioinnissa, arvioinnissa, tiedon haussa ja jakamisessa sekä suullisten ja kirjallisten tehtävien ja tuotosten tekemisessä.

2. Monenlaista elämää B2S2

 • Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa.
 • Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää.
 • Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään itsearvioinnissa, arvioinnissa, tiedon haussa ja jakamisessa sekä suullisten ja kirjallisten tehtävien ja tuotosten tekemisessä.

3. Hyvinvointi ja huolenpito B2S3

 • Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista.
 • Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.
 • Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään itsearvioinnissa, arvioinnissa, tiedon haussa ja jakamisessa sekä suullisten ja kirjallisten tehtävien ja tuotosten tekemisessä.

4. Kulttuuri ja mediat B2S4

 • Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa.
 • Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään itsearvioinnissa, arvioinnissa, tiedon haussa ja jakamisessa sekä suullisten ja kirjallisten tehtävien ja tuotosten tekemisessä.

5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus B2S5

 • Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen.
 • Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään itsearvioinnissa, arvioinnissa, tiedon haussa ja jakamisessa sekä suullisten ja kirjallisten tehtävien ja tuotosten tekemisessä.                

6. Yhteinen maapallomme B2S6

 • Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
 • Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.
 • Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään itsearvioinnissa, arvioinnissa, tiedon haussa ja jakamisessa sekä suullisten ja kirjallisten tehtävien ja tuotosten tekemisessä.

7. Kansainvälinen toiminta B2S7

 • Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen.
 •  Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella.
 •  Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään itsearvioinnissa, arvioinnissa, tiedon haussa ja jakamisessa sekä suullisten ja kirjallisten tehtävien ja tuotosten tekemisessä.

8. Viesti puhuen ja kirjoittaen B2S8

 • Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa.
 • Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään itsearvioinnissa, arvioinnissa, tiedon haussa ja jakamisessa sekä suullisten ja kirjallisten tehtävien ja tuotosten tekemisessä.

Asiasana:
Tagit: