in English
 
 
Teemaopinnot

​1. Monitieteinen ajattelu (TO1)

2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen.
 • opiskelija kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa
 • opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin.

Keskeiset sisällöt

 • yleiset lukiovalmiudet
 • lukiossa tarvittavat tieto- ja viestintätekniset valmiudet
 • lukio-opintojen kannalta keskeiset opiskelutaidot
 • tiedonhaun ja kirjallisen viestinnän taidot
 • projektityön, tieteellisen artikkelin, tutkielman tai muun tuotoksen toteuttaminen ja esittäminen

3. Osaaminen arjessa (TO3):

TOIMINNALLINEN MINÄ

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • soveltaa akateemisia tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa luokkahuoneen ulkopuolella. 
 • rohkaistuu vaikuttamaan koulussa, kunnan tai valtakunnan tasolla tai kansainvälisissä ympyröissä.
 • oppii arjen ja työelämän taitoja esim. harrastusten, vapaaehtoistyön tai palkkatyön kautta. Myös mm. hygieniapasssin suorittamisen voi hyväksilukea osaksi kurssia.
 • haastaa itsensä kokeilemaan uusia asioita ja venyttämään mukavuusalueensa rajoja.
 • räätälöi itselleen sähköisen kokemusportfolion
 • oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan, taipumuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan reflektoimalla kokemuksiaan. 

Keskeiset sisällöt

 • arki- ja työelämätaidot
 • reflektiotaidot
 • kurssi suoritetaan itse aktiivisesti toimimalla ja sen voi aloittaa joustavasti mihin vuodenaikaan tahansa

 Arviointi:  suoritettu - hylätty

4. Valtaa, vaikuttamista, progandaa ja brändäämistä (TO4) 

Valtaa, vaikuttamista, propagandaa ja brändäämistä!

Kurssin tavoitteet:

 • osaa selittää mitä ovat tasa-arvo, ihmisoikeudet ja demokratia sekä osaa toimia niitä edistävänä vastuullisena ihmisenä
 • osaa käyttää tietoa perustellun mielipiteen muodostamisessa ja arvioida kriittisesti saatua tietoa ja informaatiota
 • osaa soveltaa osaamistaan nykyisyyden ja tulevaisuuden kulttuuristen sekä yhteiskunnallisten haasteiden ymmärtämiseen ja arvioimiseen
 • osaa hyödyntää tietotekniikkaa tiedon hakemisessa ja esittämisessä

Kurssin sisällöt:

 • propaganda, sen tunnistaminen ja tulkitseminen
 • propaganda viestintäkeinona
 • valta ja  vaikuttaminen
 • t
 • tiedon
 • ja informaation kyseenalaistaminen
 • tiedon tuottaminen ja kohdeyleisön määritteleminen

Arviointi: suoritettu - hylätty

 
Asiasana:
Tagit: