in English
 
 
Oppimisen arviointi

Kurssin kuluessa annettava palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan asetettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden suuntaisesti. Erilaisten tuotosten lisäksi havainnoidaan ja arvioidaan opiskelijan oppimista ja työskentelyä. Opintojen aikainen arviointi ja palautteen antaminen ovat osa opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta.

Arviointi on monipuolista ja voi perustua esimerkiksi kirjalliseen tai suulliseen kokeeseen, kotikokeeseen, ryhmä- tai parikokeeseen, testeihin, portfolioon, projektiin, tutkielmaan, kurssipäiväkirjaan, itse- ja vertaisarviointiin, esseeseen, kirjoitelmiin, kuuntelukokeeseen tai muihin tehtäviin. Kurssin arvioinnissa on mahdollista käyttää koulun ulkopuolista arvioijaa. Arvioitavat suoritukset voidaan toteuttaa ajasta tai paikasta riippumatta esimerkiksi kotikokeena tai tenttiakvaariossa.

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.

Lukio edellyttää huoltajilta sähköistä kuittausta näiden saatua tiedon opiskelijan kurssisuorituksista annetuista arvosanoista.

Asiasana:
Tagit: