in English
 
 
Opintoihin liittyvä yhteistyö
Muualla suoritettavien opintojen hyväksi lukemisesta tulee erikseen sopia lukion rehtorin kanssa ennen opintojen aloittamista. Opiskelija voi hyödyntää muiden koulutuksen järjestäjien tarjoamaa koulutusta joko itsenäisesti koulutukseen hakeutuen tai osallistumalla Turun normaalikoulun järjestämään koulutukseen, joka toteutetaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

Muiden oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on toisaalta lisätä opiskelijan mahdollisuuksia rakentaa yksilöllisempi, omien vahvuuksien ja kiinnostusten mukainen opintosuunnitelma ja toisaalta turvata joustava eteneminen lukio-opinnoissa. Yhteistyön avulla opiskelijalle voidaan varmistaa laajempi ja monipuolisempi opintotarjonta. Tavoitteena on myös rikastuttaa ja monipuolistaa opiskelumenetelmiä. Verkko- ja monimuoto-opintojen yhdistäminen perinteiseen lähiopetukseen laajentaa opiskelijan kokemuksia erilaisista oppimisympäristöistä ja parhaimmillaan antaa valmiuksia opiskella erilaisissa oppimisympäristöissä lukion jälkeen.

Yhteistyö muiden lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa

Opiskelija voi halutessaan hyväksi lukea ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja, mikäli ne ovat keskeisiltä tavoitteiltaan ja sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Tästä soveltuvuudesta päättää lukion rehtori, joka tarvittaessa käyttää aineenopettajien asiantuntemusta. Sekä päivä- että aikuis-/iltalukioissa suoritettuja opintoja voidaan samoin perustein hyväksi lukea lukion opintosuorituksiksi.

Turun normaalikoulun lukio kuuluu Turun seudun lukioiden etärenkaaseen, jonka kurssitarjonnasta opiskelija voi valita verkko- ja monimuotomenetelmin suoritettavia lukio-opintoja. Muiden etärenkaaseen kuuluvien lukioiden opiskelijat voivat valita Turun normaalikoulun järjestämiä opintoja etärenkaan kurssitarjonnasta. Maksuttomia verkkokursseja Normaalikoulun lukiolainen voi valita myös eNorssin verkkokurssitarjonnasta. 

Yhteistyö korkeakoulujen kanssa

(Sivun sisällön päivitys kesken)

Yhteistyö työelämän ja yritysten kanssa

Työelämäyhteistyön tavoitteena on välittää tietoa työ- ja elinkeinoelämästä ja yrittäjyydestä sekä näihin liittyvistä muutoksista. Mahdollisimman todenmukainen ja jäsentynyt ymmärrys työelämästä on keskeinen edellytys opiskelijan oman jatko-opinto- ja urasuunnittelun kannalta. Työelämäyhteistyön tärkeimmät muodot ovat työelämän edustajien vierailut koulussa, työpaikka- ja yritysvierailut.
Asiasana:
Tagit: