in English
 
 
Opiskelijan tuki ja ohjaus


Opiskeluhuolto

Opiskelijahuoltotyö kuuluu kouluyhteisössä kaikille ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Lukion opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, kuraattori ja psykologi. Opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin voi osallistua myös lukiolainen, hänen huoltajansa, ryhmänohjaaja ja aineenopettaja. Opiskelijahuoltoon kuuluu opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Opiskelijahuolto edistää myös koko kouluyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaaja antaa opiskeluun, uranvalintaan, jatkokoulutukseen ja työelämään liittyvää ohjausta. Opinto-ohjaus toteutetaan luokkatunneilla sekä henkilökohtaisen ja ryhmänohjauksen avulla. Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä muiden opettajien ja opiskelijahuoltohenkilökunnan kanssa. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opintokäyntejä jatko-opintotapahtumiin ja korkea-asteen oppilaitoksiin.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee koulun opetus- ja kasvatustyötä sekä auttaa opiskelijoita heidän koulunkäyntiinsä liittyvissä sosiaalisissa asioissa. Kuraattori hoitaa myös opintotuki- ja matkatukiasioita. Kuraattorin vastaanotto on kolmannessa kerroksessa kouluaikoina ja erikseen sovittaessa myös iltaisin.

Koulupsykologi

Koulupsykologin puoleen voi kääntyä psyykkiseen hyvinvointiin, kuten opiskelumotivaatioon ja stressiin liittyvissä kysymyksissä. Huoltajien suostumuksella psykologi voi lisäksi tehdä oppilaiden koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyviä psykologisia tutkimuksia ja arvioita. Psykologin vastaanotto on kolmannessa kerroksessa kouluaikoina ja erikseen sovittaessa myös iltaisin.

Erityisopettaja

Erityisopettaja tekee lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille lukitestit, joiden perusteella järjestetään tukea ja ohjausta.  Erityisopettaja laatii tarvittaessa lukilausunnot ylioppilastutkintoa varten. Jos opiskelija haluaa erityisjärjestelyjä lukion kokeeseen, hän ottaa itse yhteyttä rehtoriin/opinto-ohjaajaan/aineenopettajaan.

Terveydenhuolto

Terveydenhoitajan tarkastus on lukiossa 1. vuonna ja lääkärintarkastus 2. vuonna. Lääkäri suorittaa terveystarkastuksen asevelvollisuusiässä oleville pojille. Nuorison terveystodistus kirjoitetaan lukiolaisille tarvittaessa lääkärintarkastuksen yhteydessä.

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla ma-pe. Terveydenhoitajien sairasvastaanottoaika on klo 8.00 - 9.00. Tuolloin opiskelijat voivat halutessaan hoitaa esim. kiireettömät asiat / vaivat; pitkittyneet säryt, kivut, rokotukset, kyselyt, ja paperi / lomakeasioiden järjestelyt, ajanvarausasiat lääkärille/terveydenhoitajalle. Klo 9 jälkeen on pääsääntöisesti määräaikaistarkastuksia ja vastaanotto toimii ajanvarausperiaatteella. Ajan voi varata joko käymällä sairasvastaanottoajalla, Wilma -ohjelman kautta viestimällä tai soittamalla. Ensiapua tarvitsevat oppilaat voivat tulla myös sairasvastaanottoajan ulkopuolella.

Sairaanhoito tapahtuu omalla terveysasemalla. Kaikki lääkärin hoitoa tarvitsevat koulutapaturmat hoidetaan kuitenkin päivystyksessä (os. Kunnallissairaalantie 20, ajanvaraus puh. 10023). Yksityisillä lääkäriasemilla annettua hoitoa ei ole mahdollista korvata.

.

Asiasana:
Tagit: