in English
 
 
Laatutyö Turun normaalikoulussa

Laadunhallinnan tarkoituksena on tehdä näkyväksi koulumme toimintamallit koulun henkilökunnalle, oppijoille, huoltajille ja eri sidosryhmille. Laatutyö kohdistuu kuvattuihin toiminta-alueisiin, joita ovat mm. opetusharjoittelun, perusopetuksen ja lukion kirjalliset toimintaohjeet. Nämä toimintaohjeet ovat koulun henkilökunnan ja aikuisopiskelijoitten käytössä koulun intranetissä.

Laatutyöryhmä valitsee vuosittain 1-4 auditointikohdetta, jotka voivat olla joko koko yleisempiä kehittämiskohteita tai suppeammin kohdennettuja. Auditoinnit voivat olla sekä kirjallisia, suullisia tai sähköisiä.

Auditointien tulokset ovat työyhteisölle julkisia ja niitten tulokset käsitellään kohderyhmän kanssa. Tässä yhteydessä laatutyöryhmä voi nostaa esille erilaisia kehittämisideoita. Laatutyöryhmän kanssa sovitaan korjaamistoimenpiteistä ja kehittämisaikataulusta eli siitä, milloin asiaan palataan uudelleen. Laatutyöryhmän toiminnassa keskiössä on kehittämistoimien toteutumisen varmistaminen eli auditointien tulosten siirtyminen käytäntöön.

Turun normaalikoulun laatutyöryhmä käyttää toiminnassaan Demingin (1967) PDCA-menetelmää (plan-do-check-act), jonka vaiheina ovat suunnittelu, toteuttaminen, arviointi, kehittäminen ja parantaminen

 

Asiasana:
Tagit: