in English
 
 
Visio ja strategia
TNK:n strategiset vahvuusalueet
​TNK:n strategiset vahvuusalueet​

Visio

Turun normaalikoulu on aktiivinen ja energinen. Se reagoi herkästi yhteiskunnan muutoksiin. Koulu on kansainvälinen ja monikulttuurinen osaamiskeskus. Siellä työskentelevät motivoituneet, omaa työtään arvostavat, yhteistyöhaluiset ja työyhteisössä viihtyvät oppilaat, opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta. 

Koulusta valmistuvilla oppilailla ja opiskelijoilla on tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavat tiedot ja taidot. He ovat valmiita muuttumaan ja heillä on terve itsetunto. He ovat suvaitsevia, kunnioittavat muita ja kykenevät arvioimaan omaa toimintaansa. He haluavat vaikuttaa aktiivisesti tulevaisuuden yhteiskunnan ja ympäristön myönteiseen kehitykseen.

Opettajaksi opiskelevat arvostavat saamaansa koulutusta. He kokevat, että ohjattu harjoittelu tukee heidän opettajaksi kasvuaan ja antaa välineitä opettajan ammattiin.

Normaalikoulu on arvostettu alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaja. Perus- ja lukio-opetuksen lisäksi koulu antaa täydennyskoulutusta sekä osallistuu yliopistolliseen tutkimukseen ja kehittämistoimintaan.​​

Strategia

Perusaste

Perusopetuksessa pyritään kaikin mahdollisin keinoin huolehtimaan oppilaan opiskelusta ja sen tukemisesta. Tavoitteena on, että jokainen oppilas saa mahdollisimman hyvän ja itseään tyydyttävän päättötodistuksen ja pääsee jatko-opintoihin.

Kehitetään opiskelun ja oppimisen mahdollisuuksia

 • huomioidaan oppilaiden tausta ohjaus-, opetus- ja kasvatustyössä
 • huomioidaan oppilaan tarpeet, tavoitteet ja mahdollisuudet opiskelun suunnittelussa ja toteutuksessa
 • huomioidaan motivaation merkitys opiskelussa
 • kehitetään systemaattisesti oppilaan itsetuntoa
 • kehitetään oppilaan itsearviointia ja oppilasarviointia
 • valmennetaan oppilaita tulevaisuuteen
 • huomioidaan opetussuunnitelman aihealueet ja koulun painopisteet työskentelyssä
 • kehitetään vieraskielistä opetusta
 • hyödynnetään verkkopedagogiikkaa opiskelussa entistä tehokkaammin
 • kehitetään etä- ja virtuaaliopetusta
 • kiinnitetään erityishuomio koulunkäynnin nivelvaiheisiin
 • kehitetään oppilaiden rekrytointia

Kehitetään yhteisöllisyyttä

 • vahvistetaan yhteisöön kuuluvuutta
 • panostetaan vastuuseen kasvattamiseen ja ratkaisukeskeisyyteen
 • innovoidaan uusia tapoja ennalta ehkäistä syrjäytymistä
 • hyödynnetään koulun monikulttuurisuutta entistä tehokkaammin
 • vahvistetaan vanhempien asemaa oman lapsen kasvattajana ja koulunkäynnin tukijana
 • tarjotaan oppilaille vapaa-ajan toimintaa koulussa
 • kehitetään palautejärjestelmiä ja niiden hyödyntämistä

Tehostetaan ohjaus- ja tukipalveluja

 • tehostetaan oppilashuoltopalvelujen saatavuutta
 • tuetaan erilaisia oppijoita tehostamalla inkluusiota
 • huomioidaan erilainen oppija yksilöllisesti
 • käytetään ratkaisukeskeisiä työtapoja

Lukio

Panostetaan opiskelijoiden oppimisen ja opintojen ohjaukseen ja tukemiseen

 • oppimaan oppimisen kyvyn kehittäminen
 • kokonaisuuksien oppimisen tehostaminen: uusitut yo-kirjoitukset
 • reflektiivisten taitojen kehittäminen
 • opiskelun tavoite- ja tulostason pitäminen/nostaminen
 • opiskelumotivaatiota ylläpitävien toimien kehittäminen
 • otetaan säännölliseen käyttöön erityisen tuen tarvitsijoiden testit 

Kehitetään ryhmäohjaajien toimintaa

 • tehdään lukuvuosikohtaiset aiheet tai ops:t
 • täydennyskoulutukseen pääsyä tuetaan
 • panostetaan sosiaalisten taitojen ohjaukseen
 • kehitetään yhteisöllisyyttä 

Palautejärjestelmiä käytetään tehokkaasti kehittämisen välineenä

Lukioon hakeutuvien rekrytointiin panostetaan

Kehitetään ja hyödynnetään tehokkaasti uutta opetusteknologiaa

 • otetaan käyttöön henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet
 • hyödynnetään monipuolisesti verkkopedagogiikkaa ja virtuaaliopiskelua

Sidosryhmäyhteistyötä vahvistetaan 

 • huoltajien kanssa
 • toisen asteen kanssa: yliopisto, kaupunki

Lujitetaan tulevaisuusorientoitunutta työotetta näkökulmina:

 • ratkaisukeskeisyys
 • ohjauksellinen valmentava ote
 • opiskelijalähtöisyys

Työyhteisö

Ylläpidetään avointa toimintakulttuuria 

 • selkiytetään työyhteisön eettisiä toimintatapoja
 • selkiytetään ja tehostetaan tiedonkulkua
 • vahvistetaan henkilökunnan sitoutumista ja pedagogista yhteistyötä
 • varmistetaan että yhteinen suunta on kaikkien tiedossa 

Vahvistetaan positiivista työnantajakuvaa

 • henkilöstöä rekrytoidaan koulun tavoitteiden suuntaisesti
 • kehitetään uusien työntekijöiden perehdyttämistä työympäristöönsä
 • saatetaan tekninen varustelutaso ajan tasalle
 • lisätään tilojen viihtyvyyttä ja toimivuutta
 • kehitetään tukipalveluiden toimivuutta
 • vahvistetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ylläpitämällä koulun perinteitä

Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön ammattitaitoa ja jaksamista

 • kannustetaan ja koulutetaan työyhteisön jäseniä toimimaan kansainvälisessä yhteistyössä ja vahvistetaan taitoa toimia monikulttuurisessa yhteisössä
 • vahvistetaan työyhteisössä ratkaisukeskeisiä toimintatapoja
 • panostetaan kaikkien työntekijöiden täydennyskoulutukseen

Otetaan käyttöön työhyvinvointisuunnitelma, jota tarkistetaan vuosittain

 • edistetään ja kehitetään työhyvinvointia ottamalla tehokkaasti huomioon muuttuvat olosuhteet
 • tehostetaan työhyvinvointia ylläpitäviä toimintoja ja toimintatapoja em. suunnitelman mukaisesti

Harjoittelu

 • Tiivistetään yhteistyötä yliopiston kanssa.
 • Ohjauksen teoriaan  pohjautuvan ammatillisuuden lisääminen
 • Kehitetään harjoittelun sisältöjä
 • Lisätään harjoittelun valinnaisuutta
 • Monipuolistetaan ohjaustaitoja ja –tapoja
 • Harjoittelussa hyödynnetään koulun erityisiä vahvuusalueita
 • Palautejärjestelmiä hyödynnetään  tehokkaasti
 • Opettajaksi opiskelijoiden aktivoiminen vaikuttamaan oman opiskelunsa kehittämiseen ja onnistumiseen.
 • Opettajaksi opiskelevalla on myös mahdollisuus erikoistua monikulttuurisessa yhteisössä toimimiseen
 • Harjoittelussa joustavien ratkaisujen mallin hyödyntäminen
 • Kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelun kehittäminen yhdessä tiedekunnan kanssa

Opettajien täydennyskoulutus

Panostetaan henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja tuetaan henkilöstön jaksamista

 • osallistutaan aktiivisesti yliopiston johtamiskoulutustyöhön mm. rehtorikoulutusta kehittämällä
 • ohjaajakoulutus
 • opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumon kehittäminen
 • kehitetään sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä kuntien ja koulujen kanssa
 • panostetaan koko henkilöstön täydennyskoulutukseen

Tukipalvelut

Tiedostetaan entistä paremmin eri tukipalvelujen roolin merkitys onnistuneessa koulun toiminnassa

 • parannetaan tukipalvelujen toimintaedellytyksiä
 • muodostetaan yhteistyöverkostoja, joissa tukipalvelut ovat mukana aktiivisessa roolissa

Strategiasta käytäntöön

Strategian tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuosittain suorittamalla strategian seuranta. Koulu osallistuu aktiivisesti yliopiston laatutyöhön.​​​

Asiasana:
Tagit: