in English
 
 
Yrittäjyys ei ole helppo ansiotyön muoto äideille (Väitös: KTM Katri Luomala, 14.9.2018, yrittäjyys)

​KTM Katri Luomala tutki yrittäjyyden alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan äiti-yrittäjän (engl. mumpreneur) käsitettä sekä yrittäjinä toimivien äitien arkea suomalaisessa kontekstissa. Käsitettä mumpreneur käytetään yrittäjyyden tutkimuskirjallisuudessa sekä englanninkielisissä maissa arkikielessä. Sillä tarkoitetaan äitejä, jotka pyörittävät omaa yritystään. Tarkemmat määritelmät vaihtelevat jonkin verran eri yhteyksissä.

Luomalan mukaan äiti-yrittäjän käsite ei ole ongelmaton.

‒ Väitöstutkimukseni valossa käsite mumpreneur näyttäytyy kapeana ja yksinkertaistavana. Se niputtaa vaihtelevan joukon naisia heidän elämäntilanteensa perusteella, vaikka taustat esimerkiksi taloudellisessa tilanteessa vaihtelevat suuresti. Naisen ja hänen perheensä taloudellinen tilanne vaikuttaa myös odotuksiin yrittäjyydestä ansiotyön muotona.

Äiti-yrittäjistä puhuminen myös vahvistaa entisestään sukupuolittunutta työnjakoa perheissä ja yhteiskunnassa korostamalla naisten ensisijaista lastenhoitovastuuta ja ottamalla isien työssäkäynnin itsestäänselvyytenä. Luomala toteaa, että yrittäjänä toimivista isistä ei vastaavia termejä käytetä: miehet ovat yksinkertaisesti yrittäjiä, perhetilanteesta riippumatta.

‒ Kun äitiys ja yrittäjyys tuodaan samaan käsitteeseen, se voi olla joillekin voimaannuttavaakin, mutta näen vaarana sen, että käsite entisestään vahvistaa ajatusta lastenhoidosta äitien ensisijaisena vastuuna eikä tasapuolisesti molempien vanhempien asiana. Äiti-yrittäjän käsite ei suinkaan edistä entistä tasapuolisempaa vanhemmuutta perheissä tai tasa-arvoisempaa kohtelua työmarkkinoilla.

Luomalan tutkimus laajentaa äiti-yrittäjän tutkimuksellista käsitettä ja lähentää äitiyden ja yrittäjyyden tutkimuskenttiä empiirisen, laadullisen tutkimuksen keinoin.

Ajan ja rahan välinen suhde monimutkainen yrittäjä-äideillä

Luomala tarkasteli tutkimuksessaan myös suomalaisten yrittäjänä toimivien äitien arkea. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kolmen yrittäjänä toimivan äidin fokusryhmäkeskustelusta ja neljästä yksilöhaastattelusta.
Ajankäytön ja rahan välinen suhde näyttäytyy monimutkaisena tutkittujen naisten arkielämässä.

‒ Hyvää äitiyttä rakennetaan ajankäytön vapauksilla, ja vapaampaan aikaan päästä paremmalla ansiotasolla. Näin myös rahalla tehdään ikään kuin parempaa äitiyttä. Arkiset valinnat siitä, mihin aikansa käyttää – työntekoon vai lasten kanssa olemiseen – voivat kuitenkin olla hankalia yrittäjänä toimiville äideille. Arkisessa tilanteessa äiti voi joutua valitsemaan, tekeekö kotonaan illalla töitä vai panostaako lapsen koulunkäyntiin preppaamalla häntä sanakokeisiin.

Luomala jatkaa, että hyvään äitiyteen koetaan kuuluvan ajan viettäminen lasten kanssa, mutta toimeentulon hankkiminen yritystoiminnalla asettaa ajankäytölle hyvinkin ristiriitaisia vaatimuksia.

‒ Pienimuotoisessa liiketoiminnassa yrittämiseen käytetyn ajan ja siitä saadun tulon välillä vallitsee myös helposti epätyydyttävä suhde, kun pitkätkään työpäivät eivät takaa hyviä ansioita.

***

KTM Katri Luomala esittää väitöskirjansa Mumpreneurs? Everyday complexities in the realm of time, money, business and motherhood julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.9.2018 klo 12 (Turun kauppakorkeakoulu, Osuuskauppa-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Anna-Maija Lämsä (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Anne Kovalainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

KTM Katri Luomala on syntynyt vuonna 1982 ja kirjoitti ylioppilaaksi Raision lukiossa vuonna 2001. Luomala suoritti korkeakoulututkintonsa (KTM) Turun kauppakorkeakoulussa vuonna 2008. Väitöksen alana on yrittäjyys. Luomala työskentelee Turun yliopistossa tohtorikoulutettavana.

Väittelijän yhteystiedot: p. 041 518 0583, katri.luomala@utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/luomala-katri.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7381-1

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 7.9.2018 7:00 ,  Päivitetty 7.9.2018 7:00