in English
 
 
Yhteistyö opiskelijoiden kanssa

​Tähän olemme koonneet joitakin tyypillisimpiä yhteistyömuotoja.

Kurssit

Kauppakorkeakoulussa tehdään yhteistyötä yritysten kanssa monilla eri kursseilla. Pienimmillään yritys voi olla mukana vierailuluennon kautta ja tuoda käytännön näkökulmaa kurssilla käsiteltäviin aiheisiin. Opiskelijat tutustuvat yritykseen ja parhaimmillaan vierailuluennot tukevat muun muassa yrityksen työnantajakuvan rakentamista. 

Tähän olemme koonneet esimerkkejä kursseista, joilla yritysyhteistyöllä on keskeinen rooli:

  • Kummiyritykseksi TEVY-kurssille
    TEVY on ensimmäisen vuoden kurssi, jolla opiskelijat kehittävät liike-elämän asiantuntijatyössä tarvittavia valmiuksiaan. Joka kevät opiskelijatiimit ratkovat kummiyritysten toimeksiantoja tiimeissä. Kummiyritys saa neljä 6-7 hengen tiimiä toteuttamaan toimeksiantoaan.  Jos haluat yrityksesi mukaan kummiyritykseksi, ota yhteyttä TEVY-koordinaattori Katariina Heikkilään, katariina.heikkila@utu.fi, (02) 333 9590
  • Kurssityöt – useilla eri kursseilla opiskelijat toteuttavat pienehköjä yritysten toimeksiantoja, kuten markkinaselvityksiä tai kuluttajatutkimuksia. Lähes kaikissa kauppakorkeakoulun oppiaineissa on kursseja, joilla yrityksille voidaan tehdä niiden tarpeita palvelevia selvityksiä, ideointia tai muita yrityksen tarpeeseen vastaavia tehtäviä. Tarkempia tietoja saat eri oppiaineiden työelämäyhteyshenkilöiltä (Katso Turun kauppakorkeakoulun kohdalta)

Business Innovation Camp

Business Innovation Camp kokoaa kauppakorkeakoulun ja tarvittaessa laajemminkin Turun yliopiston opiskelijoita innovoimaan ja ratkomaan yritysten liiketoimintahaasteita. Campin toteutus lähtee yrityksen tarpeesta ja osallistujiksi rekrytoidaan hakemuksesta toimeksiannon mukaan eri aloilta 6-10 lähellä valmistumista olevaa opiskelijaa. Lisätietoja.

 

INNO58H

 INNO58H on innovaatiokurssi, joka ylittää tieteenalat ja yhdistää turkulaisten korkeakoulujen opiskelijoiden osaamista. Opiskelijoiden osaaminen valjastetaan yrityksen esittämän teeman tai ongelman ratkomiseen. Lisätietoja.

Kandi- ja gradutyöt

Kandidaatin ja maisterin tutkinnon opinnäytetyöt ovat kauppatieteissä perinteisesti olleet hyvä mahdollisuus tehdä yhteistyötä opiskelijan ja yrityksen välillä. Yritys voi olla tutkimuksen kohteena, jolloin se esimerkiksi vastaa opiskelijan kyselyyn tai osallistuu haastatteluihin. Yritys voi myös olla tutkimuksen toimeksiantajana, jolloin tutkimuksella etsitään vastauksia yrityksen kanssa yhdessä määriteltyihin kysymyksiin.

Kandidaatin tutkielma on useimmiten kirjallisuuteen ja olemassa oleviin aineistoihin perustuva tutkielma, joka voi hyödyttää yrityksen erilaisia tietotarpeita. Kandidaatin tutkielman teko kestää kolmesta neljään kuukautta.

Pro gradu –tutkielmaan sisältyy tyypillisesti myös uuden tutkimusaineiston kerääminen (esimerkiksi haastatteluja) ja siinä päästään kanditutkielmaa syvemmälle tarkasteltaviin teemoihin. Pro gradu tutkielman teko kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen. Yrityksen tarpeisiin suoraan linkittyvästä Pro gradu työstä maksetaan tyypillisesti opiskelijalle kertaluontoinen korvaus, stipendi tms.
Jos opinnäytetyön toimeksianto on yrityksellesi ajankohtainen, niin ota yhteyttä esimerkiksi oppiaineiden yhteyshenkilöihin.

Väitöskirjatyö

Yritys voi myös olla tiiviisti mukana jatko-opiskelijan väitöskirjatyössä. Väitöskirjatutkimuksessa yritys on tyypillisesti tutkimuksen kohteena, mutta voi saada tutkimustuloksista apua liiketoimintaansa. Koska väitöskirjoissa tavoitellaan käsiteltävien asioiden yksityiskohtaista ymmärrystä, työ kestää kaikkiaan noin neljä vuotta. Tutkimuksen kohteena oleva yritys tekee yhteistyötä jatko-opiskelijan kanssa tyypillisesti vuodesta kahteen.

Yhteistyö sisältää tutkimuksen luonteesta riippuen hyvinkin erialisia toimintatapoja. Siihen voi kuulua työpajoja, kyselyjä, haastatteluja tai vaikka johtoryhmän kokousten havainnointia. Jatko-opiskelija voi myös raportoida löydöksistä erikseen sovitun mukaisesti tutkittavalle yritykselle.

Väitöskirjatöitä tehdään sekä itsenäisesti että osana isompia tutkimusprojekteja, joissa saattaa olla mukana useampia korkeakouluja ja lukuisia yrityksiä. Katso myös tarkemmin.

Harjoittelu

Harjoittelijan palkkaaminen on oiva mahdollisuus saada yrityksen palvelukseen lyhyeksi aikaa kauppatieteiden opiskelija. Vaikka työharjoittelu ei ole pakollinen osa opintoja kauppakorkeakoulussa, käytännössä monet opiskelijat kuitenkin tekevät työharjoittelun osana opintojaan. 

Työharjoittelu on tyypillisesti pituudeltaan 2-3 kk ja työnantaja maksaa harjoittelijalle harjoittelupalkan. Pituus on sovittavissa joustavasti osapuolten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Kauppakorkeakoulu myös tukee rahallisesti vuosittain kymmenien opiskelijoiden työharjoittelua eri työnantajien palveluksessa, tyypillisesti maksamalla yhden kuukauden palkan.

Jos olet kiinnostunut palkkaamaan harjoittelijan kauppakorkeakoulusta, ota yhteyttä Turun yliopiston työelämäpalveluihin.


Asiasana:
Tagit:

​Muita tahoja joiden kautta yritykset voivat tehdä yhteistyötä Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden kanssa ovat:

Turun kauppatieteiden ylioppilaat – TuKY ry

Turun yliopiston työelämäpalvelut - Rekry