in English
 
 
Jatkotutkinnot (KTT, VTT, FT)

Turun kauppakorkeakoulussa voi suorittaa kauppatieteiden tohtorin (KTT), valtiotieteiden tohtorin (VTT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkinnon.

Tohtorin tutkintoon tähtäävä täysipäiväinen opiskelu kestää noin neljän lukuvuoden ajan.

Turun kauppakorkeakoulun tohtorintutkinnon pääaineet

Kauppatieteiden tohtorintutkinnon ja filosofian tohtorin tutkinnon voi suorittaa kaikissa pääaineissa, valtiotieteiden tohtorintutkinnossa pääaineena on taloustiede. Oppiaineiden sivuilta voit lukea lisää kunkin aineen tutkimuksen painopistealueista ja jatko-opinnoista.
 


Tutkinnon tavoitteet 

Opinnoissa tohtorin tutkintoa varten tavoitteena on, että opiskelija
 • perehtyy syvällisesti omaan tieteenalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen
 • saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa
 • perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
 • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Tutkinnon rakenne 

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on:
 1. osallistuttava säännöllisesti opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla tutkintoa varten järjestettävään opetukseen
 2. laadittava ja julkaistava väitöskirja, jonka tiede- ja opetusneuvosto hyväksyy julkisen tarkastuksen jälkeen
 3. suoritettava muut opetussuunnitelmassa määrätyt opintosuoritukset, jotka yhdessä väitöskirjan kanssa osoittavat itsenäistä ja kriittistä ajattelua opiskelijan tutkimusalalla.
Tohtorin tutkinnon opinnot koostuvat seuraavasti:
 1. yleistieteelliset opinnot 16 op
 2. pääaineen jatko-opinnot 32 op
 3. valinnaiset opinnot 12 op, jotka voidaan valita aiotun tutkimuksellisen suuntauksen mukaan
 4. tietojen syventäminen väitöskirjan ohjaajan määräämällä tavalla ja osallistuminen mahdollisesti järjestettävään tieteelliseen opetukseen
 5. väitöskirjan laatiminen ja julkaiseminen.
Mikäli jatko-opiskelija on jo suorittanut kauppatieteiden tai valtiotieteiden lisensiaatin tutkinnon, hänen ei tarvitse suorittaa kohtien 1-3 edellyttämiä opintoja kauppatieteiden tai valtiotieteiden tohtorin tutkinnossa.
 
Jos hakija on suorittanut jonkin muun kuin kauppatieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon ja haluaa suorittaa kauppatieteiden tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon, tulee hänen suorittaa täydentäviä opintoja ennen jatko-opiskelijaksi hakeutumista. Täydentävinä opintoina vaaditaan liiketaloustieteellisten aineiden kaikille yhteiset opintojaksot, yhden liiketaloustieteellisen aineen perusopinnot sekä pääaineen alalta erikseen määritellyt täydentävät opinnot mukaan lukien pääaineeseen liittyvät menetelmävalmiudet. Filosofian tohtorin tutkintoon voivat hakeutua ilman täydentäviä opintoja myös muiden alojen tutkinnon suorittaneet.
 
Lisätietoja tutkinnon rakenteesta löytyy opinto-oppaasta.

Väitöskirja

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tutkimukseen perustuva esitys aiheesta, joka kuuluu laskentatoimen ja rahoituksen, johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan, toimitusketjujen johtamisen, yrittäjyyden, taloustieteen, yritysjuridiikan, talousmaantieteen, taloustieteen kvantitatiivisten menetelmien tai tietojärjestelmätieteen alaan.
 
Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös useita samaan aihepiiriin kuuluvia tieteellisiä julkaisuja, julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia tai muita vastaavat tieteelliset kriteerit täyttäviä töitä sekä niistä laadittu yhteenveto. Yhteenvedossa esitetään tutkimuksen ongelma, sen motivointi ja tieteellinen asemointi sekä tutkimuksen tavoitteet, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset.
 
Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Näiden ns. kokoomaväitöskirjojen tunnuspiirteet määritellään tarkemmin erillisohjeessa kokoomaväitöskirjoista.
  
Asiasana:
Tagit: