in English
 
 
Valintaperusteet jatko-opintoihin

Valintaperusteet Turun kauppakorkeakoulun jatko-opintoihin

Seuraavilla valintaperusteilla varmennetaan se, että eri koulutustaustalla hakevilla on tarvittavat valmiudet suoritua menestyksellisesti tieteellisistä jatko-opinnoista:
 
1.    Soveltuva tutkinto ja siihen liittyvien laatuvaatimusten täyttyminen
2.    Tutkimussuunnitelma
3.    Suunnitelma tutkinnon suorittamisen aikataulusta ja jatko-opintojen rahoituksesta
4.    Perustelukirje (Letter of motivation)
5.    Riittävä kielitaito

 1.    Soveltuva tutkinto ja siihen liittyvien laatuvaatimusten täyttyminen

Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut
 1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
 2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai
 3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin 

1. Soveltuvan suomalaisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

 • sisällöllisesti jatkotutkinnon pääainetta vastaavia edeltäviä opintoja suoritettu vähintään 60 op, josta vähintään 18 op syventäviä opintoja
 • pro gradu -tutkielmasta vähintään arvosana cum laude approbatur
 • pääaineen opinnoista vähintään hyvät tiedot

2. Soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

 • sisällöllisesti jatkotutkinnon pääainetta vastaavia edeltäviä opintoja suoritettu vähintään 60 op
 • tämän lisäksi vaaditaan täydentävinä opintoina vähintään 30 op yliopistotasoisia syventäviä opintoja jatkotutkinnon pääaineessa. Täydentäviin opintoihin tulee sisältyä menetelmäopintoja, ja niiden tulee olla suoritettuna ennen jatko-opinto-oikeuden myöntämistä. 
 • suoritetun tutkinnon tulee sisältää pro gradua vastaava tutkielma, joka on Turun kauppakorkeakoulun arvosana-asteikolla cum laude approbatur -tasoinen 
 • edeltävissä AMK-tutkinnoissa suoritetuista ja täydentävistä pääaineopinnoista tulee olla vähintään hyvät tiedot

3. Soveltuvan ulkomaisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

 • sisällöllisesti jatkotutkinnon pääainetta vastaavia edeltäviä opintoja suoritettu vähintään 60 op, josta vähintään 18 op syventäviä opintoja
 • suoritettuun tutkintoon tulee sisältyä pro gradu -tutkielma, josta vähintään hyvät tiedot (arvosana ”good”) tai vastaava näyttö, jonka professori arvioi
 • pääaineen opinnoista vähintään hyvät tiedot

2. Tutkimussuunnitelma

Hakemukseen tulee sisältyä laadukas tutkimussuunnitelma, joka osoittaa hakijan soveltuvuutta tohtorikoulutukseen. Tutkimussuunnitelman perusteella arvioidaan tutkimuksen aihepiirin soveltuvuus pääaineen tutkimusprofiiliin ja asiantuntijuusalueisiin.
Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi
 • tutkimuksen aihe
 • perustelut aiheen valinnalle
 • tutkimuksen teoreettinen perusta
 • metodit ja tutkimusaineisto
 • tieteellinen, liikkeenjohdollinen ja/tai yhteiskunnallinen uutuusarvo
Lähettämällä tutkimussuunnitelman hakemuksen liitteenä hakija antaa luvan suunnitelman tarkastamiseen Turnitin-plagioinnin tunnistusjärjestelmällä.

3. Suunnitelma tutkinnon suorittamisen aikataulusta ja jatko-opintojen rahoituksesta

Hakemukseen tulee sisältyä suunnitelma tutkinnon suorittamisen aikataulusta ja jatko-opintojen rahoituksesta. Tohtorintutkinnon suorittaminen päätoimisesti opiskellen kestää noin 4 vuotta. Pääsääntöisesti valinnassa asetetaan etusijalle ne hakijat, jotka tavoittelevat päätoimista jatko-opiskelua ja jotka pystyvät esittämään realistisen rahoitussuunnitelman.

4. Perustelukirje (Letter of motivation)

Hakemukseen tulee liittää perustelut jatko-opintoihin hakeutumiselle (letter of motivation).

5. Riittävä kielitaito

Hakijan tulee olla suomen- tai englanninkielentaitoinen, jotta hän pystyy osallistumaan opetukseen ja kommunikoimaan yliopiston henkilökunnan kanssa. Toimiminen kansainvälisessä tiedeyhteisössä edellyttää käytännössä aina myös englannin kielen taitoa. Opinto-oikeushaun yhteydessä hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa jollakin alla luetelluista tavoista.
Kielitaito katsotaan riittäväksi, jos hakija on
 • suorittanut korkeakoulututkinnon ja siihen vaadittavat opinnot
 1. yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa TAI
 2. yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa EU-/ETA-maassa englannin kielellä 
  (Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.) TAI
 3. Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa sijaitsevassa yliopistossa englannin kielellä.
TAI
 • suorittanut perusasteen tai toisen asteen koulutuksen suomen kielellä.
TAI
 • suorittanut toisen asteen tutkinnon englannin kielellä Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa tai Uudessa-Seelannissa englannin kielellä. Tällöin toisen asteen tutkinnon tutkintotodistus tulee liittää hakemuksen liitteeksi.
 
Muussa tapauksessa hakijan on suoritettava kielitesti.
 
Huom! Kielitestin tuloksen täytyy olla saapunut Turun yliopistoon testin järjestäjän lähettämänä hakuajan päättymiseen mennessä. Kielitestin tekemiseen liittyvät järjestelyt ovat hakijan vastuulla.
 
Kielitestin tulos on voimassa testin järjestäjän ilmoittamaan erääntymispäivään asti. Jos erääntymispäivää ei ole ilmoitettu, kielitestin tulos on voimassa korkeintaan neljä (4) vuotta.
 
Hyväksyttävät kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat:
 • IELTS-testi: 6,5 ei yhtään yksittäistä alle 6.0
 • TOEFL-testi 575 (paper-based test)/92 (internet-based test), ei yhtään yksittäistä alle 20
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) tai Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) (arvosana "C" tai korkeampi)
 • Pearson Test of English, Academic (PTE A): 62, ei yhtään yksittäistä alle 54
 • Suomen Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto englanninkielellä: vähintään taitotasoasteikon tasolla 5 jokaisella kielen osa-alueella. 
Rajoituksena valinnalle voi yllämainittujen valintaperusteiden lisäksi olla pääaineen ohjausresurssien riittämättömyys. 
 
Pääainetta vaihtavalla kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneella tulee ennen jatko-opinto-oikeuden myöntämistä olla myös sisällöllisesti pääainetta vastaavia edeltäviä opintoja vähintään 60 op, joista vähintään 18 op on syventäviä opintoja.
 
Mikäli muulta kuin kauppatieteen alalta maisterin tutkintonsa suorittanut haluaa hakea opinto-oikeutta kauppatieteiden tohtorin tutkintoon, tulee hänen ennen jatko-opiskelijaksi hyväksymistä suorittaa liiketaloustieteellisten oppiaineiden kaikille yhteiset opintojaksot, yhden liiketaloustieteellisen aineen perusopinnot sekä mahdollisesti pääaineen alalta erikseen määritellyt täydentävät opinnot mukaan lukien pääaineeseen liittyvät menetelmävalmiudet.
Asiasana:
Tagit: