in English
 
 
Toteutetut tutkimushankkeet
Rajojenvälisen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet EU:n laajenemisen yhteydessä
Euroopan komission rahoittama seitsemän partnerin tutkimusyhteistyö, jossa tarkasteltiin rajaseutujen mahdollisuuksia ja haasteita erityisesti rajojenvälisen yhteistyön näkökulmasta. Hanke toteutettiin vuosina 2006–2008.
 
Itämeren alue Suomen taloudellisena toimintaympäristönä
Talousneuvoston sihteeristön tilaamassa raportissa tarkasteltiin Itämeren aluetta Suomen taloudellisena toimintaympäristönä pyrkimyksenä osoittaa, miten Suomi hyötyy Itämeren alueesta kaupan, investointien ja maahanmuuton osalta. Erikseen esiteltiin Pietaria ja Leningradin aluetta ja niiden merkitystä Suomelle. Raportissa ennakoidaan myös Itämeren alueen tulevaa kehitystä sekä esiteltiin ennusteita ja arvioita erityisesti Venäjän odotettavissa olevasta kehityksestä. Raportti Valtioneuvoston kanslian sivuilla.
 
Venäjän ulkoisten taloussuhteiden kehitys
Opetusministeriön rahoittama Venäjän ulkoisten taloussuhteiden kehityksen tutkimus keskittyi seuraaviin teemoihin: EU:n laajenemisen vaikutus Venäjän ja EU:n taloussuhteisiin, Suomen ja Venäjän taloussuhteiden kehitys, sekä venäläisten yritysten kansainvälistyminen ja ulkomaiset investoinnit.
 
ENTLEARN
Hankkeessa arvioitiin yrittäjyyskoulutuksen evaluointikäytäntöjen, arviointityökalujen ja -metodien analysoinnin toimivuutta. Hanketta koordinoi Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutti.
 
Kasvukolmiot laajentuneen Euroopan Unionin raja-alueilla
Tutkimusprojektissa tarkasteltiin Euroopan alueellisia kehitysprosesseja ja havainnoitiin tekijöitä, jotka mahdollistavat / haittaavat kasvukolmio-tyyppistä kehitystä Euroopassa. Hankkeen esittelykalvot (pdf).
 
Teollinen uudelleenjärjestely uusissa EU-maissa
The Vienna Institute for International Economic Studies:in koordinoima kuudennen puiteohjelman hanke, jossa Pan-Eurooppa Instituutti toimi tutkimuspartnerina. Tutkimushankkeen (INDEUNIS) päätavoitteena oli analysoida uusien EU:n jäsenmaiden ja valittujen IVY-maiden taloudellista kehitystä, erityisesti kaupan integraation ja suorien ulkomaisten sijoitusten näkökulmasta.
 
Venäläisen henkilöstön osaamisen kartoitus suomalaisten rakennusteollisuuden yritysten ja niiden tytäryhtiöiden palveluksessa Suomessa ja Venäjällä
Tutkimushankkeessa keskityttiin suomalaisessa rakennusteollisuudessa työskentelevän venäläisen henkilöstön osaamisen kartoittamiseen ja verrata sitä suomalaisyritysten tarpeisiin. Tutkimuksessa luotiin katsaus venäläiseen koulutusjärjestelmään rakentamisen ja rakentamisen talouden osalta. Näkökulmaksi osaamisen kartoituksessa valittiin sekä (1) Suomessa työskentelevän venäläisen henkilöstön osaamisen aukot suomalaisesta näkökulmasta, että (2) Venäjällä suomalaisessa intressiyhteisössä työskentelevien venäläisten suomalaisittain edellytettävä osaaminen. Tutkimus keskittyi Venäjällä tapahtuvan kartoituksen suhteen erityisesti Pietarin alueeseen. Tutkimus valmistui kesällä 2007. Raportti (pdf).
 
Venäläisten yritysten uudet roolit kansainvälisessä liiketoiminnassa
Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa tutkittiin sisäänpäin ja ulospäin suuntautuvan kansainvälistymisen vaikutuksia Venäjän mikrotaloudelliseen transformaatioon ja toisaalta analysoitiin tämän transformaation vaikutuksia venäläisten yritysten tulevaisuuden rooleihin ulkomailla. Projektissa tutkittiin kuutta eri teema-aluetta, joista kolmesta tehtiin väitöskirjatutkimusta ja kolmesta muusta akateemista tutkimusta. Tutkimus toteutettiin vuosina 2004–2008.
 
Venäjä suorien investointien kohteena ja lähteenä
Opetusministeriön rahoittaman tutkimuksen päätavoite on selvittää, mikä on Venäjän kansainvälistymisen vaikutus Suomen liike-elämälle. Tutkimushanke jakaantuu kahteen pääosaan, joista ensimmäisessä selvitetään Venäjälle suuntautuvia investointeja ja vastaavasti toisessa Venäjältä ulkomaille suuntautuvia investointeja.
 
SNARA (the Survey Networking Activity in Russia)
CSC:n (the Finnish IT centre for science) kanssa toteutettu opetusministeriön rahoittama hanke, jonka tarkoituksena oli luoda ja ylläpitää dynaamista yhteistyöverkostoa Venäjän korkeakoulutus- ja tutkimussektorin kanssa. Hankkeen puitteissa pyrittiin tukemaan ja edistämään tulevaa suomalais-venäläistä yhteistyötä ICT- ja korkeakoulutussektoreilla.

 

Asiasana:
Tagit: