in English
 
 
Yliopistosanastoa TuKKK Porin yksikössä

Ainejärjestö = Ainejärjestö on yhdistys, joka toimii osana ylioppilaskuntaa ja huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta sekä vapaa-ajan toiminnasta. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ainejärjestö on Porin Kylterit ry (Porky).

Akateeminen vartti = Luennot alkavat 15 minuuttia yli tasatunnin.  Esimerkiksi klo. 12 alkavaksi merkitty luento alkaa klo. 12.15. Kuitenkin jos alkamisajaksi on merkitty tarkasti 12.00, alkaa luento tasalta.

ALMA = Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma.

Alumni = Alumnit ovat jo valmistuneita opiskelijoita, jotka ovat mukana alumnitoiminnassa. Toiminnalla pyritään pitämään yllä yhteyttä yliopiston ja valmistuneiden opiskelijoiden välillä

Avoin väylä = Avoimen yliopiston väylä KTK/KTM-tutkintoon antaa mahdollisuuden päästä opiskelemaan kauppatieteitä ilman valintakoetta. Väylähakuun vaadittavat opinnot ovat samoja kuin kauppakorkeakoulun perustutkinnossa, joten kun tulee hyväksytyksi väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi, on opiskelijalla vähintään puolet KTK-tutkinnosta suoritettuna.

Avoin yliopisto = Avoin yliopisto tarjoaa yliopisto-opintoja avoimesti kaikille halukkaille. Avoimen yliopiston kautta ei voi suorittaa tutkintoa, mutta avoimen yliopiston opinnot voivat olla väylä yliopisto-opintoihin ks. avoin väylä.

B.Sc. (Econ. & Bus. Adm.) = Bachelor of Science in Economics and Business Administration (= KTK)

cr = credits (opintopisteet)

Diploma Supplement (DS) = kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite. DS sisältää lisätietoja kyseessä olevasta tutkinnosta, oppilaitoksesta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty

D.Sc. (Econ. & Bus. Adm.) = Doctor of Science in Economics and Business Administration (= KTT)

ECTS = European Community Course Credit Transfer System. Eurooppalainen opinto-suoritusten siirtojärjestelmä

ECTS cr = opintopisteet

Essee = Lyhyt kirjoitelma, jossa pohditaan aihepiiriä lähdekirjallisuuden avulla.

Harjoituskerta = Harjoituskerrat (eli harkat) ovat opetuskertoja, jolloin kurssin käsiteltäviin aiheisiin tutustutaan käytännönharjoituksia tekemällä. Harjoitukset perustuvat yleensä luennoilla käsiteltyyn teoriaan.

HOPS = henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka laaditaan ensimmäisen opintovuoden aikan. HOPSin laatiminen on pakollinen tutkinnon osa.

Jatko-opinnot = Maisteriksi valmistumisen jälkeen tehtäviä opintoja, joilla pyritään linsensiaatin tai tohtorin tutkintoon.

JOO = Joustava opinto-oikeus

Kaikille yhteiset opinnot = Kaikille yhteiset opinnot ovat luonteeltaan yleistiedollisia ja -tieteellisiä. Ne pyrkivät takaamaan tutkinnon laaja-alaisuuden ja antamaan valmiuksia muissa opintotyypeissä tapahtuvaan opiskeluun. Ne ovat kaikille pakollisia ja niitä on sekä KTK- että KTM-tutkinnossa.

Kandidaatintutkielma = Kandidaatintutkielma kuuluu pääaineeseen ja on laajuudeltaan 10 op. Kandidaatintutkielmatyöskentelyn tarkoituksena on harjaannuttaa opiskelijoita itsenäiseen työhön, tieteellisen lähdeaineiston käyttöön sekä tieteelliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Opiskelumuotona on seminaari, jossa jokainen opiskelija esittää oman kandidaatintutkielmansa ja toimii toisen opponenttina. Kandidaatintutkielmatyöskentely luo pohjan syventäviin opintoihin kuuluvalle pro gradu -tutkielmatyöskentelylle. Kandidaatintutkielmatyöskentelyyn kuuluu pakollisena kirjaston käytön, tiedonhaun ja informaatiolukutaidon opetusta. Tarkemmat ohjeet kandidaatintutkielmatyöskentelystä löytyvät Tutkielmantekijän käytännön oppaasta.

Kirjatentti = Kurssi suoritetaan tenttimällä tentaattorin kanssa etukäteen sovittu kurssikirjallisuus.

kl = kevätlukukausi

KTK = kauppatieteiden kandidaatti 

KTL = kauppatieteiden lisensiaatti 

KTM = kauppatieteiden maisteri

KTT = kauppatieteiden tohtori 

Kypsyysnäyte = Kypsyysnäyte (eli kypsäri) liittyy aina tutkinnon suorittamiseen ja kandidaatin tutkinnossa kandidaatintutkielmaan ja maisterin tutkinnossa pro gradu -tutkielmaan. Kypsyysnäyte voidaan kirjoittaa sen jälkeen, kun valmis tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäytteen tarkastavat sekä tutkielman ohjaaja että suomen kielen ja viestinnän opettaja. Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa, että hän tuntee opinnäytteensä aihepiirin ja osaa laatia siitä kohdeyleisön huomioon ottaen, kielen normeja noudattavan ja tekstuaalisesti tarkoituksenmukaisen yhtenäisen kirjallisen esityksen. Kypsyysnäyte hyväksytään tai hylätään ilman erillistä mainintaa tutkielman hyväksymisen yhteydessä. Kypsyysnäytteen perusteella opiskelija saavuttaa muodollisesti valtion virkoja varten suomen kielessä täydellisen kielitaidon edellyttäen, että hän kirjoittaa kypsyysnäytteen samalla kielellä, jolla on saanut koulusivistyksensä. Kun kypsyysnäyte on hyväksytty kandidaatin tutkintoa varten Turun kauppakorkeakoulussa, ei opiskelijan kypsyysnäytteestä tarkisteta maisterin tutkintoa varten suomen kielen taitoa, vaan silloin pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte tarkastetaan vain asiasisällön osalta. Huom! 1.1.2018 alkaen ei ylempään korkeakoulututkintoon tehdä enää erillistä kypsyysnäytettä kirjoituskokeena, mikäli opiskelija on kirjoittanut kypsyysnäytteen aiempaan korkeakoulututkintoon ja kypsyysnäyte on silloin tarkastettu sekä kielitaidon että alaan perehtyneisyyden osalta. Kypsyysnäytteenä toimii tällöin opinnäytetyön tiivistelmäsivu, jonka perusteella annetaan suoritusmerkintä.

Luento = Suurin osa yliopisto-opetuksesta on luento-opetusta. Luennolla käsitellään kurssiin liittyviä teemoja luennoitsijan johdolla. Luennot voivat olla sekä vapaaehtoisia että pakollisia.

lv. = lukuvuosi

Maisteriohjelma = Maisteriohjelmat ovat koulutusohjelmia, jotka on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo aiemmin suoritettu alempi korkeakoulututkinto tai muita aikaisempia soveltuvia opintoja.

M.Sc. (Econ. & Bus. Adm.) = Master of Science in Economics and Business Administration

NettiOpsu = Opiskelijatietojärjestelmä, jonne Turun yliopiston opiskelijoiden opintosuoritukset tallennetaan. Sieltä löytyy myös muita opiskelijaan ja opinto-oikeuksiin liittyviä tietoja. Nettiopsuun kirjautuminen vaatii Turun yliopiston tietohallinnon myöntämän, voimassaolevan käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Nettiopsun käyttöön suositellaan Mozilla Firefox -selainta. NettiOpsu löytyy osoitteesta: https://nettiopsu.utu.fi.

nn = nomen nescio = nimi ei tiedossa

op = opintopiste

Opetusaikataulut = Opetusaikatauluista ilmenee lukuvuoden aikana järjestettävien luento- ja harjoitusjaksojen ajankohdat, luennoitsijat sekä luentosalit. Opetusaikataulujen avulla kukin opiskelija voi laatia oman lukujärjestyksensä.  Opetusaikataulut julkaistaan Turun yliopiston opinto-oppaassa opintojaksojen toteutustiedoissa. Päivämääriin ja kellonaikoihin saattaa lukuvuoden aikana tulla muutoksia, joten aikataulutiedot kannattaa tarkastaa ennen opintojakson alkua. Yllättävistä muutoksista tiedotetaan TuKKK:n Porin yksikön Opiskelu-intrassa.

Opetussuunnitelma = Turun yliopistossa on käytössä kaksivuotinen opetussuunnitelma. Siinä esitetään kunkin aineen opetustarjonta ja opintojaksojen tutkintovaatimukset. Opintojakson opetussuunnitelmassa määritellään opintojakson nimi, osaamistavoitteet ja käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus, opetus- ja työmuodot, suoritustavat sekä opintojakson vastuuhenkilö.

Opintojakso = Opintojen järjestämisen perusyksikkö on opintojakso eli kurssi. Se on itsenäinen kokonaisuus, jonka sisältö ja osaamistavoitteet on määritelty. Opintojaksoon voi kuulua erilaista opetusta ja opiskelua kuten kirjallisuutta, luentoja, harjoituksia, ohjattuja ryhmätöitä, itsenäistä työskentelyä ja näiden opetusmuotojen yhdistelmiä. Opintojaksot ovat pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia tutkintovaatimuksissa esitetyllä tavalla. Huom! Opintojaksot on suoritettava kokonaisina. Osasuorituksista ei tule merkintää tutkintotodistukseen eikä niitä myöskään lasketa tutkinnon laajuuteen.

Opintojaksokoodi = Opintojaksokoodi muodostuu kirjain sekä numeroyhdistelmästä (esim. PYLT0001), jonka perusteella opintosuoritukset erotetaan toisistaan esimerkiksi opintojakson nimen pysyessä samana, mutta laajuuden tai sisällön muuttuessa. Porin yksikön opintojaksokoodien edessä on aina kirjain P, poikkeus kieliopinnot (KP).

Opintopiste = Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste (op). Yhden lukuvuoden suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Opiskelijanumero = Jokaisella Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalla on oma opiskelijanumero. Opiskelijanumero on tärkeä tieto korkeakoulun opiskelijatietojärjestelmän kannalta ja sitä tarvitaan mm. ilmoittauduttaessa kursseille ja tentteihin. Opiskelijanumero on myös opiskelijakortissa. Mikäli opiskelijalla on aiempi opiskeluoikeus Turun yliopistossa, ei opiskelijanumero muutu.

Oppimispäiväkirja = Omaa oppimista ja oppimisprosessia käsittelevä kirjoitelma. Oppimispäiväkirjaa voidaan käyttää myös kurssisuorituksena.

P = Pori, esim. PLR = Pori, laskentatoimi ja rahoitus

PEN= englannin kieli ja liikeviestintä, Business English

PEPPI = Turun ylipistossa käyttöön otettava opintotietojärjestelmä, jossa käytössä on opetuksen suunnittelutyökalu ja opinto-opas. Myöhemmin otetaan käyttöön opintorekisteri ja opiskelijan työpöytä. Opinto-opas löytyy osoitteesta: https://opas.peppi.utu.fi.

PES= espanjan kieli ja liikeviestintä, Business Spanish

PJO = johtaminen ja organisointi, Management and Organization

PKT = taloustiede, Economics

PLR = laskentatoimi ja rahoitus, Accounting and Finance

PMA = markkinointi, Marketing

Poissaolevaksi ilmoittautuminen = Yliopistoon voi ilmoittautua joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Poissaoleva opiskelija ei voi suorittaa opintoja. Hän ei myöskään ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin tai opintotukeen.

PRA = ranskan kieli ja liikeviestintä, Business French

Professori = Professori on tohtori, joka tekee tieteellistä tutkimusta, ohjaa oppiaineessa tehtävää tutkimusta sekä antaa luento-opetusta. Professori toimii yleensä oppiaineensa johtajana.

Pro gradu –tutkielma = Kauppatieteiden maisterin tutkintoon kuuluu pro gradu -tutkielma osana pääaineen syventäviä opintoja. Pro gradu -tutkielman laajuus on 30 op ja sen arvosana vaikuttaa pääaineen kokonaisarvosanaan. Pro gradu -tutkielmatyöskentelyn tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet hankkia tieteellistä tietoa sekä sitä soveltaen esittää määrittelemänsä ongelman ratkaisu itsenäisenä pro gradu -tutkielmana. Pro gradu -tutkielmatyöskentelyyn kuuluu pakollisena tiedonhaun ja tekijänoikeuksien opetusta. Tarkemmat ohjeet pro gradu -tutkielmatyöskentelystä löytyvät Tutkielmantekijän käytännön oppaasta.

PRU = ruotsin kieli ja liikeviestintä, Business Swedish

PSA = saksan kieli ja liikeviestintä, Business German

PSV = suomen kieli ja viestintä, Finnish language and business communication

PTKM = taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Quantitative Methods in Management

PYJ = yritysjuridiikka, Business Law

PYR = yrittäjyys, Entrepreneurship

SAMK = Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences

sl = syyslukukausi

Syventävät opinnot = Syventävien opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa syvällisen teoreettisen tietämyksen oppiaineesta sekä kyvyn itsenäisesti hankkia tieteellistä tietoa sekä tunnistaa, eritellä ja soveltaa sitä ongelmien ratkaisemisessa uusissa tilanteissa. Pääaineen syventävien opintojen laajuus KTM -tutkinnossa on vähintään 60 op ja niihin sisältyy pro gradu -tutkielma. Syventäviä opintoja ei voi pääsääntöisesti sisällyttää kandidaatintutkintoon.

TaY = Tampereen yliopisto, The University of Tampere

TJ = tietojärjestelmätiede, Information Systems Science

Tohtori = Korkein yliopistotutkinto

TSE = Turku School of  Economics at the University of Turku

TTY = Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere University of Technology

TuKKK = Turun kauppakorkeakoulu, Turku School of Economics

TY = Turun yliopisto, University of Turku

vsk. = vuosikurssi

Väitöskirja = Tohtorin tutkintoon kuuluva opinnäyte. Väitöskirja voi olla itsenäinen tutkimus tai koostua useista eri artikkeleista tai julkaisuista.

Y = KTK- ja KTM-tutkinnon kaikille yhteinen ja pakollinen opintojakso, esim. PJOY1

YTHS = Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tarjoaa terveydenhoitopalveluita yliopisto-opiskelijoille.

Asiasana:
Tagit: