VTK ja VTM Ekonometria
Ekonometriaan erikoistuvan opiskelijan esimerkkitutkinnossa valitaan kandidaattivaiheen sivuaineeksi tietojenkäsittelytiede ja maisterivaiheessa kvantitatiivisen taloustieteen opintokokonaisuus, johon valitaan tilastotieteen aineopintoja. Lisäksi ensimmäisenä vuonna suoritetaan pakollisina sivuaineina matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot.
 
Ensimmäinen vuosi
 
 

Ensimmäisenä vuonna suoritetaan matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot sekä suurin osa taloustieteen perusopinnoista. Ensimmäisenä vuonna käydään myös vieraan kielen opinnot sekä kaksi kolmesta toisen kotimaisen kielen kurssista.
 
Toinen vuosi ​Toisena vuonna suoritetaan loppuun taloustieteen perusopinnot ja aloitetaan aineopinnot. Osa kandidaatintutkinnon sivuaineesta suoritetaan toisena vuonna. Maisterin sivuaineesta suoritetaan toisena vuonna yksi kurssi.

Kolmas vuosiKolmantena vuonna suoritetaan loput kandidaattivaiheen opinnot ja kirjoitetaan kandidaatintutkielma. Maisterin sivuaineopintoja jatketaan kolmantena vuonna. Kurssi TILM3541 (Aikasarja-analyysi) järjestetään vain joka toinen vuosi, jolloin sen ohessa voi myös opiskella kurssin TILM3587 (Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen).

Neljäs vuosiNelj​äntenä vuonna suoritetaan taloustieteen pakolliset syventävät opinnot sekä loput sivuaineopinnot. Valinnaiseksi taloustieteen opinnoksi suositellaan kurssia KTS26 (Basic Game Theory).
Kurssien TILM3586 (Moniulotteinen aikasarja-analyysi) ja TILM3589 (Epälineaarinen aikasarja-analyysi) suorittaminen edellyttää kurssin TILM3541 (Aikasarja-analyysi) pohjatietoja.

Viides vuosi​Viidentenä vuonna suoritetaan Pro gradu -tutkielman ohessa loput taloustieteen opinnot. Suositeltavia valinnaisia taloustieteen kursseja ovat esimerkiksi KTS31 (Talouspolitiikan empiiriset sovellutukset) ja KTS60 (Taloustieteen erikoisala II).


Asiasana:
Tagit: