in English
 
 
Taloustieteen opiskelijan sivuaineista

Rahoitus


Rahoitus ja taloustiede ovat teoreettisella ja käytännön tasolla vahvasti toisiinsa sidoksissa. Rahoituksen opinnot laajentavat taloustieteen pääaineopiskelijan osaamista esimerkiksi sijoittajien päätöksiin, arvopapereiden hinnoitteluun ja riskienhallintaan liittyvissä aiheissa. Ennen rahoituksen opintojen aloittamista opiskelijan olisi hyvä hallita matematiikan ja tilastotieteen perusteet. Näiden lisäksi laskentatoimen, taloustieteen ja tietojenkäsittelytieteiden (erityisesti Excelin) perusteiden hallinta tukee rahoituksen opintoja. Rahoituksen kurssien suorittamiseen sisältyy pakollisia laskuharjoituksia.

Rahoituksen opinnot alkavat kaikille pakollisilla kursseilla LR03 Rahoituksen perusteet ja LR05 Rahoituksen jatkokurssi. Näillä kursseilla käsitellään rahoituksen perusteorioita ja opitaan ratkaisemaan matemaattisia rahoitusongelmia. Perusopintojen jälkeen rahoituksen opinnot voidaan karkeasti jakaa yritysrahoituksen linjaan sekä kvantitatiivisen rahoituksen linjaan. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa kursseja esimerkiksi pankkitalouden, yrityksen teorian sekä asuntomarkkinoiden aihealueista.


Yhteiskuntatieteellinen sivuaine


Yhteiskuntatieteistä enemmän kiinnostuneille suositeltuja sivuaineita ovat sosiaalitieteiden perusopinnot sekä valtio-opin ja poliittisen historian perusopinnot. Yhteiskuntatieteellistä sivuainetta suositellaan erityisesti niille, jotka haluavat tulevaisuudessa työskennellä julkishallinnossa, ministeriössä tai valtion talouden tutkimuksen parissa.


Sosiaalitieteiden perusopinnoissa opiskellaan sosiaalitieteiden keskeisiä näkökulmia ja teorioita sekä sosiaalitieteiden historiallista taustaa. Näiden teorioiden viitekehyksestä tarkastellaan Suomen yhteiskunnan rakennetta ja historiallista kehitystä. Lisäksi perusopinnoissa esitellään sosiaalitieteellistä tutkimusta ja sen metodeja. Sivuaineen avulla opiskelija saa valmiudet ymmärtää paremmin yhteiskunnallisia muutoksia ja ilmiöitä.

Sosiaalitieteiden kurssien suorittaminen käy joustavasti ja monia kursseja voikin suorittaa itsenäisesti kirjatentteinä. Tenttien lisäksi kursseihin sisältyy erilaisia oppimista tukevia tehtäviä.


Poliittinen historia tutkii politiikan, yhteiskunnan ja kansainvälisten suhteiden lähihistoriaa sekä suomalaisessa että globaalissa kontekstissa. Oppiaineen tavoitteena on tehdä nykyaikaa ymmärrettäväksi historian kautta. Valtio-opissa lähestymistapa on teoreettisempi, ja pääpaino on poliittisten järjestelmien, kansainvälisten suhteiden ja hallinnon tarkastelussa.  Molemmat perusopintokokonaisuudet antavat hyvät valmiudet yhteiskunnan ilmiöiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Perusopinnot suoritetaan joustavasti luentokursseina, kirjatentteinä tai näiden yhdistelminä.


Valtio-opilla ja poliittisella historialla on osin yhteiset perusopinnot. 15 Opintopistettä on yhteisiä, minkä lisäksi oppiainekohtaisia perusopintoja on 10 opintopistettä. Opiskelija voi tällöin suorittaa perusopintokokonaisuudet molemmista oppiaineista yhteensä 35 opintopisteellä.


Tilastotiede


Taloustieteen empiiriset menetelmät rakentuvat vahvasti tilastotieteen varaan. Tilastotieteen opiskeleminen perusopintoja pidemmälle onkin erityisen hyödyllistä esimerkiksi jatko-opinnoista tai muuten ekonometriasta kiinnostuneille taloustieteen opiskelijoille. Tilastotieteen aineopinnoissa perehdytään muun muassa uskottavuuspäättelyyn, tilastollisten mallien teoriaan sekä mallien tulkintaan. Suositeltuja kursseja ovat esimerkiksi tilastollisen päättelyn kurssit, lineaaristen mallien kurssit sekä aikasarjoja käsittelevät kurssit.


Lähes kaikkiin tilastotieteen kursseihin sisältyy pakollisia laskuharjoituksia, joista osa on tilastollisilla ohjelmistoilla suoritettavia harjoituksia ja osa perinteisiä laskutehtäviä. Lisäksi monilla tilastotieteen kursseilla tehdään myös pakollinen harjoitustyö, jonka tarkoitus on opettaa mallien soveltamista oikeisiin aineistoihin. Aktiivinen osallistuminen laskuharjoituksiin ja huolellinen harjoitustyön tekeminen auttaa opiskelijaa oppimaan ja suoriutumaan menestyksekkäästi tilastotieteen kursseista.


Tilastotieteen opintoja tukevat myös monet matematiikan aineopintojen ja tietojärjestelmätieteiden kurssit. Matematiikan puolelta esimerkiksi matriisilaskennasta ja todennäköisyyslaskennan jatkokurssista on hyötyä tilastotieteen opinnoissa. Lisäksi R-kielen perusteiden osaamisesta on apua tilastotieteen aineopinnoissa, joten TILM3517 (R-kielen alkeet) olisi hyvä olla suoritettu ennen aineopintojen aloittamista.

​​


Matematiikka


Matematiikan opiskeleminen perusopintoja pidemmälle lisää valmiuksia omaksua ja ymmärtää taloustieteen teoriaa sekä lukea taloustieteellistä tutkimusta, joten matematiikan sivuainetta voikin suositella erityisesti jatko-opinnoista ja muuten taloustieteen teoriasta kiinnostuneille. Lisäksi esimerkiksi finanssi- ja vakuutusaloilla on hyötyä monipuolisesta matemaattisesta osaamisesta.


Matematiikan opintokokonaisuuteen on mahdollista valita opintoja sekä matematiikan aine- että syventävien opintojen joukosta. Suositeltuja ainetason opintoja ovat esimerkiksi differentiaaliyhtälöt, vektorilaskenta ja todennäköisyyslaskenta. Syventävien opintojen puolelta hyödyllisiä kursseja ovat esimerkiksi optimointia käsittelevät kurssit.


Matematiikan perusopintojen antamalla pohjalla pärjää hyvin matematiikan aineopintojen kursseilla. Matematiikan kursseilla oppimista tukevat esimerkiksi viikottaiset laskuharjoitukset sekä mahdolliset harjoitustyöt. Muita matematiikan opintoja tukevia opintoja ovat esimerkiksi tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opinnot.


Tietojärjestelmätiede ja tietojenkäsittelytiede


Tietojärjestelmien hallinta on nykypäivänä yhä keskeisemmässä roolissa yritysmaailmassa ja hyvät tietokantojen hallintataidot ovatkin edellytyksenä moniin taloustieteilijän työtehtäviin. Tietotekniikan sivuaine tuo tarvittavaa käytännön osaamista esimerkiksi empiirisen datan käsittelyyn ja tilastollisten ohjelmistojen käyttöön liittyen. Sekä kauppakorkeakoulu että luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta järjestävät tietojärjestelmien hallintaan valmistavia opintokokonaisuuksia. Kauppakorkeakoulun järjestämä tietojärjestelmätieteen perusopintojen kokonaisuus painottuu tietohallinnon johtamiseen, ohjelmointiin sekä tietotekniikan hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Sivuaineessa opiskelija syventyy varsinkin Excelin käyttöön ja oppii hyödyntämään tietotekniikkaa yrityksen investointipäätöksessä. Tietojärjestelmätieteen opintoihin sisältyy pakollisia laskuharjoituksia sekä harjoitustöitä.Vaihtoehtoisesti enemmän ohjelmoinnista kiinnostuneilla opiskelijoille tarjolla on myös  tulevaisuuden teknologioiden laitoksen järjestämä tietojenkäsittelytieteiden perusopintokokonaisuus. Opintokokonaisuus antaa valmiudet esimerkiksi digitaalisten työkalujen ymmärtämiseen ja koodauksen perusteisiin. Perusopintoihin kuuluu sekä kaikille pakollisia kursseja että tekniikan kandidaatin opinto-ohjelmasta vapaasti valittavia kursseja. Kursseihin sisältyy pakollisia harjoitustehtäviä ja tutorialeja.


Muut kauppatieteelliset sivuaineet


Taloustieteen opiskelija voi syventää kauppatieteellistä erityisosaamistaan Turun kauppakorkeakoulun järjestämien sivuaineopintojen parissa. Suosittuja vaihtoehtoja ovat esimerkiksi laskentatoimi, yritysjuridiikka, johtaminen ja logistiikka. Aineiden järjestämien kurssien suoritustavat vaihtelevat. Osalla (esimerkiksi yritysjuridiikan) kursseista opiskelu käy joustavasti kirjatenttien avulla, toisilla (esimerkiksi laskentatoimen) kursseilla opiskelijat osallistuvat viikottaisiin laskuharjoituksiin.   


Asiasana:
Tagit: