in English
 
 
Kukintalaskennalla arvioidaan tulevaa siitepölykautta ja siemensatoa
​Koivun hedenorkkojen runsaus siemensadon tarkkailumetsissä ajanjaksolla 1979-2016.
Luonnonvarakeskuksen kukinta- ja siemensatoennusteista saadaan ensisijaisesti tukea metsänuudistamisen suunnitteluun. Ennusteita hyödynnetään muun muassa metsän uudistamistavan valinnassa, hakkuiden ja maanpinnan käsittelyn ajoittamisessa sekä käpyjen keruun suunnittelussa ja toteutuksessa. Ennusteet kiinnostavat muitekin muin metsänhoidon asiantuntijoita. Esimerkiksi ornitologille voi olla iloa käpysadon runsautta koskevasta tiedosta, sillä monet siemeniä syövät lintulajit vaeltavat suurina parvina hyvien käpysatojen perässä. Koivun kukintaennusteilla puolestaan on merkitystä siitepölyallergikoille.
Pisimmillään siemensatoennusteet ulottuvat koivulla vajaan vuoden, kuusella puolentoista vuoden ja männyllä jopa 2,5 vuoden päähän. Käytännön metsätalouden kannalta tärkeintä on kyetä ennustamaan luotettavasti nimenomaan parhaimmat ja huonoimmat satovuodet.

Norkkolaskennat ennustavat koivun kukintaa
Koivun kukintaennusteet perustuvat hedenorkkohavaintoihin, jotka tehdään loppusyksyllä tarkkailumetsiköissä. Nämä metsiköt on perustettu vuonna 1979, ja ne kattavat lähes koko Suomen. Kustakin metsiköstä seurataan viidenkymmenen puun hedekukkien määrää. Kuusella ja männyllä seurannan kohteina ovat emikukkien ja käpyjen määrä. Seurantapuut pysyvät samoina vuodesta toiseen. Havainnoitsija laskee tai arvioi, kuinka monta kukintoa tai käpyä kussakin numeroidussa puussa esiintyy, ja määrittää sen perusteella kullekin puulle runsausluokan.

​Runsausluokka ​Koivu: hedekukintoa /puu ​Kuusi ja mänty: emikukintoa
tai käpyä /puu
1​ ​0 ​0
​2 ​1-20 ​1-20
​3 ​21.200 ​21-50
​4 ​201-1000 ​51-100
​5 ​1001-5000 ​101-200
​6 ​yli 5000 ​201-500
​7 ​yli 500
  Arvioinnissa käytettävä runsausluokitus.

Norkkohavaintojen perusteella saadaan yleiskuva siitä, millainen koivun siitepölykevät on odotettavissa. Tämä tieto auttaa siitepölyallergikkoja, lääketeollisuutta ja apteekkeja varautumaan tulevaan siitepölykauteen. Siitepölykauden alettua Turun yliopiston aerobiologian yksikkö vastaa päivittäisestä siitepölytiedottamisesta.
Keväälle 2016 Luonnonvarakeskus on ennustanut Etelä- ja Keski-Suomeen keskimääräistä heikompaa koivun kukintaa. Avoimilla kasvupaikoilla, kuten pihapiireissä, norkkomäärät saattavat yksittäisissä koivuissa olla merkittävästi suurempia kuin tiheämmissä metsiköissä. Pohjois-Suomessa norkkojen määrä jää hyvin vähäiseksi. Luonnonvarakeskuksen siemensatotiedotteen vuodelle 2016 voi lukea täältä.

Teksti Tatu Hokkanen, Luonnonvarakeskus

Asiasana:
Tagit: