in English
 
 
Seuranta, arviointi ja uudelleen tasapainotus

5. Seuranta, arviointi ja uudelleen tasapainotus

Sijoitustoimintaa seurataan jatkuvalla seurannalla (asiamies), sijoitusraportointiseurannalla (hallitus) ja sijoitussalkkujen monitoroinnilla (hallitus: sijoitusten vuosiraportti, tilinpäätöskokous). Muutaman vuoden välein suoritetaan koko sijoitusomaisuussalkun monitorointi ulkopuolisella toimijalla.

Jatkuvaa seuranta käsittää neuvottelut varainhoitajien toiminnan seuraamisen ja heidän tapaamiset, sijoitusasiantuntemuksen kehittämisen sekä ajankohtaisten sijoitusuutisten seuraamisen.

Sijoitusraporttiseuranta tarkoittaa vakiintuneen raportin kehittämistä ja seurantaa sen varmistamiseksi, että kustakin kohteesta on luotettava markkinahinta ja sijoitusomaisuuden kokonaisuudesta muodostuu riittävän tarkka käsitys. Sijoitusraportti tehdään jokaisen kuukauden lopun tilanteesta. Sijoitusraportista selviää omaisuusluokkien kehitys kuukauden aikana ja kulumassa olevan vuoden tuotto, salkun kokonaistuotto eriteltynä tuottokomponentteihin, sijoitusomaisuuden asema tuotto/riski –asteikolla, markkina-arvojen kehitys, kuukauden aikana tapahtuneet muutokset sijoitusomaisuudessa sekä muita erikseen kulloinkin päätettäviä tietoja.

Sijoitussalkkujen monitorointi tarkoittaa vuosittain tapahtuvaa sijoitussalkkujen ja varainhoitajien menestyksen seurantaa. Arvioinnin kohteena on myös keskeisistä sijoituksista tehdyt sijoitusmuistiot.

Varainhoitajien arvioinneissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • onko varainhoitaja suoriutunut säätiön asettamissa tavoitteissa
 • onko varainhoitaja suoriutunut ilmoittamissaan tavoitteissa / asioissa
 • todellinen  tuotto menneeltä vuodelta ja kolmelta viimeiseltä
 • todellinen tuotto verrattuna valittuun vertailuindeksiin (1 v ja 3 v)
 • tuotto vs. ennalta määritelty riskitaso
 • markkinatilanteisiin reagoiminen, onko niillä saavutettu lisäarvoa
 • pääomamarkkinoiden suunnan ennustaminen
 • varainhoitajan organisaation ja yhteyshenkilön ammattitaito
 • raportointi (suullinen ja kirjallinen)
 • sijoitussalkun rakennetta koskevat analyysipalvelut tms.
 • varainhoitopalvelusta maksettava palkkio
 • menestys alan arvioinnissa (esim. SFR:n tutkimus)
 • varainhoitajan kyky ymmärtää pitkäaikaista sijoitushorisonttia
 • varainhoitajan organisaation pysyvyys ja luotettavuus

Varainhoitosopimuksissa pyritään siihen, että monitorointiin sisältyvät asiat kommunikoidaan varainhoitajille. Varainhoitosopimuksessa luetellaan ne sijoitusluokat tai transaktiot, joihin ei ole lupa sijoittaa.

Uudelleen tasapainotustarve tarkistetaan sijoitusraportissa esitettävän omaisuusluokkapainon perusteella kuukausittain. Kiinteistöomaisuuden osalta tasapainotustarve arvioidaan kerran vuodessa.

Asiasana:
Tagit: