in English
 
 
Sijoitustoiminnan päämäärät

1. Kuvaus sijoitustoiminnan päämääristä

Turun Yliopistosäätiön sijoitustoiminnan tarkoitus on säätiön varsinaisen toiminnan – Turun yliopiston tukemisen – rahoitus. Sijoitustoiminta on pitkäjänteistä, varmaa ja tuloa tuottavaa. Tavoitteena on sekä varallisuuden kasvu että jaettavien apurahojen reaaliarvon varmistaminen. Sijoitustoiminta on erillään apurahatoiminnasta eikä sijoitusomaisuudessa ole eriä, joiden avulla hoidettaisiin yliopiston tukitoimintaa.

a) Sijoitustoimintaa ohjaavat määräykset

Turun Yliopistosäätiön sijoitustoimintaa säätelee säätiölaki, säätiön säännöt ja yhteisön itse sijoitustoiminnalleen asettamat määräykset, joita seuraavassa kutsutaan sijoituspolitiikaksi. Säätiölaki (§8) edellyttää, että säätiön varat on sijoitettu varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Turun Yliopistosäätiön sääntöjen (3 §) mukaan säätiön varat on sijoitettava silmällä pitäen sijoituksen varmuutta, tuottavuutta ja arvon säilyvyyttä. Turun Yliopistosäätiön sijoitustoiminnassa noudatetaan myös säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n julkaisuissa hyvää hallintotapaa ja kestävää varainkäyttöä esitettyjä periaatteita, samoin kuin YK:n hyväksymiä vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteita (UN Principles of Responsible Investments).

b) Rahastojärjestelmä

Turun Yliopistosäätiön sijoitusomaisuus muodostuu säätiön nimikkorahastojen sekä yleisrahaston varallisuudesta. Nimikkorahastot on perustettu lahjoitusten, testamenttien tai keräysten avulla ja niiden säännöt määräävät apurahojen kohteet. Säännöt määräävät osan tuotosta siirrettäväksi rahaston pääomaan. Yleisrahaston sekä pääomaa että tuottoa voidaan käyttää Turun yliopiston tukemiseen säätiön hallituksen päättämällä tavalla. Rahastojen varallisuus on omaisuudenhoitoa varten yhdistetty ns. sijoituspooliksi, josta kullakin rahastolla on oma prosentuaalinen osuutensa.  Säätiön sijoitusomaisuuden tuotot jaetaan rahastoille niiden osuuksien perusteella. Uusien lahjoitusten liittämisestä ja rahastojen pääomasta tehdyistä veloituksista on säännöt.

c) Apurahojen määräytyminen

Apurahojen jaettava määrä lasketaan siten, että otetaan huomioon sijoitusomaisuuden toteutunut käyvän arvon kehitys kymmenen vuoden liukuvana keskiarvona. Käyvät arvot lasketaan omaisuusasemasta vuoden lopussa oikaistuna kunkin vuoden aikana jaetuilla apurahoilla, saaduilla  lahjoituksilla sekä mahdollisilla siirroilla sijoitusomaisuuteen tai sijoitusomaisuudesta. Laskelman perusteella tehdään talousarvion käsittelyn yhteydessä päätös seuraavan kalenterivuoden apurahajaosta. Järjestelmällä pyritään tasaiseen apurahojen määrään.


Asiasana:
Tagit: