Hannele
Koillinen
Clinical Lecturer, Institute of Biomedicine

Contact

Publications

Sort by:

PHIP-associated Chung-Jansen syndrome: Report of 23 new individuals (2022)

Frontiers in cell and developmental biology
Kampmeier A, Leitão E, Parenti I, Beygo J, Depienne C, Bramswig NC, Hsieh TC, Afenjar A, Beck-Wödl S, Grasshoff U, Haack TB, Bijlsma EK, Ruivenkamp C, Lausberg E, Elbracht M, Haanpää MK, Koillinen H, Heinrich U, Rost I, Jamra RA, Popp D, Koch-Hogrebe M, Rostasy K, López-González V, Sanchez-Soler MJ, Macedo C, Schmetz A, Steinborn C, Weidensee S, Lesmann H, Marbach F, Caro P, Schaaf CP, Krawitz P, Wieczorek D, Kaiser FJ, Kuechler A
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))