Suomeksi
 
 
Mari Murtonen


Senior Researcher

Department of Teacher Education & Centre for Learning Research, University of Turku

Adjunct Professor

University pedagogy, University of Helsinki

Address: Opettajankoulutuslaitos, FI-20014 Turun yliopisto
Tel.: +358 2 333 8639
E-mail: mari.murtonen(at)utu.fi

Homepage
University pedagogy homepage

Research interests

  • Teaching and learning in higher education
  • Learning of research skills and scientific thinking
  • Development of expertise in higher education and working life​ 

List of Publications

(4.6.2013)

Articles in refereed scientific journals

Lastusaari, M., & Murtonen, M. (in Press). University chemistry students’ learning approaches and willingness to change major. Chemistry Education Research and Practice.

Nokkala, C., & Murtonen, M. (2013). Opetusmenetelmän vaikutus meioosin käsitteen oppimiseen. Yliopistopedagogiikka, 1/2013.

Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., Murtonen, M., & Tähtinen, J. (2010). Utilizing mixed methods in teaching environments to reduce statistics anxiety. International Journal of Multiple Research Approaches, 4(1), 28-39.

Virtanen, H., Mikkilä-Erdmann, M., Murtonen, M., & Kääpä, P. (2010). Lääketieteen ja hammaslääketieteen ensimmäisen vuoden opiskelijat oppimisensa säätelijöinä. Peda-Forum –yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu 1, 4-17.

Murtonen, M., Olkinuora, E., Palonen, T., Hakkarainen, K., & Lehtinen, E. (2008). Motivational orientations in work. International Journal of Educational Research, 47(4), 213–222. (In a special issue by C. Harteis & S. Billett (Eds.), Organisational and personal contributions to workplace learning environments.)

Murtonen, M., Olkinuora, E., Tynjälä, P., & Lehtinen, E. (2008). "Do I need research skills in working life?" – University students' motivation and difficulties in quantitative methods courses. Higher Education, 56, 599-612.

Murtonen, M., Lehtinen, E., & Olkinuora, E. (2008). Turha taito? Yliopisto-opiskelijoiden näkemykset tutkimustaitojen tarpeesta työelämässä, suuntautuminen oppimiseen ja koetut vaikeudet opinnoissa. Kasvatus 2, 119-130.

Murtonen, M. (2005). University students' research orientations - Do negative attitudes exist toward quantitative methods? Scandinavian Journal of Educational Research, 49(3), 263-280.

Murtonen, M., & Lehtinen, E. (2005). Conceptions of research and methodology learning. (An Introduction to a special issue.) Scandinavian Journal of Educational Research, 49(3), 217-224.

Murtonen, M., & Titterton, N. (2004). Earlier mathematics achievement and success in university studies in relation to experienced difficulties in quantitative methods courses. Nordic Studies in Mathematics Education, 9(4), 3-13.

Murtonen, M., & Lehtinen, E. (2003). Difficulties experienced by education and sociology students in quantitative methods courses. Studies in Higher Education, 28(2), 171-185.

Articles in refereed scientific edited volumes and conference proceedings

Murtonen, M., & Lehtinen, E. (2009). Learning to be a researcher: challenges for undergraduates. In A. Brew & L. Lucas (Eds.), Adacemic Research and Researchers (pp. 175-188). McGraw-Hill.

Murtonen, M., Sahlström, S., & Tynjälä, P. (2009). Educating novices at the workplace: Transformation of conceptions and skills of students on a metal industry course. In M-L. Sternström & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning. Strategies of Connectivity and Transformation (pp. 93-113). Springer.

Murtonen, M., Sahlström, S., & Tynjälä, P. (2009). Koulutusta työpaikan omassa oppilaitoksessa: osaamisen kehittyminen puolen vuoden levyseppähitsaajakurssin aikana. Teoksessa P. Haltia & H. Kyhä (toim.), Väyliä laivanrakennusalan työhön ja  koulutukseen (ss. 127-159). Turun ylipisto: Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 209

Murtonen, M., & Lehtinen, E. (2008). Difficulties experienced by education and sociology students in quantitative methods courses. In S. Gorard (Ed.), Quantitative Research in Education. London: SAGE Publications.

Leech, N. L., Onwuegbuzie, A. J., Murtonen, M., Mikkilä-Erdmann, M., & Tähtinen, J. (2007). Researcher workshop for student teachers – an example of a mixed methods learning environment. In M. Murtonen, J. Rautopuro, & P. Väisänen (Eds.) Learning and teaching of research methods at university. Research in Educational Sciences: 30. Turku: Finnish Educational Research Association.

Murtonen, M., Iiskala, T., & Merenluoto, K. (2007). Students’ views on research methods in relation to development of metacognition in an innovative teacher training programme. In M. Murtonen, J. Rautopuro, & P. Väisänen (Eds.), Learning and teaching of research methods at university. Research in Educational Sciences: 30. Turku: Finnish Educational Research Association.

Murtonen, M., Olkinuora, E., Palonen, T., Hakkarainen, K., & Lehtinen, E. (2007). Motivational orientation to work in different organisations. In H. Gruber & T. Palonen (Eds.), Learning in the workplace – new developments. Research in Educational Sciences: 32. Turku: Finnish Educational Research Association.

Murtonen, M., Rautopuro, J., & Väisänen, P. (Eds.) (2007). Introduction to the book Learning and teaching of research methods at university. Research in Educational Sciences: 30. Turku: Finnish Educational Research Association.

Mikkilä-Erdmann, M., Iiskala, T., & Murtonen, M. (2005). Tutkimustyöpaja menetelmäopintojen oppimisympäristönä [Researcher workshop as a learning environment for learning of research methods, in Finnish]. In A. Virta, K. Merenluoto, & P. Pöyhönen (Eds.) Ainedidaktiikan ja oppimistutkimuksen haasteet opettajankoulutukselle [Challenges of domain-specific approaches and research on learning for teacher education] (pp. 407-416). Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:75.

Murtonen, M. (2004). Motivaatio ja työtä koskevat käsitykset asiantuntijaksi kehittymisessä. Teoksessa P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (toim.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Pedagogisia ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia (ss. 77-90). Juva: PS-kustannus.

Tynjälä, P., Välimaa, J., & Murtonen, M. (2004). Johdanto. Teoksessa P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (toim.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Pedagogisia ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia (ss. 5-11). Juva: PS-kustannus.

Murtonen, M., Iiskala, T., Merenluoto, K., & Tähtinen, J. (2002). Tutkivaksi opettajaksi tutkimustyöpajassa [Becoming a researching teacher in a researcher workshop]. In E. Lehtinen & T. Hiltunen (Eds.) Oppiminen ja Opettajuus [Learning and Teachership, in Finnish] (pp. 177-202). University of Turku, Department of Education publications B:71.

Murtonen, M., & Merenluoto, K. (2002). Concept maps in conceptual change studies - a methodological perspective. Proceedings of the third European symposium on Conceptual Change, EARLI, June 26-28, Turku, Finland.

Tynjälä, P., Helle, L., &  Murtonen, M. (2002). A comparison of students' and experts' beliefs concerning the nature of expertise. In E. Pantzar (ed.), Perspectives on the age of the information society. Reports of the Information Research Programme of the Academy of Finland, 6. Tampere: Tampere University Press.

Tynjälä, P., Merenluoto, K. & Murtonen, M. (2002). What has been meant with a 'concept' and 'change' in conceptual change studies? Proceedings of the third European symposium on Conceptual Change, EARLI, June 26-28, Turku, Finland.

Murtonen, M., & Merenluoto, K. (2001). Novices’ and experts’ knowledge on statistics and research methodology. Proceedings of the 25th PME conference 2001,vol 3, pp. 391-398.

Tynjälä, P., Helle, L., Lonka, K., Murtonen, M., Mäkinen, J., & Olkinuora, E. (2001). A university studies perspective into the development of professional expertise. In E. Pantzar, R. Savolainen, & P. Tynjälä (eds.), In search for a human-centred information society. Reports of the Information Research Programme of the Academy of Finland, 5. Tampere: Tampere University Press.

Murtonen, M. (1999). Käyttäytymistieteiden opiskelijoiden ongelmat tutkimusmetodologian opinnoissa. Teoksessa J. Mäkinen & E. Olkinuora (toim.), Yliopisto-opiskelu ja sen kokeminen. Tutkimuksia opiskelun sosiokulttuurisista ja oppimispsykologisista taustoista Turun yliopistossa. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:190.

Lehtinen, E., Salmi, S., Hämäläinen, S., Nurmela, K. & Murtonen, M. (1998). Tieto- ja viestintätekniikka lääketieteen opetuksessa. Teoksessa J. Viteli (toim), Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa: Esimerkkejä ja kokemuksia korkeakoulumaailmasta. (ss. 47-56). SITRA, 190.

Lonka, K., Lahtinen, V., Heikkilä, A. & Murtonen, M. (1998). Arviointitulosten vaikutus resurssien jakoon - tapauksena Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta. Teoksessa: Hämäläinen, K. ja Moitus, S. (toim.) Laatua korkeakoulutukseen. Teoriaa ja käytäntöä. (s.95-101.) Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 6:1998. Helsinki: Oy Edita Ab

Murtonen, M., & Sunila, N. (1997). Vaihtoehtona opintopiiri. Teoksessa A. Jauhiainen (toim.) … sekä antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta. Näkemyksiä ja kokemuksia korkeakoulupedagogiikan tavoitteista ja todellisuudesta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:58. Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos.

Monographs published

Murtonen, M., Rautopuro, J., & Väisänen, P. (Eds.) (2007). Learning and teaching of research methods at university. Research in Educational Sciences: 30. Turku: Finnish Educational Research Association.

Murtonen, M., & Lehtinen, E. (2005). Guest editors of a special issue on “Conceptions of research and methodology learning“. Scandinavian Journal of Educational Research, 49(3).

Murtonen, M. (2005). Learning of quantitative research methods – Univeristy students’ views, motivation, and difficulties in learning (132 p.). Annales Universitatis Turkuensis, Ser. B., Tom. 287.

Tynjälä, P., Välimaa, J., & Murtonen, M. (toim.) (2004). Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Pedagogisia ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia. Juva: PS-kustannus. 294 s.

Other scientific publications

Murtonen, M. (2013). Yliopisto-oppiminen ja –opetus on haastavaa. Pääkirjoitus, Yliopistopedagogiikka 1/2013.

Murtonen, M. & Nevgi, A. (2012). Creativity and innovation in higher education – EARLIn SIG 4 Higher Education -konferenssin kuulumisia. Yliopistopedagogiikka 2/2012.

Murtonen, M., Nevgi, A., Vehviläinen, S., Heikkinen, E-P., Kiuttu, K. (2012). Opetuskokeilut ja yliopistopedagoginen tutkimus kollegojen tietoon – Yliopistopedagogiikka-lehden kirjoittajakoulu Peda-forum-päivillä. Yliopistopedagogiikka 2/2012.

Murtonen, M. (2012). Yliopistopedagogiset koulutukset vakiinnuttamassa asemaansa. Pääkirjoitus, Yliopistopedagogiikka 2/2012.

Murtonen, M. & Nevgi, A. (2012). Peda-forum on nyt Yliopistopedagogiikka – Journal of University Pedagogy. Pääkirjoitus, Yliopistopedagogiikka 1/2012.

Murtonen, M., & Nevgi, A. (2011). Peda-forum – yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu uudistui ja uudistuu. Pääkirjoitus, Peda-forum – yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu, 2/2011.

Lappalainen, M., & Murtonen, M. (2010). Yliopisto-opettajien pedagoginen kouluttautuminen ja AHOT. T. Halttunen ja R. Pyykkö (toim.), Oivalla osaaminen. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja B:1.

Palonen, T., & Murtonen, M. (2006). Verkko-opiskelulla tavoiteltavat kompetenssit. Teoksessa S. Tervonen ja K. Levänen (toim.), Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvitys. Oppimiskeskus, Kuopion yliopisto. Saatavana myös:  http://www.komiti.fi/tiedostot/KoMiTi_verkko.pdf

Murtonen, M., Sahlström, S., & Tynjälä, P. (2006) Levyseppähitsauskurssilaisten keskeyttämisen syyt, odotukset ja toteutuneet näkemykset työstä ja työn oppiminen. Suomen Akatemian projektin Transformation of vocational expertise: From a metal industry course to work loppuraportti. Aker Finnyards, Turun yliopisto & Jyväskylän yliopisto.

Murtonen, M. & Tähtinen, J. (2003). Tutkimustaitojen tarve kasvaa - Opetuksessa purettava myyttisyyttä ja luotava linkkejä käytäntöön. Korkeakoulupedagoginen tiedotuslehti Peda-Forum, 1/2003.

Murtonen, M. (2000). Situational orientations, learning approaches and experienced difficulty in university methodology course in relation to conceptions of expertise. Conference papers of the Adult Learning in the New Millennium Conference, August 21-22, 2000. Lahti, Finland.

Murtonen, M. (1999). University students’ research methodological conceptions. A paper related to a poster presented at the EARLI Biennial Meeting, August 24-28 1999, Göteborg, Sweden. Education-line, http://www.leeds.ac.uk/educol/

Murtonen, M., & Halttunen, N. (1999). Opintopiiri oppimisympäristön monimuotoisuutta lisäämään. Korkeakoulupedagoginen tiedotuslehti Peda-Forum, 2/1999.

Murtonen, M. (1997). Tutkimusmetodologian oppimisen ongelmia. Turun yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -työ.

Chapters in books or scientific edited volumes

Kaartinen-Koutaniemi, M., Murtonen, M., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tieteellisten perustaitojen kehittyminen. Teoksessa S. Ronkainen, L. Pehkonen, S. Lindblom-Ylänne & E. Paavilainen, Tutkimuksen voimasanat (ss. 155-160). Helsinki: WSOYpro Oy.

Articles as well as radio and television programmes popularising science

Murtonen, M., Vuorio-Lehti, M., & Lehtinen, E. 2009. Pedagogista koulutusta yliopistojen opettajille. Turun Sanomat, alakerta, 20.10.2009.

Murtonen, M. 2000. Numerokammo vaivaa myös yliopistolla. Arkiteoria huonosta matikkapäästä seuraa ihmistä pitkälle elämään. Turun Sanomat, alio, 21.12.2000.

Keywords:
Tags: