Suomeksi
 
 
Our publications
Scientific articles

Parisod H, Pakarinen A, Axelin A, Löyttyniemi E, Smed J & Salanterä S. 2018. Feasibility of mobile health game "Fume" in supporting tobacco-related health literacy among early adolescents: A three-armed cluster randomized design. International Journal of Medical Informatics 113 (12), 26-37.
Sampsa R, Lahtiranta J, Parisod H, Hyrynsalmi S, Salanterä S, Aromaa M E, Smed J & Leppänen V. 2017. A Proxy-Based Solution for Asynchronous Telemedical Systems. International Journal of E-Health and Medical Communications 8 (3), 70-83.

Parisod H, Pakarinen A, Axelin A, Danielsson-Ojala R, Smed J & Salanterä S. 2017.
Designing a health-game intervention supporting health literacy and a tobacco-free life in early adolescence. Games for Health Journal 6(4), 187-199.
Pakarinen A, Parisod H, Smed J, Salanterä S. 2017. Health game interventions to enhance physical activity self-efficacy of children: a quantitative systematic review.  Journal of Advanced Nursing 73(4), 794-811. doi: 10.1111/jan.13160.
Hamari L, Heinonen OJ, Aromaa M, Asanti R, Koivusilta L, Koski P, Laaksonen C, Matomäki J, Pahkala K, Pakarinen A, Suominen S, Salanterä S. 2017. Physical activity among children: objective measurements using Fitbit one and Actigraph. BMC Res. Notes 10:161.

Hamari L, Heinonen OJ, Aromaa M, Asanti R, Koivusilta L, Koski P, Laaksonen C, Matomäki J, Pahkala K, Pakarinen A, Suominen S, Salanterä S. 2017. Association of self-perceived physical competence and leisure-time physical activity in childhood – a follow-up study. Journal of School Health, 87(4), 236-243.
Pakarinen A, Liuksila P-R, Aromaa M, Hautala L, Kallio H, Sillanpää M, Salanterä S. 2016. Neurologisen kehityksen ongelmat ja niiden arviointi Lene -menetelmän avulla lastenneuvoloissa. Hoitotiede 28(1) 3–16.
Parisod H, Axelin A, Smed J & Salanterä S. 2016. Determinants of tobacco-related health literacy: a qualitative study with early adolescents. International Journal of Nursing Studies 62, 71-80.
Parisod H, Pakarinen A, Kauhanen L, Aromaa M, Leppänen V, Liukkonen T, Smed J, Salanterä S. 2014. Promoting children’s health with digital games: A review of reviews.  Games for Health Journal 3(3), 145-156. doi:10.1089/g4h.2013.0086
Parisod H, Pakarinen A, Aromaa M, Kauhanen L, Kimppa K, Laaksonen C, Leppänen V, Smed J & Salanterä S. 2014. The advantages and limitations of digital games in children’s health promotion. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 6(4), 164–173. 
Kauhanen L, Järvelä L, Lähteenmäki PM, Arola M, Heinonen OJ, Axelin A, Lilius J, Vahlberg T, Salanterä S. 2014. Active video games to promote physical activity in children with cancer: a randomized clinical trial with follow-up. BMC Pediatrics 14, 94. DOI: 10.1186/1471-2431-14-94

 

Other publications

Leskinen T, Hamari L & Kalliokoski K. 2017. HIIT-harjoittelulla tehoa sydänpotilaan kuntoutukseen. Liikunta ja tiede 54 (2-3), 26-30.

Parisod H, Flemmich M, Hamari L & Pakarinen A. 2017. Terveysammattilaisella koodit digikehitykseen. Pro terveys 44 (5).


Pakarinen A. 2017. Digitaalisia työkaluja hyvinvoinnin tukemiseen. Turun Sanomat. 04.03.2017.


Pakarinen A, Parisod H, Aromaa M, Smed J, Leppänen V, Salanterä S. 2017. HyväMe-sovellus – digitaalinen työkalu lastenneuvolatyöhön. Terveydenhoitaja 50(2), 28-29.


Heikkilä M, Takatalo M, Parisod H & Salminen L. 2016. Koulutus antaa perusvalmiudet ammattiin - työ opettaa terveydenhoitajaksi. Terveydenhoitaja.


Nyman J, Laiti M, Parisod H, Salanterä S & Hupli M. Kouluterveydenhoitaja nuorten itsenäisten terveysvalintojen tukijana. Terveydenhoitaja 49(7), 30-31.


Parisod H & Salanterä S. 2015. Digitaaliset pelit lasten ja nuorten terveyden edistämisen menetelmänä. In: Laaksonen & Suvivuo (Eds.) Terveesti nyt ja huomenna – näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan terveyden edistämiseen. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 219. Turun Ammattikorkeakoulu, Turku.


Lindgren AM, Pakarinen A, Parisod H & Salanterä S. 2014. Ravitsemuskasvatus voi olla hauskaa – digitaaliset pelit lasten terveellisten ruokailutottumusten edistämisessä. Bolus 3/2014, 16–17.


Parisod H & Salanterä S. 2015. Digitaaliset pelit lasten ja nuorten terveyden edistämisessä. Teoksessa: Terveesti nyt ja huomenna - Näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan terveyden edistämiseen. Turun ammattikorkeakoulun raportteja. Turun ammattikorkeakoulu.


Parisod H. 2015. Digitaalisesta pelistä lisäpuhtia nuorten tupakoimattomuustavoitteen saavuttamiseen? Julkaistu 30.4.2015. Saatavissa: www.hengityskanava.fi


Parisod H & Kauhanen L. 2015. Peleistä on moneksi - Terveyspelien mahdollisuudet hoitotyössä ja terveyden edistämisessä. Poliklinikka 1/2015, 4–6.


Nurminen M, Kauhanen L, Salminen L. 2014. Digitaaliset pelit opetusmenetelmänä. Teoksessa Kauhanen L, Heikkilä K, Koskenniemi J, Salminen L. (toim.) 2014. Näyttöön perustuva opettaminen ja ohjaaminen vol. 2. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitoksen julkaisuja A:69/2014.


More our writings in Terveyttä tieteestä –blogTheses


Parisod H. 2018. A Health game as an intervention to support tobacco-related health literacy among early adolescents. Väitöskirja, hoitotiede, Turun yliopisto.

Hamari L. 2018. Assessment and promotion of physical activity in children - with special reference to children diagnosed with cancer. Väitöskirja, hoitotiede, Turun yliopisto.

Lindgren AM. 2016. Pro gradu –tutkielma päiväkoti-ikäisten lasten näkemyksiä kasvisten, hedelmien ja marjojen käytöstä. Helsingin yliopisto.

Nyman J. 2016. Nuorten näkemykset minäpystyvyydestään kaverisuhteissa. Pro gradu -tutkielma, hoitotiede, Turun yliopisto.

P
akarinen A. 2015. Fyysistä aktiivisuutta edistävä digitaalinen terveyspeli – varhaisnuorten näkemys terveyspelin sisällöstä. Pro gradu -tutkielma, hoitotiede, Turun yliopisto.

Parisod H. 2014. Terveyspeli tupakoimattomuutta tukevan ohjauksen menetelmänä – yläkouluikäisten näkemyksiä Facebook- ja koulukyselyn välityksellä. Pro gradu -tutkielma, hoitotiede, Turun yliopisto.

Kauhanen L. 2013. Syöpää sairastavien lasten fyysinen aktiivisuus – kirjallisuuskatsaus ja tutkimusprotokolla. Pro gradu -tutkielma, hoitotiede, Turun yliopisto.

 
Accepted conference presentations

Pakarinen A, Parisod H, Aromaa M, Linden I, Leppänen V, Smed J, Salanterä S. Usability of a gamified application to promote family wellbeing in child health clinics. GamiFIN-conferencel 9.-10.5. 2017. Pori, Finland. Oral presentation.

Parisod H, Pakarinen A, Axelin A, Löyttyniemi E, Smed J, Salanterä S. Acceptability of and demand for a tobacco-related health game application among early adolescents with different gender, age and gaming habits. GamiFIN-conference 9.-10.5. 2017. Pori, Finland. Oral presentation.

Hamari L, Kullberg T, Ruohonen J, Heinonen OJ,
Díaz-Rodríguez N, Lilius J, Pakarinen A, Myllymäki A, Leppänen V, Salanterä S. 2017. Comparison of Fitbit One® Against ActiGraph in Measuring Habitual Physical Activity of Children.  Children’s Physical Activity and Sport (CIAPSE2). 26.–28.1. 2017. University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland. Oral presentation.

Pakarinen A, Parisod H, Smed J, Salanterä S. Exergames supporting physical activity self-efficacy of children -a systematic review. Children's physical activity and sport 2 (CIAPSE2). 26.-28.1. 2017. Jyväskylä, Finland. Poster presentation.

Pakarinen A, Parisod H, Linden I, Aromaa M, Hamari L, Leppänen V, Smed J, Salanterä S. WellWe-digital tool to promote families health and wellbeing. E-health Forum and Festival 25-26.10. 2016, Athens, Greece. Oral presentation.

Hamari L, Järvelä L, Lähteenmäki P, Arola M, Heinonen OJ, Axelin A, Lilius J, Vahlberg T, Salanterä S. 2016. Aktivoivat pelit motorisen suoriutumisen tukena? - satunnaistettu kontrolloitu tutkimus syöpää sairastavilla lapsilla. XIV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi 28.-29.9. 2016, Turku, Finland. Oral presentation.

Pakarinen A, Parisod H, Smed J, Salanterä S. Lasten fyysisen aktiivisuuden minäpystyvyyttä edistävät peli-interventiot -systemaattinen kirjallisuuskatsaus. XIV Kansallinen Hoitotieteellinen Konferenssi 28–29.9. 2016, Turku, Finland. Poster presentation.

Parisod H, Axelin A, Smed J, Salanterä S. Laadullinen kuvaileva tutkimus varhaisnuorten tupakoimattomuutta tukevaa terveydenlukutaitoa määrittävistä tekijöistä. XIV Kansallinen Hoitotieteellinen Konferenssi 28–29.9. 2016, Turku, Finland. Poster presentation.

Hamari L, Järvelä L, Lähteenmäki PM, Arola M, Heinonen OJ, Axelin A, Lilius J, Vahlberg T, Salanterä S. 2016. Physical activity and motor performance during early stages of treatment in children with cancer: The possible role of active video games. ESLCCC 16 - European Symposium on Late Complications after Childhood Cancer. 22.23.9. 2016. Copenhagen, Denmark. Poster presentation.
Pakarinen A, Parisod H, Aromaa M, Smed J, Leppänen V, Salanterä S. Promoting families’ wellbeing -developing new kind of technology for family-centered child health clinic work. VII Conference on Childhood Studies 6-8 June 2016, Turku, Finland. Poster presentation.
Parisod H, Pakarinen A, Salanterä S. Preventing smoking with game-based interventions – An overview review. 8th Nordic Health Promotion Research Conference 20-22 June 2016, Jyväskylä, Finland. Poster presentation.
Pakarinen A, Smed J, Salanterä S. 2015. Developing entertaining and physical activity promoting health game with pre-adolescents. Games for Health Europe, 2–3.11.2015, Utrecht, The Netherlands. Oral presentation.
Pakarinen A,  Axelin A, Salanterä S. 2015. Educational health video game interventions promoting physical activity of children: a literature review. Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research, 11-12.11.2015, Stockholm, Sweden. Poster presentation.
Parisod H, Aromaa M, Kauhanen L, Kimppa K, Laaksonen C, Leppänen L, Pakarinen A, Smed J & Salanterä S. 2015. What are the advantages and limitations of digital games in children’s health promotion? – An overview review. Nordic Conference on Advances in Health Care Science Research, 11-12.11.2015, Stockholm, Sweden. Poster presentation
Parisod H, Axelin A & Salanterä S. 2015. Developing non-smoking supportive health literacy — A qualitative study on early adolescents’ views. 3rd European Health Literacy Conference, 17.–19.11.2015. Brussels, Belgium. Poster presentation.
Parisod H, Smed J & Salanterä S. 2015. Youth-oriented health game development framework – Smoking preventive health game research project. Games for Health Europe conference, 2–3.11.2015. Utrecht, The Netherlands. Poster presentation.
Kauhanen L, Järvelä L, Lähteenmäki P, Arola M, Heinonen OJ, Axelin A, Lilius J, Vahlberg T, Salanterä S. 2014. Aktivoivien videopelien mahdollisuudet syöpää sairastavien lasten fyysisen aktiivisuuden tukena – tutkimusprotokolla. Konferenssiartikkelit. XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Perhe, yhteiskunta ja hoitotiede 12–13.6.2014. Tampere. Toim.: Palonen M, Kaunonen M, Åsted-Kurki P. Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, hoitotiede. Hoitotieteiden tutkimusseura HTTSry, sivut 71–79. Conference proceedings & oral presentation.
Parisod H, Danielsson-Ojala R, Smed J & Salanterä S. 2014. Pelistä tukea tupakoimattomuuteen? – Yläkouluikäisten näkemykset tupakkatuotteisiin liittyvästä ohjauksesta ja varhaisnuorille kehitettävästä terveyspelistä. XIII National Conference in Nursing Science. 12.–13.6.2014, Tampere. Oral presentation.
Parisod H, Kauhanen L, Liukkonen T, Pakarinen A, Smed J & Salanterä S. 2014.. Digital games as health education method in promoting children’s health. 8th ICN IMP/APNN conference, 18.-20.8.2014, Helsinki. Poster presentation.
Parisod H, Danielsson-Ojala R, Smed J & Salanterä S. 2014. Youth-centered approach in developing smoking preventive health education - Youths' views of a smoking preventive health game. Nordic Conference on Advances in Health Care Science Research. 12–13.11.2014, Turku. Poster presentation.

 

Keywords:
Tags: