Promotion of integration and cultural diversity

At the heart of our operations is the development of the skills of those working in the field of immigration and cultural diversity and the streamlining of operations in the sector. We carry out  continuous and specialization training, development projects, surveys and job counseling services.  We work closely with universities and various communities, both nationally and internationally.

Welcome to our network!

Our areas of expertise are

  • culturally conscious work practices
  • refugee work and the integration of people with a refugee background
  • children's rights and the services of refugee children, in particular solitary asylum seeking children
  • training people from different language and cultural backgrounds.

Projects and trainings

MONIerko - Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus 2023-2024

​Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) soveltuu kaikille, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä. Se tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan useilla osa-alueilla. Näitä ovat esimerkiksi kansainvälinen liikkuvuus, maahanmuutto ja sen hallinta, kotoutuminen sekä monikulttuurisuus ja -kielisyys. Koulutus antaa valmiuksia monikulttuurisuuden hyödyntämiseen työelämän voimavarana.  
 
Koulutuksen painopisteinä ovat monikulttuurisissa toimintaympäristöissä tarvittavien ammatillisten tietojen ja valmiuksien syventäminen, kotoutumista ja työllistämistä edistävien palvelujen suunnittelu ja koordinointi, monikielinen ja monikulttuurinen viestintä sekä monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen.

Lue lisää sivulta www.utu.fi/monierko

Erikoistumiskoulutus järjestettiin ensimmäisen kerran vuosina 2018 - 2019.

Lisätietoja
suunnittelija Kia Lundqvist, puh. 0400 156 137, kia.lundqvist@utu.fi

 

 

Työnohjaus maahanmuuttotyötä tekeville

Brahea-keskus tarjoaa työnohjaukseen liittyviä monipuolisia palveluita.
Työnohjauksen avulla voidaan tutkia, arvioida ja kehittää omaa työtä. Työnohjaus on aina tavoitteellista ja luottamuksellista keskustelua työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista koulututetun työnohjaajan kanssa. Työnohjauksen avulla voidaan selkeyttää yhteisiä tavoitteita sekä jäsentää tehtäviä ja rooleja niin yksilö-, ryhmä- kuin organisaatiotasollakin. Parhaimmillaan työnohjaus sujuvoittaa työprosesseja ja parantaa muutos- ja oppimiskykyä.

Työnohjausta voidaan toteuttaa:
⦁    yksilötyönohjauksena
⦁    ryhmätyönohjauksena
⦁    yhteisötyönohjauksena
⦁    esimiesten työnohjauksena ja
⦁    johdon työnohjauksena

Työnohjauksen tavoitteena voivat olla mm.
⦁    arjen työtoiminnan tarkastelu ja kehittäminen
⦁    urakehitys
⦁    ammatillisen identiteetin vahvistaminen
⦁    vuorovaikutusuhteiden ja yhteistyön kehittäminen
⦁    haasteellisten vuorovaikutustilanteiden ja konfliktien ratkaiseminen

Ota yhteyttä ja etsitään sinulle sopiva kokonaisuus!

Kia Lundqvist, puh. 0400 156 137, kia.lundqvist@utu.fi

 

Kulttuurinen moninaisuus ja työnohjaus

Koulutus on suunnattu kulttuurisen moninaisuuden kontekstissa toimiville tai siitä kiinnostuneille työnohjaajille. Koulutuspäivässä pohditaan ajankohtaisia kysymyksiä, joita työnohjaajalle herää, kun hän ohjaa esimerkiksi maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä ammattilaisia tai monikulttuurisia työryhmiä ja niiden lähijohtajia. Koulutus antaa työnohjaajalle valmiuksia auttaa ohjattaviaan etsimään ratkaisuja kulttuurisesta moninaisuudesta syntyviin haasteisiin ja monimuotoisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

>> Lue lisää koulutuksesta

Lisätietoja: Suunnittelija Kia Lundqvist, kia.lundqvist@utu.fi, puh 0400 156137

SMILE

Hankkeessa tuotetaan kansainvälisen yhteistyön kautta korkeakoulujen saavutettavuutta ja kulttuurista moninaisuutta tukevia sisältöjä. Lähestymme aihetta eri kärkien kautta:

- Maahanmuuttajatausta

- Naiset ja johtajuus

- Sosioekonominen status

Brahea-keskuksen tehtävänä hankkeessa on johtaa työpakettia, jossa tuotetaan ja kootaan tietoa korkeakoulutukseen vaikuttavista eriarvoistavista lähtökodista, jotka liittyvät sosioekonomisen asemaan ja koulutuksen saavutettavuuteen. Tehtävänämme on myös tuottaa yhdessä kumppanien kanssa jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia  yliopistojen henkilökunnalle. 

Hankkeen verkkosivut: http://www.eucen.eu/projects/smile

Kolmivuotista SMILE -hanketta koordinoi The European University Continuing Education Network (eucen) Espanjasta käsin. Tämä yliopistojen yhteistyöjärjestö on erikoistunut jatkuvan oppimisen kysymyksiin korkeakoulukentällä. Hankkeeseen osallistuu yliopistoja ja kansalaisjärjestöjä seuraavista maista: Espanja, Italia, Irlanti, Malta, Romania, Saksa ja Suomi. Olemme jo aikaisemmin työskennelleet yhdessä joidenkin näiden tahojen kanssa hankkeessa nimeltä HE4u2 - Integrating Cultural Diversity in Higher Education, http://he4u2.eucen.eu/  ja jatkamme nyt uudessa hankkeessa laajennetulla lähestymistavalla.

Lisätietoa hankkeesta: Kia Lundqvist ja Matti Lappalainen

erasmus-en

Previous projects and trainings

PELIMO – Pelillistäminen mahdollisuutena monikulttuurisuuskasvatuksessa (2019-2021)

Hankkeessa kartoitettiin jo olemassa olevia kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviä materiaaleja ja luotiin väline pelillistää niitä. Tuotettu peli suunnattiin vuosiluokille 4–6, ja se toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Peliä pilotoitiin Turussa ensin opettajille ja sitten peruskoululuokille. Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu, hankekumppaneina Turun yliopiston Brahea-keskus ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

PELIMO-hankkeen nettisivut: https://pelimo.turkuamk.fi/

Lisätietoja

suunnittelija Kia Lundqvist
kia.lundqvist@utu.fi
0400 156 137

 

SYLVIA-koulutus - Kulttuurisensitiivisen asiakastyön koulutus kuntatyöntekijöille (2018)

 

Edustajajärjestelmää koskeva selvitys (2018)

 

Esiselvitys alaikäisinä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden oleskeluluvan saaneiden tuen ja asumisen hallinnoinnista maakuntauudistuksen jälkeen (2017)

 

Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä

Valtakunnallisen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutusohjelma (30 op) toteutettiin neljä kertaa vuosina 2010–2017. Ryhmät kokoontuivat  Turussa, Helsingissä, Joensuussa ja Oulussa. Täydennyskoulutus oli suunnattu korkeakoulutetuille  työelämän ammattilaisille, jotka toimivat esimerkiksi opetus-, sosiaali-, terveys- ja turvallisuusalalla. Kouluttajina oli maahanmuuton ja etnisten suhteiden sekä kulttuurienvälisen osaamisen eturivin tutkijoita ja kouluttajia koko maasta. Koulutus rakentui sekä asiantuntijaluentoihin että vuoropuheluun, jota käytiin osallistujien, maahanmuuttajayhteisöjen edustajien ja muiden asiantuntijoiden kesken.

Koulutus järjestettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen ja Oulun yliopiston kanssa.

 

Monikulttuurinen työ – kohtaaminen ja mielenterveyden edistäminen psykiatrisessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille

Turun yliopiston Brahea-keskus tuotti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueen henkilökunnalle kolmipäiväisen monikulttuurisen työn täydennyskoulutuksen vuodenvaihteessa 2016–2017.

Koulutuksen tavoitteena oli lisätä Varsinais-Suomen sairaanhoito-piirin psykiatrisen tulosalueen henkilökunnan osaamista monikulttuurisen kohtaamisen ja mielenterveyden edistämisen osalta potilasryhmillä, joilla on muu kuin suomalainen tausta. Koulutukset antoivat henkilökunnalle lisää tietoa maahanmuutosta, kotoutumisesta, kotouttavasta palvelujärjestelmästä ja kulttuuritietoisista työkäytännöistä mielenterveystyössä. Koulutus tarjosi myös tietoa ja valmiuksia pakolaisten ja ulkomaalaistaustaisten kanssa työskentelyyn sekä valmiuksia arvioida hoidon tarvetta.


Maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutuskokonaisuus
julkissektorin paikallistason työntekijöille (2016)

You might also be interested in