Turun yliopisto promovoi 12 kunniatohtoria

​Turun yliopiston tiedote 1.2.2017

Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien tohtoripromootio järjestetään 25.–26.5.2017. Promootiossa vihitään viimeisen kahden vuoden aikana tohtoriksi valmistuneiden rinnalla 12 kunniatohtoria. Jokainen yliopiston seitsemästä tiedekunnasta on valinnut tiedekuntansa kunniatohtoreiksi vihittävät.

Humanistit vihkivät kunniatohtorikseen kaksikielisyyskeskuksen johtajan

Emeritusprofessori Kenneth Hyltenstam on toiminut Tukholman yliopiston kaksikielisyyskeskuksen (Centre for Research on Bilingualism) johtajana. Hän on tutkinut muun muassa sekä terveiden että dementiaa sairastavien iäkkäiden henkilöiden kielellisiä piirteitä sekä aloitusiän merkitystä vieraan kielen omaksumisessa. Hänen viimeaikaisia kiinnostuksenkohteitaan ovat olleet polyglottien erityispiirteet sekä erittäin hyvään vieraan ja toisen kielen taitoon liittyvät ilmiöt, joita hän on tutkijaryhmineen selvittänyt laajassa projektissaan High-level Proficiency in Second Language Use. Hyltenstam on vieraillut useita kertoja kutsuttuna luennoitsijana Turun yliopistossa, ja yhteistyö englannin kielen oppiaineen tutkijoiden kanssa jatkuu edelleen.

Kasvatustieteiden kunniatohtoreiksi kasvatussosiologi ja kognitiivisten prosessien tutkija

Kasvatustieteiden tiedekunta vihkii kunniatohtorikseen emeritusprofessori Ari Antikaisen ja professori Anastasia Efklidesin.

Ari Antikainen on Itä-Suomen yliopiston kasvatussosiologian emeritusprofessori ja yksi kasvatussosiologian perustajajäsenistä Suomessa. Hän on tutkinut muun muassa globaalien koulutusjärjestelmien keskinäisiä suhteita, aikuiskoulutusta, elämänkulkua ja elinikäistä oppimista. Hän on ollut muun muassa kansainvälisen sosiologialiiton (International Sociological Association) kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuskomitean puheenjohtaja ja julkaissut toistakymmentä teosta ja yli 200 tieteellistä artikkelia eri kielillä. Antikainen on Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan pitkäaikainen yhteistyökumppani niin tutkijana kuin asiantuntijana.

Anastasia Efklidesin on kansainvälisesti arvostettu tutkija, jonka tutkimuskohteet ovat kognitiiviset prosessit, geropsykologia, metakongnitio, motivaatio ja itsesäätely. Hän on saanut useita palkintoja tieteellisestä työstään. Efklidesillä on pitkäaikainen tieteellinen yhteys Suomeen hänen toimiessaan muun muassa Suomen Akatemian paneeleissa arvioijana. Hän on toiminut Turun yliopiston kasvatustieteiden  tiedekunnan väitöksissä vastaväittelijänä ja esiarvioijana. Efklides ja hänen tutkimusryhmänsä olivat partnerina Suomen Akatemian hankkeessa The Social in Learning: Upbringing Socially and Academically Competent, Motivated, and Self- and Co-Regulated Young Learners in School and Family Contexts. Yhteistyö Efklidesin kanssa on rikastuttanut oppimisen tutkimusta Turun yliopistossa.

Kauppakorkeakoulusta vihittäväksi politiikan tutkimuksen emeritusprofessori ja Valmet Automotive Oy:n toimitusjohtaja

Kauppakorkeakoulu vihkii kunniatohtorikseen Havaijin yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori James Allen Datorin ja Valmet Automotive Oy:n toimitusjohtajan Ilpo Korhosen.

James Dator vihitään kunniatohtoriksi tunnustuksena hänen työstään tulevaisuudentutkimuksen edistämisessä ja sen epistemologisen perustan lujittamisessa yhteiskuntatieteiden alueella. Dator toimi politiikan tutkimuksen professorina Alternative Futures -maisteriohjelmassa ja johtajana tulevaisuudentutkimuksen tutkimusyksikössä Havaijilla. Datorin vetämät maailmankuulut Hawaijin tulevaisuusverstaat ovat lisänneet akateemista tietoa osallistavista tulevaisuudentutkimuksen menetelmistä. Hän toimii puheenjohtajana World Futures Studies Federation -organisaatiossa sekä päätoimittajana World Futures Review -aikakausikirjassa.

Ilpo Korhonen on tehnyt Valmet Automotive Oy:ssa pitkäjänteistä ja rohkeaa johtamistyötä, jolla hän on vaikuttanut oman toimialansa ja edustamansa yrityksen uudistamiseen ja kansainväliseen menestymiseen. Hänen johdollaan yhtiö on uudistanut strategiansa, monipuolistanut tarjontaansa, kansainvälistynyt ja kasvanut merkittäväksi toimijaksi ja työllistäjäksi Suomessa. Korhonen on suorittanut Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa Executive MBA -tutkinnon.

Lääketieteellisen kunniatohtoreiksi biomateriaaleja valmistavan yhtiön pääjohtaja ja Stanfordin yliopiston kantasolukeskuksen johtaja

Lääketieteellinen tiedekunta vihkii kunniatohtorikseen GC Corporationin pääjohtajan Makoto Nakaon ja professori Irving Weissmanin.

Pääjohtaja Makoto Nakao on arvostettu yritysjohtaja, joka on vastaanottanut lukuisia kansainvälisiä huomionosoituksia yritysmaailmasta, tiedeyhteisöiltä ja valtioilta. GC Corporation on yksi maailman suurimmista hammaslääketieteellisiä biomateriaaleja valmistavista yhtiöistä. Yhtiö on jo vuosien ajan tehnyt tiivistä yhteistyötä Turun kliinisen biomateriaalikeskuksen kanssa kudosta säästävien ja erityisesti gerodontologiseen hammashoitoon sopivien komposiittimateriaalien kehittämisessä. Yhteistyö on johtanut muun muassa viidellä innovaatio- tai laatupalkinnolla palkitun lyhytkuituisen hammaspaikkamateriaalin laajamittaisen tuotannon aloittamiseen vuonna 2013.

Professori Irving Weissman on maailman tunnetuimpia tutkijoita immunologian, kantasolubiologian ja uusien innovatiivisten hoitomuotojen kehittäjänä. Weissman on Stanfordin yliopiston kantasolukeskuksen johtaja ja saanut useita merkittäviä kansainvälisiä tiedepalkintoja, hänet on muun muassa kutsuttu Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian jäseneksi vuonna 1989. Weissman on ollut läheinen yhteistyökumppani Turun yliopiston tutkijoiden kanssa lähes 30 vuoden ajan. Weissman on myös ollut perustamassa useita maailman johtavia bioteknologiayhtiöitä ja toimii edelleen aktiivisesti uusien lääkkeiden kehittäjänä. Hän on vieraillut Turun yliopistossa lukuisia kertoja ja hänen laboratoriossaan on ollut Turun yliopiston tutkijoita postdoc-vaiheessa sekä vierailevina tutkijoina.

Matemaattis-luonnontieteellinen vihkii kunniatohtoreiksi bakteerisolujen geenien tutkijan ja tietämystekniikan asiantuntijan

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta vihkii kunniatohtorikseen Ohion osavaltion yliopiston professorin Irina Artsimovitchin ja Ghentin yliopiston professorin Bernard de Baetsin.

Irina Artsimovitchin tutkimus on keskittynyt mikrobiologiaan ja biokemiaan. Hän on maailman johtavia bakteerisolujen geenien säätelyn tutkijoita, ja hänen löydöksensä ovat valaisseet mikrobien kasvua estävien antibioottien toimintaa. Keskeisimpänä tutkimuskohteena hän on selvittänyt taudinaiheuttajille tärkeitä virulenssigeenejä. Artsimovitchin tutkimusten ansiosta voidaan jatkossa kehittää tehokkaampia rokotteita ja antibiootteja sekä ymmärtää paremmin tekijöitä, jotka edistävät antibioottiresistenssin leviämistä. Turun yliopiston biokemian laitoksen tutkijat ovat vuosia työskennelleet professori Artsimovitchin ryhmän kanssa. Tästä yhteistyöstä on saanut alkunsa myös Turun korkeatasoinen RNA-polymeraasitutkimus.

Bernard De Baets on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon matematiikassa, jatkotutkinnon tietämystekniikassa sekä filosofian tohtorin tutkinnon matematiikassa. Tällä hetkellä De Baets toimii Ghentin yliopistossa, jossa hän johtaa Knowledge-Based Systems (KERMIT) -tutkimusyksikköä sekä Matemaattisen mallintamisen, tilastotieteen ja bioinformatiikan laitosta. Tällä hetkellä hän on päätoimittaja Fuzzy Sets and Systemissä sekä toimitusneuvoston jäsen useissa lehdissä. De Baets on tehnyt pitkään menestyksekästä tutkimusyhteistyötä ja harjoittanut aktiivista tutkijavaihtoa Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen koneoppimisen tutkijoiden kanssa.

Oikeustieteellinen vihkii kunniatohtorikseen hallinto-oikeuden professorin

Oikeustieteellinen tiedekunta vihkii kunniatohtorikseen hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään. Hänen tieteellinen tuotantonsa on poikkeuksellisen laaja ja sisältää uusia avauksia. Mäenpää on tuotannossaan korostanut voimakkaasti hyvän hallinnon takeiden ja hallinnon avoimuuden merkitystä julkisessa toiminnassa. Mäenpäällä on merkittäviä ansioita yliopisto- ja tiedehallinnossa, tutkijakoulutuksessa ja erilaisissa oikeudellisissa asiantuntijatehtävissä. Mäenpää on toiminut pitkään läheisessä yhteistyössä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja sen tutkijoiden kanssa opetuksen, erityisesti tutkijakoulutuksen, ja tutkimuksen alalla.

Yhteiskuntatieteellisen kunniatohtoreiksi logopedian uranuurtaja ja poliittisen moraalin tutkija

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta nimesi kunniatohtoreiksi Oulun yliopiston professorin Matti Lehtihalmeksen ja Yorkin yliopiston poliittisen filosofian emeritaprofessorin Susan Mendusin.

Matti Lehtihalmes on toiminut pisimpään logopedian professorina Suomessa. Hän on ollut kehittämässä poikkitieteellistä logopedian tieteenalaa ja koulutusohjelmaa 1980-luvulta saakka. Hänen laaja-alaisuutensa ja monipuolinen asiantuntemuksensa on nostanut logopedian tieteenalan uusiin mittasuhteisiin Suomessa. Hänen tavoitteenaan on ollut lisätä kansainvälistä toimintaa sekä kasvattaa laaja-alaisia puheterapeutteja ja tieteentekijöitä. Innostavana opettajana hänet on valittu vuoden opettajaksi Oulun yliopistossa. Hänen luentonsa on vuosia videovälitteisesti jaettu myös Turun yliopiston logopedian opiskelijoille. Lehtihalmes on toiminut useita kertoja asiantuntijana Turun yliopiston logopedian erilaisissa asiantuntijatehtävissä, kuten logopedian professorivalinnassa ja tiedekunnan tohtorikoulutusohjelman haku- ja apurahavalinnoissa. Hänen asiantuntemuksensa on tunnustettu myös kutsumalla hänet sekä kansallisiin että kansainvälisiin tieteellisiin ja kliinisiin asiantuntijaryhmiin.

Emeritaprofessori Susan Mendus on Iso-Britannian tunnetuimpia yhteiskuntafilosofeja. Hän on julkaissut useita teoksia, jotka liittyvät suvaitsevaisuuteen, poliittiseen vastuuseen ja poliittisen moraalin kysymyksiin. Mendus on Britannian tiedeakatemian jäsen ja hän kuuluu useiden lehtien toimitusneuvostoihin. Mendus on vieraillut säännöllisesti Turun yliopiston filosofian yksikössä ja toiminut yhteistyössä laitoksen tutkijoiden kanssa.

Lisätietoja:

Koordinaattori Eeva-Maria Soikkanen
050 566 8776
emsoik@utu.fi

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 1.2.2017 14:35 ,  Päivitetty 2.2.2017 8:46

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto