Mobiilipeli soveltuu tupakkaan liittyvän terveysohjauksen menetelmäksi varhaisnuorilla (Väitös: TtM Heidi Parisod, 18.5.2018, hoitotiede)

​Turun yliopiston tiedote 8.5.2018

Savukkeiden polttaminen on nuorten keskuudessa ollut yleisesti laskussa viime aikoina, mutta edelleen lähes seitsemän prosenttia 8.–9.-luokkalaisista poltti savukkeita päivittäin vuonna 2017. Lisäksi nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttö on osin lisääntynyt nuorten keskuudessa. Huomionarvoista on, että nuorten tupakoinnissa on suurta vaihtelua koulutustaustoittain, sillä lukiotaustaisista nuorista 3,4 prosenttia poltti savukkeita päivittäin, kun vastaava luku ammattikoulutaustaisilla oli 23,2 prosenttia.

Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että nuorten terveydenlukutaidossa eli kyvyissä ja motivaatiossa saavuttaa, ymmärtää ja käyttää terveyteen liittyvää tietoa on suurta vaihtelua. Esimerkiksi niillä, joiden koulutusaste on matala, terveydenlukutaidon on todettu olevan heikompi. On viitteitä, että heikko terveydenlukutaidon taso on yhteydessä tupakointiin.

Tupakkaan liittyvät ristiriitaiset viestit hämmentävät varhaisnuoria

TtM  Heidi Parisod tutki väitöskirjatyössään tupakkaan liittyvän terveydenlukutaidon edistämistä 10–13-vuotiailla varhaisnuorilla.

– Varhaisnuoret toivat laadullisessa haastattelututkimuksessa esille, että he tekevät tarkkaavaisia havaintoja tupakkaan liittyvistä asioista niin arkielämän kohtaamisissa kuin yhteiskunnallisten toimien tasolla. Välillä he kokevat esimerkiksi saamansa tiedon tupakoinnin terveyshaitoista olevan ristiriidassa havaintojensa kanssa ja siten vaikeuttavan tiedon ymmärtämistä. Nuoret toivat esimerkiksi esille, kuinka heidän on vaikea ymmärtää, miksi tupakan myynti edelleen sallitaan ruokakaupoissa, vaikka tupakan on osoitettu olevan terveydelle haitallista. Tulosten valossa varhaisnuoret tarvitsevatkin erityistä tukea tällaisten ristiriitaisten terveysviestien tulkintaan ja asiaan on syytä kiinnittää huomiota myös tupakkapoliittisissa linjauksissa, Parisod huomauttaa.

Nuoret osallistuivat väitöskirjassa tutkitun terveyspeli Fumen kehittämiseen

Väitöskirjassaan Parisod kehitti ja tutki Fume-mobiiliterveyspeliä varhaisnuorten tupakkaan liittyvää terveydenlukutaitoa edistävänä ohjausmenetelmänä. Nuoret olivat mukana pelin suunnittelu- ja testausvaiheessa useaan otteeseen.

– Nuorten näkemykset auttoivat aiemman tutkimus- ja teoriakirjallisuuden ohella suunnittelemaan pelin sisältöä ja ulkoasua ja tekemään siitä varhaisnuoria puhuttelevan. Nuoret toivat muun muassa esille tärkeän huomion siitä, kuinka pelin ei tule vain pelotella tupakoinnin haitoilla, vaan myös korostaa tupakoimattoman elämän myönteisiä puolia. Haasteena terveyspelin kehittämisessä oli löytää sopiva tasapaino terveyssisällön ja pelillisten elementtien välillä. Nuorten näkemyksissä oli myös tässä meille suuri apu, Parisod kertoo.

Pelit kouluterveydenhuoltoon terveydenhoitajien työkaluksi

– Saamamme tulokset antavat viitteitä siitä, että erityisesti nuuskaan liittyvässä terveysohjauksessa on kehittämisen varaa, sillä tutkimuksen lähtötasomittauksissa vain vajaa 30 prosenttia tutkimukseen osallistuneista varhaisnuorista muisti saaneensa nuuskaan liittyvää terveysohjausta viimeisen kouluvuoden aikana. Lisäksi hieman yli puolet varhaisnuorista ei osannut mainita yhtään nuuskan terveyshaittaa, Parisod kertoo.

Väitöstutkimuksessa testattiin mobiiliterveyspeliä kokeellisella asetelmalla tupakkaan liittyvän terveysohjauksen menetelmänä. Tutkimukseen osallistui 151 varhaisnuorta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että pelejä voidaan hyödyntää lasten ja nuorten terveyden edistämiseen. Eniten tutkimusnäyttöä on kertynyt aktivoivien videopelien käytöstä fyysisen aktiivisuuden tukemisessa. Tutkimusta peleistä terveysohjauksen välineenä on toistaiseksi vähemmän.

– Tuloksemme osoittivat, että pelielementtien lisääminen tupakkaan liittyvään terveysohjausohjausmateriaaliin vaikutti käyttöä ja kiinnostusta lisäävästi. Vaikka emme pystyneet osoittamaan pelin olevan internet-sivustoa vaikuttavampi ohjausmenetelmänä, havaitsemamme myönteiset muutokset peliä käyttäneiden varhaisnuorten savukkeisiin liittyvissä mielikuvissa ja asenteissa vahvistivat aiempaa tutkimustietoa terveyspeleillä saavutettavista myönteisistä tuloksista. Tutkimuksemme toi myös esille, että pelielementtien lisääminen materiaaliin ei vaikuttanut tarkasteltuihin ohjaustuloksiin negatiivisesti. Tulokset kannustavatkin harkitsemaan terveyspeliä yhtenä ohjausmateriaalivaihtoehtona esimerkiksi kouluterveydenhoitajan työssä, Parisod tiivistää.

***

TtM Heidi Parisod esittää väitöskirjansa A health game as an intervention to support tobacco-related health literacy among early adolescents julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 18.5.2018 klo 12 (Turun yliopisto, ICT-talo, Lambda-luentosali, Joukahaisenkatu 3-5, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Catrine Kostenius (Luleå tekniska universitet, Ruotsi) ja kustoksena professori Sanna Salanterä (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

TtM Heidi Parisod on syntynyt vuonna 1983 ja kirjoitti ylioppilaaksi Tampereen yhteyskoulun lukiossa vuonna 2002. Parisod suoritti korkeakoulututkintonsa (TtM) Turun yliopistossa vuonna 2014. Väitöksen alana on hoitotiede. Parisod työskentelee Hoitotyön tutkimussäätiössä tutkijana sekä CGI Suomi Oy:ssä osa-aikaisena kliinisenä asiantuntijana.

Väittelijän yhteystiedot: p. 040-5735094 heidi.parisod@utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/parisod_heidi.jpg
(Kuva: Maija Astikainen

Fume-terveyspeli käytössä: https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/fume.jpg
(Kuva: Hanna Oksanen/Turun yliopiston viestintä)

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7257-9


Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 8.5.2018 11:00 ,  Päivitetty 8.5.2018 13:39

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto