Opintoajan rajaus

Ajankohtaista

Opiskelijat, joiden opintoaika on päättymässä 31.12.2017 saavat lokakuun 2017 alussa tietoa opintoajan rajauksesta.

Tiedote lähetetään sähköpostitse utu-osoitteeseen syyslukukaudeksi 2017 läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneille opiskelijoille. 

 • Lisäaikaa haetaan tiedekunnalta 31.10.2017 mennessä.
 • Pidennystä (lakiperusteiset syyt) haetaan Opiskelun tuki -yksiköstä (ent. Opiskelija- ja hakijapalvelut)  30.11.2017 mennessä.

Ohjeet ja lomakkeet lisäajan ja pidennyksen hakemiseen löytyvät näiltä sivuilta.

Mikäli opiskelija saa lisäaikaa tai pidennystä opintoaikaansa, hänen pitää vielä ilmoittautua yliopistoon.

 • Jos opintoaika jatkuu suoraan syksystä 2017, opiskelijalle lähetetään ilmoittautumisohjeet joulukuussa (yleiset ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisaikana vanhoille opiskelijoille).
 • Mikäli opintoaika oli ehtinyt jo päättymään, lähetetään ilmoittautumisohjeet erikseen päätöksen jälkeen (käsittelyaika päätöksen saapumisesta tiedekunnasta Opiskelun tuki -yksikköön voi olla 1-2 viikkoa). 

Kevätlukukauden 2018 ilmoittautumisaika on 1.12.2017.-15.1.2018. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautumisesta peritään 35 euron suuruinen uudelleenkirjoittautumismaksu. Uudelleenkirjoittautumismaksu peritään myös ilmoittautumisaikana, mikäli opiskelija ei ole kirjoilla läsnä- tai poissaolevana opiskelijana syyslukukaudella 2017.  


 

Turun yliopistossa suoritettavien tutkintojen tavoiteajat

 • Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on viisi lukuvuotta lukuun ottamatta psykologian koulutusta, jossa tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta. 
 • Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa suorittamaan hyväksytyillä tavoiteaika on  kolme lukuvuotta.
 • Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa suorittamisen hyväksytyillä tavoiteaika on  kaksi lukuvuotta, lukuun ottamatta psykologian maisterin tutkintoa, jossa ylemmän tutkinnon tavoiteaika on kaksi ja puoli lukuvuotta.
 • Lääketieteen lisensiaatin yksiportaisen tutkinnon tavoiteaika on kuusi lukuvuotta. 
 • Hammaslääketieteen lisensiaatin yksiportaisen tutkinnon tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta 1.8.2011 ja sen jälkeen aloittaneilla. Aiemmin aloittaneilla tavoiteaika on viisi lukuvuotta. 

Opiskeluoikeuden kesto

Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa tai yksiportaista tutkintoa (LL, HLL) opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 
Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto yhtä vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 
Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla on oikeus suorittaa tutkinto kahta vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 

Alkamisajankohta

Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen sinä vuonna kun hän ottaa opiskelupaikan vastaan. 
 

Tutkinnon suorittamisaikaan laskettava aika

Kevätlukukaudella 2015 ja sitä ennen alkaneet opiskeluoikeudet:
 • Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään neljän lukukauden (yhteensä 2 vuosi) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tällainen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle.
Syyslukukaudella 2015 ja sen jälkeen alkaneet opiskeluoikeudet:
 • Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään kahden lukukauden (yhteensä 1 vuosi) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tällainen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle lukuun ottamatta opiskelujen ensimmäistä vuotta, jolloin poissaoloon tulee olla lakisääteinen syy vuodesta 2015 alkaen.
Huomaa: poissaolevaksi ilmoittautumisia ei oteta enää huomioon, kun opiskelijalle on jo kertaalleen myönnetty lisäaikaa tai pidennystä. 
 
Työvoimahallinnon tarpeita palveleva, vähintään vuodeksi tehty opintojen keskeyttäminen rinnastetaan yliopistolain 18c §:ssä tarkoitettuun poissaolevaksi ilmoittautumiseen.
 
Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen kokonaan, hänen tutkinnon suorittamisaikansa kuluu tänäkin aikana (=kuluttaa läsnäololukukausia).
 
Jos opiskelijan rekisteristatus vaihtuu kesken lukukauden, lukukauden rekisteristatus määräytyy kyseisen lukukauden viimeisen päivän statuksen mukaan.
 

Haenko lisäaikaa vai pidennystä?

 • Pidennystä haettaessa otetaan huomioon lakiperusteiset opintoaikaa viivästyttäneet syyt. Pidennystä haetaan opiskelijakeskuksesta.
 • Vaikka sinulla ei tällaisia opintoajan pidennyksen syitä olisikaan, voit hakea lisäaikaa. Lisäaika haetaan omalta tiedekunnalta.

Tämän sivun oikeasta reunasta löytyvät linkit tarkempiin ohjeisiin.


Tieto jäljellä olevasta opiskeluajasta

Oman opiskeluaikaa koskevan tilanteen voi tarkastaa Nettiopsun kautta, voimassaolevan opiskeluoikeuden alapuolella oleva "Opintoajan rajaus".
 
Tiedon saa tarvittaessa myös opiskelijakeskuksesta, ilmoittautuminen [at] utu.fi.   ​

Opintoajan rajaukseen päättyneen opiskeluoikeuden aktivointi 

Jos opiskeluoikeus on päättynyt opintoajan rajauksen vuoksi, voidaan se aktivoida opiskelijalle parempana ajankohtana. Pidennystä (lakiperusteiset syyt) ei voi hakea takautuvasti. Opiskelija voi kuitenkin anoa lisäaikaa tiedekunnalta jo päättyneeseen opiskeluoikeuteensa.
 
Kun opiskelija haluaa myöhemmin aktivoida opinto-oikeutensa, tulee hänen laatia HOPS ja palauttaa se tiedekuntaan yhdessä aktivoimislomakkeen kanssa. Tiedekunta tekee päätöksen opinto-oikeuden aktivoinnista.
  
Lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet lähetetään opiskelijakeskuksesta sen jälkeen, kun tiedekunta on ensin tehnyt päätöksen aktivoinnista.
 
Rajaukseen päättyneen opiskeluoikeuden uudelleen aktivoinnin yhteydessä opiskelijan on maksettava uudelleenkirjoittautumismaksu.

 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto