Opintoajan rajaus: lisäajan hakeminen tiedekunnalta

Lisäajan hakeminen 

Jos opiskelija pitää jo etukäteen todennäköisenä, ettei valmistu opiskeluoikeuden voimassaoloaikana, lisäaikaa voi ja on parasta hakea etukäteen. 
  • Jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.7., lisäaikaa on haettava tiedekunnalta  31.3. mennessä.
  • Jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.12., määräaika on 31.10. 
Lisäaikaa haetaan tämän sivun oikean laidan reunapalkista löytyvällä lomakkeella.
  • Lomake palautetaan tiedekunnan kansliaan / Turun kauppakorkeakoulun opintotoimistoon. TuKKK:n Porin yksikön opiskelijat jättävät lisäaikahakemuksensa TuKKK:n Porin yksikön toimistoon.
Hakemukseen liitetään opintojaksokohtainen ja aikataulutettu opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. Jos opiskelijalla on erityisiä opintoja viivästyttäneitä syitä, hakemukseen tarvitaan myös selvitys näistä syistä (esimerkiksi lääkärintodistus).
 
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee laatia niin, että opinnot etenevät vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi. Jos opiskelija haluaa laatia valmistumissuunnitelman, jossa opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op / lukuvuosi, hänen tulee liittää hakemukseensa selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu. Hyväksyttäviä syitä ovat alla mainitut opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.
 
Jos opiskelija on saanut opinto-oikeuden alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon eikä alempi korkeakoulututkinto ole valmis lain salliman opiskeluajan päättyessä, valmistumissuunnitelman tulee tähdätä ensin alemman korkeakoulututkinnon loppuun saattamiseen. 
 
Myös hakuhetkellä jo päättynyt opiskeluoikeus voidaan hakemuksesta palauttaa ja lisäaikaa myöntää, jos opintosuunnitelma hyväksytään. Tällöin peritään kuitenkin uudelleenkirjoittautumismaksu (35 €). Uudelleenkirjoittautumismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lisäajan vuotuinen hakuaika on mennyt umpeen ja opiskelijan opiskeluoikeus on ehtinyt päättyä ennen lisäajan myöntämistä
 

Lisäajan myöntäminen

Lisäajan myöntämisen tärkeimpänä edellytyksenä on jo edellä mainittu yksityiskohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Jos opintoja on jäljellä enää vähän, yksilöity ja toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma riittää lisäajan myöntämiseen. Mitä enemmän opintoja puuttuu, sitä paremmin opiskelijan on perusteltava hakemuksensa. Opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden aiottu suorittamisajankohta. Lisäaikaa myönnettäessä arvioidaan myös sen myöntämisen kohtuullisuutta. Lisäaika myönnetään, jos opiskelijalla on edellytykset suorittaa tutkinto loppuun kohtuullisessa ajassa. Arvioinnissa otetaan huomioon suoritettujen ja jäljellä olevien opintojen määrä ja laajuus suhteessa tutkinnon tavoiteaikaan sekä mahdollinen aiemmin myönnetty lisäaika.
 
Myös opiskelijan elämäntilanne voidaan ottaa harkintaa tehtäessä huomioon. Lisäajan myöntämistä puoltavia tekijöitä ovat mm. sairaus tai muu vaikea elämäntilanne, opiskeluaikainen yhteiskunnallinen aktiivisuus, kansainväliseen opiskelija- tai harjoitteluvaihtoon osallistuminen sekä systemaattinen huippu-urheilu. Jos opiskelija esittää hakemuksen tueksi elämäntilanteeseen liittyviä syitä, hakemukseen tulee liittää syyn olemassaoloa tukevat dokumentit (esim. lääkärintodistus). Hyväksyttävä syy opintojen hitaammalle etenemiselle voi olla jonkin yllä mainitun elämäntilanteeseen liittyvän tekijän lisäksi myös opiskelijasta riippumaton opetusjärjestelyihin tai opetustarjontaan liittyvä syy. Opiskelijan esittämällä hyväksyttävällä syyllä tulee olla selvä syy-yhteys opintojen viivästymiseen.
 
Jos opintoja ei ole suoritettu juuri lainkaan, eikä opiskelijalla ole hyväksyttäviä syitä (esim. elämäntilanne, ks. yllä) opintojen viivästymiseen, lisäaikaa ei yleensä myönnetä. Jos opinnot eivät lisäaikana etene suunnitelman mukaan eikä hyväksyttäviä syitä viivästymiselle ole, uutta lisäaikaa ei myöskään tässä tapauksessa yleensä myönnetä.
 
 

Lisäajan kesto

Lisäaika myönnetään lukukausina. Kerrallaan lisäaika myönnetään vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi. Muuttunut voimassaolaika näkyy opiskelijalla Nettiopsussa kyseisen opiskeluoikeuden kohdalla.
 
Mahdolliset lakiperusteiset tutkinnon suorittamisaikaa kuluttamattomat poissaolot (asevelvollisuus, vapaaehtoinen asepalvelus äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa) otetaan huomioon myös lisäajan kuluessa, kunhan opiskelija ilmoittaa ne opiskelija- ja hakijapalveluihin. Jos opintojen loppuun saattaminen kestäisi hyväksytyn valmistumissuunnitelman mukaan pidempään kuin neljä lukukautta, lisäaika myönnetään tällöinkin enintään neljäksi lukukaudeksi. Loput lisäaikalukukaudet on haettava uudella hakemuksella.

 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto