Väitös (farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito): LL Milka Hauta-aho

Aika

20.6.2023 klo 12.00 - 16.00
LL Milka Hauta-aho esittää väitöskirjansa ”Potential drug interactions in warfarin users - an observational study focusing on pain medication” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa tiistaina 20.6.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro-sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://echo360.org.uk/section/5f154083-91fd-49ad-bc0e-ba28ddb324fa/public

Vastaväittäjänä toimii professori Eija Lönnroos (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Eriika Savontaus (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9330-7

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Varfariini on veren hyytymistä estävä lääke, jota käytetään tavallisimmin eteisvärinään liittyvän aivohalvausriskin vähentämiseksi. Vaikka viime vuosina varfariinin rinnalle on tullut uusia verenohennuslääkkeitä ja sen käyttö on vähentynyt, varfariinia käyttää yhä noin 60 000 suomalaista. Varfariinihoidon yleinen, vakavimmillaan kuolemaan johtava haitta on verenvuoto. Varfariinilla on lukuisia lääkeyhteisvaikutuksia, jotka lisäävät verenvuodon riskiä.

Monilla yleisesti käytetyillä kipulääkkeillä on varfariinin kanssa vuotoriskiä lisääviä lääkeyhteisvaikutuksia. Tulehduskipulääkkeiden ja varfariinin yhteiskäyttöä suositellaan välttämään erityisesti suurentuneen mahasuolikanavan verenvuotoriskin vuoksi. Parasetamoli on vuotoriskin suhteen turvallisimpana pidetty kipulääke varfariinia käyttävillä potilailla. Parasetamolin ja varfariinin yhteiskäyttöön on kuitenkin liittynyt varfariinin vaikutuksen voimistumista etenkin, jos parasetamolia käytetään jatkuvasti ja suurella annoksella. Tramadoli on mieto opioidi, jota käytetään voimakkaamman kivun hoitoon. Myös tramadolin ja varfariinin yhteiskäyttöön on liittynyt varfariinin vaikutuksen voimistumista ja yhteiskäyttöä suositellaan välttämään.

Sekä varfariinin että kipulääkkeiden käyttö painottuu iäkkäisiin potilaisiin, joilla on usein muitakin verenvuodon riskitekijöitä. Väitöstutkimuksessa selvitettiin rekisteritietojen avulla lääkeyhteisvaikutuksia aiheuttavien kipulääkkeiden käyttöä varfariinihoitoa saavilla avohoidon potilailla ja sairaalahoidossa olevilla potilailla varfariinihoidon aikana ja sen aloituksen yhteydessä.

Väitöstutkimuksesta käy ilmi, että varfariinin ja kipulääkkeiden yhteiskäyttö oli yleistä. Avohoidossa noin 40 % varfariinihoitoa saavista potilaista käytti parasetamolia. Tulehduskipulääkkeiden ja tramadolin käyttö oli huomattavasti vähäisempää, ja yhteiskäyttöä havaittiin noin 5 %:lla varfariinin käyttäjistä. Sairaalapotilailla tulehduskipulääkkeiden ja varfariinin yhteiskäyttö oli yleisempää kuin avohoidon potilailla ja siihen liittyi kohonnut verenvuotoriski verrattuna pelkkää varfariinihoitoa saaviin potilaisiin. Varfariinihoidon aloittavilla potilailla havaittiin eroja yhteiskäytön esiintyvyydessä eri kipulääkeryhmien välillä. Parasetamolin käyttö kasvoi ja tulehduskipulääkkeiden käyttö väheni voimakkaasti varfariinihoidon aloittamisen myötä niin avohoidon potilailla kuin sairaalahoidossa olevilla potilailla. Nämä muutokset ovat vuotoriskin vähenemisen kannalta oikeansuuntaisia.

Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että varfariinin ja kipulääkkeiden yhteiskäytön esiintyvyydessä on eroja eri kipulääkeryhmien, potilasryhmien ja varfariinihoidon vaiheiden välillä. Yhteiskäyttöön liittyvään haittariskiin tulee edelleenkin kiinnittää huomiota varfariinihoitoa saaville potilaille kipulääkkeitä määrätessä.
Viestintä