Väitös (hoitotiede): TtM Jaakko Varpula

Aika

2.6.2023 klo 12.00 - 16.00
TtM Jaakko Varpula esittää väitöskirjansa ”Safety Incidents in seclusion and restraint practices in psychiatric inpatient care” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 2.6.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro-sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://echo360.org.uk/section/8ab27051-92c1-44e9-92af-267a3ae59881/public.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Kaisa Haatainen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena dosentti Tella Lantta (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9229-4.

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Suomessa psykiatrisessa sairaalahoidossa käytetään rajoittamistoimenpiteitä tilanteissa, joissa potilaiden, henkilökunnan tai ympäristön turvallisuus vaarantuu. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi potilaan aggressio ja itsetuhoisuus. Psykiatrisessa sairaalahoidossa keskeisiä rajoittamistoimenpiteitä ovat eristäminen ja sidonta. Näiden turvallisuutta ylläpitäviksi tarkoitettujen rajoittamistoimenpiteiden yhteydessä on tunnistettu vaaratapahtumia potilaille ja henkilökunnalle.

Väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin rajoittamistoimenpiteisiin, erityisesti eristykseen ja sidontaan liittyviä vaaratapahtumia sekä niiden riskitekijöitä. Vaaratapahtumien tunnistamisessa tarkasteltiin rajoittamistoimenpiteitä haastattelemalla hoitohenkilökuntaa sekä videohavainnoimalla rajoittamistoimenpiteitä. Väitöskirjatutkimus on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun yhteishanketta EriTurva – Hoitajien työturvallisuus psykiatrisen potilaan huone – ja leposide-eristyksen aikana.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että psykiatrisessa sairaalahoidossa rajoittamistoimenpiteiden aikaisia keskeisiä vaaratapahtumia ovat fyysinen ja sanallinen väkivalta, kaatumiset, lääkityspoikkeamat, potilaan itsensä vahingoittaminen ja karkaamiset. Kaatumiset eristyksen aikana oli uusi aikaisemmin tunnistamaton vaaratapahtuma. Rajoittamistoimenpiteiden yhteydessä vaaratapahtumille altistavia riskitekijöitä olivat sekä potilaiden että hoitohenkilökunnan toiminta rajoittamistoimenpiteiden aikana. Lisäksi fyysinen ympäristö sekä puutteet organisaation toimintaohjeistuksissa, resursseissa ja koulutuksessa voivat lisätä vaaratapahtumien riskiä.

Väitöstutkimuksen tulosten pohjalta on tehty kehittämisehdotuksia, joiden avulla voidaan edistää rajoittamistoimenpiteiden potilas- ja työturvallisuutta. Rajoittamistoimenpiteiden turvallisuuden edistämiseksi tulee potilaiden vointia arvioida ja seurata perusteellisesti, tarjota henkilökunnalle lisäkoulutusta rajoittamistoimenpiteiden turvalliseen toteuttamiseen, sitouttaa hoitotyön johto turvallisen ympäristön luomiseen, sekä kehittää fyysistä ympäristöä, päivittää turvallisuusohjeistukset ja osoittaa riittävät resurssit rajoittamistoimenpiteiden turvalliseen toteuttamiseen.