Jäte on taloudellisesti ja ekologisesti kannattava liiketoimintamahdollisuus (Väitös: HM Nina Aarras, 13.11.2015, talousmaantiede)

06.11.2015

Kiertotalouteen siirtyminen vaatii kierrätysliiketoiminnan edellytysten tukemista.

Turun yliopiston tiedote 6.11.2015

HM Nina Aarras selvitti talousmaantieteen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia kierrätys ja uudelleenvalmistus tarjoavat yrityksille. Aarras tutki myös sitä, miten kierrätysliiketoiminta voi tukea taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Hän tarkasteli Suomessa toimivia yrityksiä, jotka hyödyntävät jätemateriaaleja raaka-aineena.
 
Tutkimuksen mukaan jätemateriaalien hyödyntäminen tuottaa sekä taloudellisia että ympäristöhyötyjä, mutta niiden muodostuminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Hyödyntämisen näkökulmasta tärkeää on paitsi jätemateriaalin laatu ja sen prosessoinnin tarve, myös erityisesti materiaalin maantieteellinen sijainti.
 
‒ Jätemateriaalit tulevat yritykseen usein monesta eri lähteestä ja materiaaleja myös kuljetetaan pitkiä matkoja. Kuljetusmatkat vaikuttavat merkittävästi siihen, miten kannattavaa hyödyntäminen on taloudellisesti. Laadukasta materiaalia on kannattavaa hakea kauempaakin, mutta toisaalta pitkät kuljetusmatkat heikentävät toiminnasta saatavaa ympäristöhyötyä, Aarras sanoo.
Tutkimuksen mukaan paikallisia tai alueellisia jätevirtoja hyödyntävä kierrätysliiketoiminta voi tukea alueellista kestävyyttä, mutta toisinaan keskitetty hyödyntäminen voi olla järkevä vaihtoehto.

Kierrätys aiheuttaa pääsääntöisesti pienempiä ympäristöhaittoja

Jätemateriaalin hyödyntäminen on yksi mahdollisuus vaikuttaa sekä talouden tarvitseman materiaalin kulutuk-seen että päästöjen ja kaatopaikkajätteen syntymiseen. Vaikka jätemateriaalin hyödyntäminen ei ole päästövapaata, aiheuttavat kierrätys ja uudelleenvalmistus pääsääntöisesti huomattavasti pienempiä ympäristöhaittoja kuin vastaavanlaisen tuotteen tai materiaalin valmistus neitseellisistä raaka-aineista.

Kierrätysliiketoiminnan kestävyyden arvioiminen edellyttää kuitenkin yritysnäkökulmaa laajempaa perspektiiviä: jätemateriaalien hyödyntämisen taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia sekä toiminnan suhdetta kestävyyteen on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti myös yritysten välisellä, alueellisella ja globaalilla tasolla.
 
‒ Tutkimus antaa viitteitä siitä, että kierrätysliiketoimintaa harjoittavien yritysten on mahdollista luoda toimintamalleja, joilla on edellytyksiä vahvistaa paikallisyhteisön ja koko yhteiskunnan kestävämpää tulevaisuutta.

 

Tutkimustiedon lisääminen avainasemassa kiertotalouteen siirtymisessä

 

Kierrätysliiketoimintaa harjoittavat yritykset ovat kiertotalouden käytännön toimeenpanijoita ja samalla uudenlaisen toimintakulttuurin luojia. Aarraksen tutkimuksen mukaan kiertotaloutta kohti siirtyminen edellyttää kierrätysliiketoimintaa harjoittavien yritysten toimintaedellytysten tukemista. Avainasemassa on jätteiden hyödyntämiseen liittyvän tutkimustiedon lisääminen ja sen myötä osaoptimointiin perustuvien ratkaisumallien välttäminen.

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää akateemisen jätetutkimuksen ohella myös erilaisissa jätekysymyksiä koskevissa suunnittelu-, kehittämis- ja päätöksentekotilanteissa.

‒ Jätemateriaalien hyödyntämiseen liittyvät taloudelliset ja ekologiset kysymykset edellyttävät kriittistä systeemiajatteluun perustuvaa tarkastelua, Aarras sanoo.

***
Perjantaina 13. marraskuuta 2015 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Turun kauppakorkeakoulu, luentosali 16, Rehtoripellonkatu 3, Turku) julkisesti tarkastettavaksi hallintotieteiden maisteri Nina Aarraksen väitöskirja Toisen jäte on toisen raaka-aine – Kierrätys ja uudelleenvalmistus taloudellisesti ja ekologisesti kestävänä liiketoimintamahdollisuutena. Virallisena vastaväittäjänä toimii dosentti Riina Antikainen (Suomen ympäristökeskus SYKE) ja kustoksena professori Heli Marjanen Turun yliopistosta.

HM Nina Aarras on syntynyt vuonna 1976 ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1995 Turun Lyseon lukiosta. Hallintotieteiden maisteriksi Aarras valmistui 2002. Väitös kuuluu talousmaantieteen alaan.

Väittelijän valokuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/aarras_nina.jpg

Väittelijän yhteystiedot: 040 566 3645, nimaaa[at]utu.fi

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/117226


Luotu 06.11.2015 | Muokattu 06.11.2015