Jenni Sopolalle Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten (MMA) stipendi

12.06.2024

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset (MMA) palkitsi stipendillä TSE Porin yksiköstä valmistuneen KTM Jenni Sopolan opintomenestyksen ja erinomaisen opinnäytetyön johdosta.

Jenni Sopolan opinnäytetyön aihe on vaativa ja samalla selkeästi markkinoinnin keskusteluun sekä käytäntöön uutuusarvoa tuottava aihe. Dataohjattu liiketoiminta on selkeä suunta, johon suuremmat yritykset ovat jo suunnanneet ja asiakaskokemuksen johtaminen dataan perustuen on em. suunnan oleellinen osa, jolla on mahdollista luoda yritykselle kilpailuetua. Opinnäytetyö täyttää markkinoinnin ja tieto­jen­käsittelytieteiden kombinaationa tutkimusaukkoa ja yhdistämällä sekä teoreettista että käytän­nöllistä tietämystä tuottaa lisätietoa asiakaskokemuksen dataohjatusta johtamisesta.  

Työ on täsmällisesti rajattu ja sen tutkimusongelmanasettelu on huolellisesti perusteltu. Työn teoria­osuudessa on selkeästi esitetty käsitteistö, joka nojaa kriittisellä tutkimusotteella valittuihin lähtei­siin. Pro gradun menetelmävalinnat ovat myös tavanomaista täsmällisemmin ja monipuoli­semmin perustellut, ja niiden osaava käyttö tuotti kattavan ja monipuolisen aineiston työhön. Työn teoria­taustaa on sovellettu erinomaisesti aineiston keruussa. Aineisto kerättiin liikkeenjohdon ammatti­laisilta sekä markkinointi- että teknologiayrityksistä.

Luotu 12.06.2024 | Muokattu 12.06.2024