Oppilaitokset saavat uuden turvallisuuden hallinnan mallin

06.09.2018

Turun yliopiston opettajankoulutus on ollut mukana kehittämässä turvallisuuden hallinnan mallia oppilaitoksille. Suomalaisia oppilaitoksia on yleisesti pidetty turvallisina työskentely-ympäristöinä, mutta viime vuosina niissä on tunnistettu runsaasti turvallisuushaasteita. Näihin haasteisiin on tarttunut Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston yhteinen EduSafe-tutkimus- ja kehittämishanke.

Opetustilanteissa kohdataan erilaisia työturvallisuusriskejä sekä häiriö- ja väkivaltatilanteita. Myös ihmissuhdekuormitus työssä on jatkuvaa. Opetusalalla tunnistetaan haaste hallita työn häiriöitä opetustyön rinnalla, mutta turvallisuusjohtamisen käytännöissä on kehittämistarpeita. 

Vuosina 2016–2018 toteutetussa EduSafe -hankkeessa arvioitiin ja kehitettiin koulujen ja oppilaitosten turvallisuutta henkilöstön, työn ja työpaikan turvallisuuden näkökulmasta sekä tarkastelemalla turvallisuuskulttuuria, turvallisuusosaamista ja turvallisuusjohtamisen käytäntöjä.

Tutkimukseen osallistui kymmenen opetusalan organisaatiota tai koulua. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa opetusalan turvallisuuden hallinnan nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä välineitä oppilaitosten turvallisuuden hallintaan ja johtamiseen.

Hankkeessa luotu kokonaismalli kehittää oppilaitosten turvallisuuskulttuuria

Tutkimukseen osallistunut opetusalan henkilöstö arvioi opetusalan turvallisuusilmapiirin hyväksi tai melko hyväksi. Syvällisemmässä tarkastelussa turvallisuuskulttuuri kuitenkin osoittautui sirpaleiseksi ja henkilösidonnaiseksi. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen jäi ulkokohtaiseksi, eikä käytössä ollut kokonaisvaltaista turvallisuuden hallinnan mallia työkaluineen.

Turvallisuuden parantamista pidettiin kuitenkin tärkeänä.  

EduSafe-hankkeessa kehitetty opetusalan tarpeisiin räätälöity turvallisuuden kokonaismalli tukee turvallisuusajattelun kehittymistä ja organisaatioiden turvallisuuskulttuurin parantamista kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Mallissa on kuvattu vaativien tilanteiden ennakointi, tilannehallinta, jälkihoito sekä yhteisesti jaettu oppiminen. Mallin osia testattiin projektin aikana toteuttamalla ennakoinnin (Muutospaja), tilannehallinnan (Vihreä risti, Stop väkivallalle), jälkihoidon (Hetipurku) sekä yhteisen jakamisen interventioita (kaikki mallin osat). 
Malli tukee turvallisuuskulttuurin, turvallisuusjohtamisen ja turvallisuusosaamisen kehittämistä kouluissa ja oppilaitoksissa. Opetusalan turvallisuuden kokonaismallia käyttämällä turvallisuuden hallinnasta tulee systemaattista ja yhteisesti jaettua toimintaa, jolla on pysyvämpiä tuloksia kuin yksilölähtöisellä, hajautuneella toiminnalla.

– EduSafe-tutkimushankkeen tulokset auttavat opetusalan toimijoita löytämään oppilaitoksensa kehitystarpeisiin vastaavia malleja ja työkaluja. Nyt tehdystä mallista huolimatta ja mallin vuoksi, koulujen on itse ja yhdessä kannettava vastuu turvallisuuskulttuurinsa kehittämisestä. Koulun turvallisuutta ei voi ulkoistaa, toteaa erikoistutkija Brita Somerkoski


Työsuojelurahaston tukema hanke liittyy käsityökasvatuksen tutkimusalueeseen Turvallinen oppimis- ja työympäristö.


Lue lisää:

>> Turvallisuuden edistäminen opetusalalla. EDUSAFE-projektin loppuraportti.


LR

Luotu 06.09.2018 | Muokattu 06.09.2018