Turun yliopiston julkaisumaksuista tietoa jo yli neljältä vuodelta: maksujen määrä lievässä kasvussa -ja täysi avoimuus mahdollisesti lisääntymässä

31.08.2021

Turun yliopiston kirjasto seuraa yhdessä yliopiston talouspalvelun kanssa yliopiston tutkijoiden avointen julkaisujen maksujen (APC-maksut) määrää.

Seuranta on aloitettu vuonna 2017 ja tietoa on nyt kertynyt siis nyt jo neljän vuoden ajalta. Lisäksi tietoa on alkuvuodelta 2021 (tammi-huhtikuu). Maksujen määrä on vuosittain noussut v. 2019 ollutta pientä takapakkia lukuun ottamatta. Viimeisten neljän vuoden aikana yliopisto on maksanut APC-maksuja jo yli miljoonan euron (n. 1080.000) verran. Maksuista noin 56 % on kohdistunut täysin avoimille (Golden OA) julkaisuille ja noin 44 % hybridijulkaisuille. Eniten maksuja on suoritettu suurille tunnetuille tieteellisille kustantajille kuten Elsevierille ja Springer Naturelle. Maksutyypeittäin hybridijulkaisujen maksut keskittyvät enemmän kahdelle suurelle kustantajalle, Elsevierille ja John Wiley:lle. Täysin avointen julkaisujen (Golden OA) kohdalla on hieman enemmän hajontaa – mutta myös näiden kohdalla maksuja menee eniten Springer Nature:lle ja siihen kytköksissä oleville tahoille (BioMedCentral). Eniten maksuja on v. 2017-2020 maksettu Spinger Naturen kustantamille Scientific Reports- ja Nature Communications-lehdille.  Koko vuoden 2021 osalta tiedot ovat saatavana noin vuoden kuluttua (huhti- toukokuussa 2022) mutta jos alkuvuoden 2021 suuntaus jatkuu, niin käynnissä on juuri nyt jyrkkä siirtymä pois hybridijulkaisemisesta kohti täysin avoimia julkaisuja.

Turun yliopiston APC-maksut vuonna 2020

Vuonna 2020 Turun yliopisto maksoi kustantajille APC-maksuja n. 350.000 (352.508,78) euroa. Maksuista yli puolet kohdistui täysin avoimille (GoldenOA) julkaisuille (54 %). Lehtien lisäksi julkaisumaksutiedoissa oli myös kirjojen (BPC) julkaisumaksuja koskien kolmea teosta (27 216,91 euroa). Lisäksi yksi maksu koski tutkimusdatan arkistointia julkaisun yhteydessä. Kirjojen ja tutkimusdatan julkaisumaksuja ei oteta mukaan lehtien APC-maksuseurantaan vaan ne pidetään erillään. Kirjojen julkaisumaksujen (BPC) seurannan aloittamisesta on käyty viime aikoina erillistä keskustelua. Turun yliopistolla on jo valmius kirjojen julkaisumaksujen seuraamiseen ja maksuja on jo maksettu vuosina 2020 ja alkuvuodesta 2021.

Maksut tiedekunnittain

Tiedekunnittain Turun yliopiston lehtien julkaisumaksut keskittyvät Luonnontieteiden ja tekniikan (44 %) ja Lääketieteen (33 %) tiedekunnille. Näiden kahden tiedekunnan osuus maksuista on 75%. Loppuneljänneksestäkin kuuluu erillislaitoksille 15 % muiden tiedekuntien (hum. tdk, Turun kauppakorkeakoulu, kasv. tdk, yht. tdk) osuuden ollessa vain muutamia prosentteja. Vuonna 2020 oikeustieteellisellä tiedekunnalla ei ollut kirjanpidon toimittaman aineiston mukaan lainaan lehtien julkaisumaksuja, mutta sen sijaan kirjojen avoimeen julkaisemiseen liittyvä BPC-maksuja jotka siis pidettiin erillään lehtien maksuista.

Avoimuustyypin mukaan Luonnontieteiden ja tekniikan sekä Lääketieteellisen tiedekunnan maksut kohdistuvat avoimiin lehtiin (lääk. tdk 60 %; luon. ja tek. tdk 55 %). Myös Turun kauppakorkeakoulun tutkijoiden maksut kohdistuvat pääosin avoimiin lehtiin (60 %). Hybridijulkaisumaksujen osuus on sen sijaan suuri Humanistisessa tiedekunnassa ja kasvatustieteilijöillä. Kehittämispalveluille kohdentuva yksi maksu koski hybridijulkaisua. Yhteiskuntatieteilijöillä yli 2/3 maksuista kohdistuu myös hybridilehtiin.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta jakaantui kahtia Matemaattis-luonnontieteelliseksi ja Teknilliseksi tiedekunnaksi vuoden 2021 alusta. Alkuvuoden 2021 (tammi-huhtikuu) tietojen mukaan näiden kahden tiedekunnan osuus julkaisumaksuista oli 43 % maksuista, ts. tämän suhteen ei ole tapahtunut varsinaista muutosta – vain joko kahteen tiedekuntaan muuttaa hieman prosenttijakautumaa. Sen sijaan maksujen jakautumisessa avoimuustyyppiin oli tapahtunut selkeä muutos: kaikki alkuvuoden 2021 maksut kohdistuivat avoimille (FullOA)-lehdille.

Maksut kustantajittain

Kustantajien suhteen maksujen kohdentumisessa ei tapahtunut suuria muutoksia verrattuna aikaisempiin vuosiin. Eniten julkaisumaksuja maksettiin Elsevierille – näistä maksuista valtaosa kuului hybridiartikkeleille. Toiseksi eniten maksettiin Spinger Nature-kustantajalle – näihin maksuihin kuului sekä täysin avointen julkaisukanavien (Golden OA), että hybridijulkaisujen maksuja. Eniten maksuja kertyi yksittäisistä lehdistä aikaisempien vuosien tapaan Spinger Naturen julkaismille Scientific Reports ja Nature Communications-lehdille.

Täysin avointen (Golden OA) kustantajien kohdalla eniten maksuja kertyi kuitenkin vuonna 2020 sveitsiläiselle MDPI-kustantajalle.. MDPI:n osuus avoimen julkaisukanavan maksuista oli lähes neljännes (24 %). Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna (v. 2017-2020) MDPI on kaikissa maksuissa 5. sijalla. Aikaisemmin avointen lehtien maksuissa ovat olleet kärkipaikalla Springer Nature ja sen omistama BioMedCentral. MDPI:n nousu jatkui alkuvuodesta 2021 (tammi-huhtikuu). Tällä ajanjaksolla MDPI:lle kohdistui yli kolmannes kaikista julkaisumaksuista ja yli puolet FullOA-lehtien maksuista. MDPI:n kaikki lehdet ovat avoimen julkaisukanavan (Golden OA) lehtiä ja lehtien artikkelit ovat lisensoitu avoimen tieteen suosittelemalla CC BY-lisenssillä. MDPI:n lehdet sijoittuvat julkaisufoorumilla tasolle 1.

Täysin avointen julkaisujen maksujen keskiarvoissa ei ole tapahtunut suurta muutosta. Keskimääräinen maksu oli v. 2020 n. 1750 (1742,54) euroa. Sen sijaan keskiarvojen perusteella näyttäisi siltä, että keskimääräinen hybridijulkaisun maksu on hieman laskenut. Vuonna 2020 hybridimaksun keskiarvo oli 1868,65 euroa. Neljä vuotta aikaisemmin keskiarvolla laskettu maksu oli 2327 euroa. Hybridimaksujen keskiarvo on joka vuosi laskenut. Samalla hybridimaksujen määrä on hieman kasvanut. Tulee myös huomata, että maksujen vaihteluväli on varsin suuri: täysin avoimilla julkaisuilla 75-5431 euroon, hybridijulkaisuilla 397:stä eurosta 4811:een euroon .

Alkuvuoden 2021 lukujen mukaan hybridijulkaisujen hinta saattaa kuitenkin nousta v. 2021. Vuoden 2021 neljän ensimmäisen kuukauden maksujen pohjalta ei kuitenkaan kannata vielä tehdä koko vuotta koskevia varsinaisia johtopäätöksiä koska maksuja oli vähän ja tällöin keskiarvolla on tapana vääristyä.  Tämän ajan datan perusteella keskimääräinen FullOA-maksu oli n. 1600 euroa ja hybridimaksu 3000 euroa.

Lisenssit

Julkaisumaksujen seurannassa on koottu tiedot julkaisujen lisensseistä. Lähes kaikilla artikkeleilla on kansainvälisesti käytetty ja tunnustettu Creative Commons-lisenssi. Täysin avoimissa julkaisukanavissa ilmestyneillä artikkeleilla suurimmalla osalla on (83 %) avoimen tieteen ja tutkimusrahoittajien muodostaman PlanS-yhteenliittymän suosittelema CC BY-lisenssi; hybridiartikkelilla taas hieman alle puolella. Iso osa (47 %) hybridiartikkeleista on lisensoitu varsin rajoittavalla CC BY NC ND-lisenssillä joka ei siis täytä esim. PlanS:n asettamia vaatimuksia.  Alkuvuoden 2021 tietojen perusteella lisensoinnissa ei ole tapahtumassa suurta muutosta.

Suomen Akatemian rahoituksen käyttö APC-maksuihin

Julkaisumaksuista voidaan erotella erikseen ne artikkelit, jotka ovat saaneet Suomen akatemian rahoitusta. Akatemian rahoitusta saaneiden maksujen osuus kaikista maksuista oli vähän alle kolmasosan (32 %). Erona voi havaita sen, että Suomen akatemian rahoitusta saaneiden artikkelien kohdalla hybridijulkaiseminen on täysin avoimissa julkaisukanavissa (Golden OA) julkaisemista yleisempää. Akatemian maksuista vähän yli puolet (53 %) meni hybridijulkaisuille, 47 % taas täysin avoimille julkaisuille. Kustantajien suhteen eri ollut juurikaan eroja. Eniten maksetaan hybridimaksuja Elsevierille ja täysin avointen julkaisujen maksuja Springer Nature-kustantajalle. Huomionarvoista on se, että Suomen akatemia ei ole suositellut julkaisemisesta hybridilehdissä – mutta siitä huolimatta hybridijulkaiseminen on ollut hieman täysin avointa julkaisemista yleisempää nimenomaan Suomen akatemian rahoituksen alaisissa projekteissa.

Vuonna 2021 voimaan tulleen PlanS-julkistuksen mukaisten ohjeiden mukaan julkaisemisessa tulee noudattaa täyttä välitöntä avoimuutta eikä julkaiseminen hybridilehdissä ole enää sallittua kuin silloin jos lehti on siirtymässä täysin avoimeen kustannusmalliin. PlanS edellyttää myös CC BY-lisenssin käyttöä. Ensimmäiset PlanS-rahoituksen alaiset artikkelit tulevat kuitenkin ilmestymään vasta arviolta v. 2022-2023 joten PlanS:n vaikutus maksujen jakautumiseen ja lisensseihin tulee esille vasta muutaman vuoden kuluttua.

Alkuvuoden 2021 tiedot voivat ehkä jo ennakoida PlanS:n tuomaa muutosta – siirtymistä hybrideistä täysin avoimiin julkaisuihin. Mielenkiintoista on myös nähdä, lisääntyykö täysin avointen kustantajien osuus (kuten MDPI) julkaisumaksujen saajana. Onko tapahtumassa siirtymistä perinteisistä kustantajista uutta avointa mallia suosiville kustantajille? Tämän osalta vuoden ensimmäisen kolmanneksen tiedot ovat mielenkiintoisia, mutta lukujen perusteella ei voi vielä tehdä varsinaisia johtopäätöksiä muutoksesta – lähinnä vain voi heittää mieleen kysymyksiä joihin saadaan vastauksia datan kertyessä.

Turun yliopiston APC-maksut löytyvät kansainvälisestä OpenAPC-palvelusta

Turun yliopiston lehtien APC-maksutiedot on lähetetty myös kansainväliseen, saksalaisen Bielefeldt:n yliopiston ylläpitämään OpenAPC (1) -palveluun. OpenAPC sisältää kirjoittajamaksuja koskevia tietoja noin 300 eri yliopistosta eri puolilta maailmaa. Turun yliopiston julkaisumaksujen tiedot ovat saatavilla palvelusta v. 2017 lähtien. Tulee huomata, että OpenAPC-palvelu ei anna tietoja maksujen jakautumisesta yliopiston sisällä vaan maksutiedot esitetään jokaisen osallistujan kohdalla koko organisaation tasolla. Palvelusta ei siis näe tiedekunta/laitoskohtaista maksujen jakautumaa. Lisäksi OpenAPC-palveluun voi toimittaa tietoja vain sellaisista julkaisuista jotka on voitu tunnistaa artikkelitasolle (julkaisulla on Doi tai sen tarkka nimi on tiedossa). Turun yliopiston kirjapidossa on vuosittain joitakin maksuja, jotka voidaan tunnistaa kustantaja, lehti - ja maksutyyppitasolle mutta joista ei ole saatu tietoa siitä, mitä nimenomaista artikkelia maksu koskee. Näitä maksuja ei ole voitu lähettää OpenAPC-palveluun mutta maksujen summat on otettu mukaan omaan Turun yliopiston APC-maksuseurantaan.

Artikkelikohtaiset maksut on tallennettu yliopiston tietovarastoon. Valtakunnallisena tavoitteena on, että maksut alkavat lähiaikoina siirtyä yliopiston tietovarastosta valtakunnalliseen Virta-julkaisutietopalveluun (2). Turun yliopisto on liittynyt tähän yhteistyöhön. Virta-palvelu kokoaa yhteen kaikkien Suomen yliopistojen julkaisutietoja. Virta-palvelun kautta siirtyneet tiedot ovat kaikkien käytössä Opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelun kautta. Tällä hetkellä julkaisumaksutiedot eivät siis vielä näy palvelussa vaan niistä voi halutessa kysellä lisätietoja kirjastosta. Yhteysosoite: julkaisut@utu.fi

Viitteet:

  1. Open APC-portaali  
  2. Vipunen - Opetushallinnon tilastopalvelu
Luotu 31.08.2021 | Muokattu 31.08.2021