Julkishallinnon tietojärjestelmien hankintaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota (Väitös: FM Olli I. Heimo, 7.12.2018, tietojärjestelmätiede)

FM Olli I. Heimo käsittelee tietojärjestelmätieteen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan julkishallinnon tietojärjestelmiä. Heimo tarkastelee tutkimuksessaan tietojärjestelmien hankintaa erityisesti etiikan näkökulmasta.

Olli I. Heimo määrittelee julkishallinnon tietojärjestelmät järjestelmiksi, joita hallinto käyttää säilyttämään tietoa sekä tuottamaan kansalaisten henkeä, hyvinvointia ja turvallisuutta mahdollistavia palveluita. Näihin järjestelmiin lukeutuvat muun muassa julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmät, sähköiset äänestysjärjestelmät sekä rajavalvonnan tietojärjestelmät biometrisine tunnisterekistereineen. 

‒ Yhteiskunnan digitalisoituessa riippuvuutemme tietojärjestelmistä sekä niiden toimivuudesta ja turvallisuudesta jatkaa kasvamistaan ja näiden järjestelmien avulla suoritetun työn laatu on yhä tiukemmassa vuorovaikutussuhteessa kansalaisten jokapäiväiseen elämään, Heimo toteaa.

‒ Jo pitkään on ollut ilmiselvää julkishallinnon IT-hankkeiden taaja epäonnistuminen. Julkishallinnon tietojärjestelmähankkeet ovat usein tähtitieteellisen kalliita, kohtuuttoman tehottomia ja eettisesti kestämättömiä. Siksi näiden järjestelmien hankintaprosessiin olisi syytä kiinnittää nykyistä selvästi enemmän huomiota.

Heimon mukaan syyt näihin ongelmiin ovat moninaiset. 

‒ Usein jo yksinkertaiset poliittiset motivaatiot sekä vetoaminen muun muassa kansalliseen ylpeyteen ovat poliitikolle yksinkertainen keino saavuttaa kannatusta. Suurikokoisten järjestelmäkokonaisuuksien tekeminen suosii julkishallinnon järjestelmähankintoihin keskittyneitä suuryrityksiä, joiden vaikutusta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja toimintaan ei sovi väheksyä. 

Heimon väittämä on, että ymmärtämättömyys teknologiasta ja sosioteknisistä ongelmista sekä digitalisoituvan yhteiskunnan rakenteista on suurimpia ongelmia järjestelmien hankinnassa. Hänen mukaansa on otettava huomioon, että yhteisön toiminta muuttuu, kun sen tietojärjestelmiä muutetaan – myös eettisen toiminnan osalta.

Kohti kokonaisvaltaista lähestymistapaa

Heimo esittää, että luodaksemme tehokkaita, taloudellisia ja eettisesti kestäviä tietojärjestelmiä julkishallinnon käyttöön on asiaa lähestyttävä kokonaisvaltaisesti. 

‒ On osattava tehdä päätöksiä, joissa otetaan huomioon kansalaisten, työntekijöiden, järjestelmien toimittajien sekä yhteiskunnan tarpeet ja vaatimukset eettisesti kestävällä tavalla. On huomattava, että päättäjä, maksaja, toimittaja ja käytön kohde ovat kovin usein eri tahoja omine toiveineen, tavoitteineen ja päämäärineen. On ymmärrettävä teknologian toiminta ja sen luomat mahdollisuudet mutta myös käsitettävä teknologian rajoitukset ja sen luomat uhat. Myöskään tietoturvan tarvetta näiden järjestelmien kohdalla ei sovi Heimon mukaan vähätellä.

Heimo käsittelee väitöstutkimuksessaan julkishallinnon tietojärjestelmätilausten vastuuta sekä vastuuhenkilöitä, vastuuhenkilöiden asemaa yhteiskunnassa ja heiltä vaadittavia kykyjä Ovidiuksen kertoman Daedaluksen ja Ikaroksen myytin kautta Aristoteelisen hyve-etiikan viitekehyksessä.

‒ Argumenttini on, että julkishallinnon tietojärjestelmätoimintaa pitäisi ohjata laaja-alaisen tieteellisen viisauden hyveen kultivoinut näkyvä toimija, jonka johdolla näitä ihmisten terveydelle, turvallisuudelle ja hyvinvoinnille suunniteltuja järjestelmiä saadaan kehitettyä tehokkaasti, taloudellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

***

FM Olli I. Heimo esittää väitöskirjansa Icarus, or the Idea Toward  Efficient, Economical, and Ethical Acquirement of Critical Governmental Information Systems julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 7.12.2018 klo 12 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Richard Volkman (Southern Connecticut State University, Yhdysvallat) ja kustoksena FT Kai K. Kimppa (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

FM Olli I. Heimo on syntynyt vuonna 1982 ja kirjoitti ylioppilaaksi Naantalin lukiossa vuonna 2001. Heimo suoritti korkeakoulututkintonsa (FM) Turun yliopistossa vuonna 2013. Väitöksen alana on tietojärjestelmätiede. Heimo työskentelee projektitutkijana Turun yliopistossa.

Väittelijän yhteystiedot: olli.heimo@utu.fi

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7508-2

 

Luotu 03.12.2018 | Muokattu 10.06.2019