Sukupuoli ja kulttuuritausta vaikuttavat 6. – 9. luokan oppilaiden sosiodigitaaliseen osallistumiseen (Väitös: MA Shupin Li, 8.11.2019, kasvatustiede)

Shupin Li tarkasteli väitöstutkimuksessaan suomalaisten oppilaiden sosiodigitaalisen osallistumisen, eli internetissä sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvan toiminnan kytköksiä ikätovereiden välisiin ystävyyssuhteisiin sekä kouluapuun. Tutkimus osoittaa, että sukupuoli ja kulttuuritausta ovat tärkeitä tekijöitä oppilaiden verkostosuhteiden erilaistumisessa.

MA Shupin Lin Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa keskityttiin koululaisten sosiodigitaaliseen osallistumiseen. Tutkimuksen osallistujat olivat 6. – 9. luokkien oppilaita Etelä-Suomesta. Aineisto kerättiin kyselylomakkeiden ja haastattelujen avulla. 

– Lähdin selvittämään erityisesti sukupuolten ja kulttuuritaustojen välistä samankaltaistumista henkilökohtaisissa Facebook- ja kouluapuverkostoissa. Aineiston keruun aikaan Facebook oli vielä nuorten keskuudessa suosittu foorumi. Lisäksi tutkin vertaisiin kohdistuvan valinnan ja vertaisten vaikutuksen seurauksia heidän keskenään muodostamiinsa ystävyysverkostoihin sekä sosiodigitaaliseen osallistumiseen. Tarkastelin tutkimuksessa myös erilaisia sosiaalisiin verkostoihin liittyviä sosiodigitaalisen osallistumisen profiileja, Li sanoo.

Tytöt viestittelevät poikia enemmän keskenään

Lin tutkimustulokset osoittavat, että sukupuoli ja kulttuuritausta ovat tärkeitä tekijöitä oppilaiden verkostosuhteiden erilaistumisessa. 

– Tytöt hakeutuivat useammin Facebookissa yhteen muiden tyttöjen kanssa, kun taas pojat olivat yhtä suurella todennäköisyydellä yhteydessä molempiin sukupuoliin, Li sanoo.

Tutkimuksessa selvisi myös, että kaksikulttuuriset oppilaat verkostoituivat kaikkein todennäköisimmin erilaisia taustoja omaavien luokkatovereiden kanssa sekä henkilökohtaisten yhteyksien että Facebookin kontaktien kautta.

Ikätovereiden kanssa solmittujen ystävyyssuhteiden muutokset edistivät tutkimuksen mukaan oppilaiden sosiodigitaalisten käytäntöjen muuttumista samankaltaisiksi kuin ikätovereilla. Oppilaat eivät kuitenkaan tyypillisesti valinneet ikätovereita ystävikseen nettikäyttäytymisen samankaltaisuuden perusteella. Myöskään kouluapuverkostot eivät valikoituneet sukupuolten samankaltaisuuksien perusteella, vaikka tytöt olivatkin poikia sitoutuneempia kouluapuun.

– Kaksikulttuuriset opiskelijat osallistuivat kouluapuverkostoihin samaan tapaan kuin enemmistökulttuureja ja kansainvälisiä taustoja edustavat ikätoverinsa, Li sanoo. 

Luovat osallistujat suosittuja

Shupin Li luokitteli tutkimuksessaan oppilaat kolmeen eri osallistumisen kategoriaan, joita hän kutsuu sosiodigitaalisiksi profiileiksi. Näitä ovat perusosallistuja, pelaamisorientoitunut osallistuja sekä luova osallistuja.

– Erilaisen sosiodigitaalisen profiilin omaavat oppilaat erottuivat toisistaan selvästi verkostosuhteissaan ja digitaalisissa kompetensseissa. Erityisesti vastavuoroiset suhteet hengailuverkostoissa, suosio vertaisten keskuudessa ja median päällekkäiskäyttö oli tyypillisintä luovilla osallistujilla, kun taas pelaamisorientoituneet osallistujat olivat sosiaalisesti vähemmän aktiivisia kuin ikätoverinsa. Luovien osallistujien sosiodigitaalinen osaaminen olikin sosiaalisesti tunnustetumpaa ikätoverien keskuudessa kuin muilla ryhmillä, Li sanoo. 

Tutkimustulosten pohjalta voidaan esittää, että koulujen tulisi tarjota systemaattista ja rakenteellista tukea digitaalisten kompetenssien ja digitaalisten teknologioiden luovaan käyttöön. 

– Tätä varten olisi välttämätöntä osallistaa digitaalisesti taitavat oppilaat tuutoroimaan toisia oppilaita. Näin voitaisiin hyödyntää nuorten vertaisvaikutusta digitaalisissa ympäristöissä, väittelijä päättää.

***

MA Shupin Li esittää väitöskirjansa ”Socio-digital participation, friendship and academic support among sixth to ninth graders in Finland” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 8.11.2019 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 3 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Päivi Häkkinen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena dosentti Tuire Palonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kasvatustiede.

Väittelijän yhteystiedot: p. 040 4725 687, shupli@utu.fi

Luotu 05.11.2019 | Muokattu 05.11.2019