Arkeologian opinnot avoimessa yliopistossa

Arkeologia tutkii menneisyyttä ihmisen jälkeensä jättämien materiaalisten muistojen avulla. Esihistoriallisen ajan lisäksi arkeologiassa voidaan tutkia myös historiallista aikaa. Poikkitieteellisen, menetelmiltään monipuolisen arkeologian kysymyksenasettelut voivat sivuta niin historia-, kieli-, yhteiskunta- kuin luonnontieteitäkin.

Arkeologian ja historia-aineiden opinnot aloitetaan yliopistossa yhteisillä perusopinnoilla ja sen jälkeen tutkinto-opiskelija voi valita pääaineekseen arkeologian, kulttuurihistorian, Suomen historian tai yleisen historian. Kulttuurihistorian pääaineekseen valitsevat voivat suorittaa vaihtoehtoisesti kulttuurihistorian perusopinnot. Arkeologian ja historia-aineiden perus- ja aineopintoja voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Tavoitteena on myös, että opiskelija oivaltaa historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Historian taito 5 op
  • Näkökulmia menneisyyteen 20 op:
    • Avauksia arkeologiaan 5 op
    • Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
    • Suomen historian linja ja murrokset 5 op
    • Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina ja integroituna lähiopetuksena yliopistossa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

Arkeologian aineopinnot 35 op

Arkeologian aineopinnoissa pääpaino on aineiston ja tutkimustekniikan hallinnassa.

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa. Opinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Alustavan suunnitelman mukaan aineopinnot järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2020 - 2021.